Auditorské služby pro veřejný sektor

Rádi Vám pomůžeme

Většina finančních zdrojů potřebných pro činnost organizací neziskového sektoru, je v podmínkách České republiky alokována z veřejných rozpočtů.

S ohledem na narůstající požadavky na kontrolu a tvorbu kontrolních mechanizmů a systémů, které by měly zabezpečit, zda jsou tyto prostředky využívány efektivně a ve prospěch realizace stanovených poslání a cílů, Kreston A&CE vytvořila vlastní expertní tým, který je připraven poskytnout následující služby:

 • přezkoumání hospodaření,
 • finanční audit,
 • systémový audit,
 • výkonnostní audit,
 • odborná pomoc při aplikaci zákona o finanční kontrole ve veřejné správě,
 • interní audit,
 • veřejnosprávní kontrola,
 • ověřování podkladů a realizovaných projektů k dotačním a grantovým programům,
 • komplementární analýzy požadovaných oblastí.

Přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření obcí, svazku obcí a krajů jsou.

 • Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů.
 • Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti.
 • Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, Národního fondu a dalších zdrojů.
 • Údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených či cizích prostředků.
 • Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního samosprávného celku.

Přezkoumání spočívá v ověřování.

 • Dodržování povinností uložených zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územního samosprávného celku.
 • Souladu vedení účetnictví se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení.
 • Souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Výsledkem pro Vás bude Zpráva o výsledcích přezkoumání, která není auditorskou zprávou ve smyslu směrnic vydanými Komorou auditorů ČR.

Finanční audit

Námi prováděný finanční audit je poskytován subjektům z veřejného sektoru, tzn. pro obce, kraje, příspěvkové a neziskové organizace (politické strany a hnutí, nadace a nadační fondy, občanská sdružení včetně odborových organizací, registrované církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, atd.).

Finanční audit poskytuje zadavateli informace o zobrazení věrného stavu majetku, závazků, vlastních zdrojů, krytí stálých a oběžných aktiv, finanční situace, výsledku hospodaření a účetnictví.

U obcí a krajů může finanční audit navazovat na přezkoumání hospodaření a zadavatel pak tímto následně získává dodatečné informace nad rámec požadavků zákona o přezkoumávání hospodaření.

Výkonnostní audit

Cílem výkonnostního auditu je:

 • porovnání vybraných ukazatelů se standardy,
 • přezkoumání výstupů organizace z hlediska zajištění hospodárnosti, efektivity a účelnosti při zabezpečování těchto výstupů,
 • zlepšení výkonnosti.

Výkonnostní audit provádíme pouze u subjektů, které již mají stanoveny interní měřítka výkonnosti. Součástí nabídky výkonnostního auditu je kontrola a odborná pomoc při definování měřítek výkonnosti.

Odborná pomoc při aplikaci zákona o finanční kontrole ve veřejné správě

Nabízíme své zkušenosti při nadefinování struktur vnitřního kontrolního systému uvnitř orgánů veřejné správy a dále poradenskou činnosti při:

 • identifikování osob pověřených výkonem řídící kontroly s pokud možno co nejmenšími dopady do stávajících procesů uvnitř těchto orgánů,
 • nastavení optimálních schvalovacích postupů osob pověřených výkonem řídící kontroly,
 • zavedení vhodných standardů pro dokumenty prokazující provádění finanční kontroly,
 • prověrky účinnosti vnitřního kontrolního systému,
 • pomoc při sestavování plánu interního auditu,
 • pomoc při zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol.

Interní audit

Pro obce či městské části statutárních měst s méně než 15.000 tisíci obyvateli nabízíme službu nahrazující funkci útvaru interního auditu v podobě nezávislého a objektivního přezkoumávání, vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy. Tato činnost je zaměřena na zjišťování zda:

 • právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu veřejné správy dodržovány,
 • rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
 • řídící kontroly poskytují vedoucímu orgánu veřejné správy spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
 • stanovená provozní a finanční kritéria jsou plněna,
 • zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
 • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle tohoto orgánu budou splněny.

Veřejnosprávní kontrola

Zřizovatelům příspěvkových organizací či poskytovatelům veřejných finančních podpor nabízíme své služby při provádění veřejnosprávních kontrol na místě. Při výkonu této služby vystupujeme ve vztahu ke kontrolovanému subjektu jako „osoba přizvaná“, podle zákona o finanční kontrole. Rozsah naší činnost je dán Vašimi požadavky a může zahrnovat kompletní provedení veřejnosprávní kontroly, včetně:

 • zpracování plánů kontrol a harmonogramů,
 • příprava písemných pověření k provedení kontrol,
 • provedení vlastních kontrol,
 • vyhotovení protokolů, který obsahují zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků.

Ověřování podkladů a realizovaných projektů k dotačním a grantovým programům

Ověřování podkladů k dotačním a grantovým programům se dotýká především čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, při kterých většina zadavatelů podmiňuje přijetí žádosti o výplatu dotace povinností ověření podkladů nezávislým auditorem. Obdobným způsobem jsou definovány požadavky na vyslovení názoru auditora, zda poskytnuté dotační finanční prostředky byly použity k danému účelu a byly dodrženy příslušné právní normy a předpisy.

Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti