Ocenění akcií a podílů

Rádi Vám pomůžeme

Chcete-li znát reálnou tržní hodnotu Vašeho podniku resp. hodnotu akcií, obchodního podílu či jiné formy účasti na společnosti pro jakékoli účely, odborní pracovníci Znaleckého ústavu A&CE pro Vás vyhotoví potřebná kvalifikovaná ocenění.

Ocenění akcií či obchodních podílů, resp. ocenění jmění společnosti či ceny obvyklé, Vám nabízíme jako službu využitelnou při jakýchkoli transakcích, například pro účely:

 • akvizice
 • nepeněžitého vkladu
 • výpočtu hodnoty vypořádacího podílu
 • přeměn společností (sloučení, splynutí, rozdělení, změna právní formy)
 • dobrovolné či povinné nabídky převzetí
 • převodu mezi spřízenými nebo nespřízněnými osobami
 • squeeze-out - výkupu účastnických cenných papírů
 • převodu jmění na hlavního akcionáře atd.

Postup při ocenění

Při ocenění budeme volit mezi standardně používanými metodami, které jsou v souladu jak s postupy platnými v ČR tak i mezinárodními standardy v oceňování. Volba metody odpovídá účelu ocenění a specifickému charakteru předmětu ocenění. Volit je možné mezi některou z variant metody výnosvé, majetkové nebo komparativní, v mnoha případech se používá více metod nebo jejich kombinace u rozsáhlejších a komplikovanějších předmětů ocenění.

Ať už zvolíme jakoukoli metodu, budeme při její volbě vždy vycházet z předchozí analýzy jak předmětu ocenění tak i účelu transakce. S klientem prodiskutujeme všechny okolnosti, které mohou mít vliv na ocenění, ale také vezmeme v úvahu i vliv a dopady samotného ocenění na celou transakci jako takovou, případně transakce následující. Našim cílem je provést ocenění, které bude odpovídat požadavkům a nárokům klienta co do rozsahu a kvality a zároveň klademe důraz na to, aby náš výstup zapadl do celkového kontextu transakce. Náš výstup by měl by klientovi přinést více než závěrečné vyjádření k hodnotě předmětu ocenění, ale také jistotu v tom, že odpovídá skutečně tomu, co klient hledá a potřebuje a že zvolený postup a výstup je v souladu s dalšími potřebami a cíli klienta. Každá transakce má několik možností, variant postupu, které se mohou i v průběhu transakce měnit, pracuje na ní mnohdy celá řada odborníků z různých oborů. Jsme připraveni aktivně spolupracovat a svá zjištění, závěry a názory průběžně diskutovat tak, aby bylo dosaženo optimálního cíle. 

Naše zkušenosti jsou i díky letité praxi za hranicí oboru oceňování a jsme schopni o transakcích uvažovat komplexně a přispět tak k jejich úspěchu i nad rámec prostého předání výsledku ocenění. Díky našemu zázemí jsme schopni kdykoli v případě potřeby využít odborníky z řad auditu, daní či práva, máme možnost diskutovat problém se zahraničím v rámci sítě Kreston International. Jsme zvyklí pracovat tak, abychom klienta co nejméně zatěžovali a zároveň obdržel to, co v dané situaci potřeboval.

Co klient obdrží

Výstup může být předán v následujících formách:

 • znalecký posudek
 • odborný odhad
 • zpráva

Volba záleží na účelu ocenění a přání klienta. Znalecký posudek se využívá zejména tam, kde jej vyžaduje zákon. V případech, které zákon nevyžaduje a klient neklade důraz na formální náležitosti, je možné využít odborného odhadu. V případě, že zadání vůbec nevyžaduje formalizovaný výstup je možné zpracovat zprávu o ocenění.

Zprávu o ocenění obvykle zpracováváme pro případy, kdy si klient přeje udělat obrázek o hodnotě společnosti či účasti na ní, a to z různých pohledů a s důrazem na nalezení parametrů tvořících její hodnotu. V rámci takovéto zprávy obvykle mimo obvyklý obsah uvádíme také vysvětlení základních principů při hledání hodnoty společnosti, popis metod a jejich logiky, objasnění vlivu různých vstupů na jejich výsledky, zjednodušené způsoby aplikace atd. Cílem zprávy je představit klientovi nejen výsledek ocenění, ale objasnit jak se k němu dospělo, čím je tvořen a co jej ovlivňuje. Klient by tak měl závěr ocenění nejen pochopit, ale měl by být schopen s naším výstupem i dále pružně pracovat, což je užitečné zejména v případech, kdy je tato zpráva podkladem pro cenová vyjednávání.

Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti