Ocenění obchodního závodu

Rádi Vám pomůžeme

Potřebujete-li zpracovat ocenění Vašeho podniku či jeho části, nově dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník „závodu či jeho části“, pro jakékoli transakční účely, odborní pracovníci Znaleckého ústavu Kreston A&CE jsou připraveni jej pro Vás zpracovat.

Ocenění podniku / obchodního závodu nebo jeho části se provádí například u příležitosti:

  • nákupu či prodeje podniku/závodu či jeho části mezi spřízněnými nebo nespřízněnými osobami
  • nepeněžitého vkladu
  • přeměn společností (rozdělení)

Metodika a postup ocenění části podniku/závodu

Při ocenění obchodního závodu či jeho části volíme mezi standardně používanými metodami, které jsou v souladu jak s postupy platnými v ČR tak i mezinárodními standardy v oceňování. Volba metody odpovídá účelu ocenění a také specifickému charakteru předmětu ocenění. Volit je možné mezi některou z variant: metody výnosové, majetkové nebo komparativní. V mnoha případech se používá více metod nebo jejich kombinace, a to zejména u rozsáhlejších a komplikovanějších předmětů ocenění.

Ať už zvolíme pro ocenění obchodního závodu jakoukoli metodu, budeme při její volbě vždy vycházet z předchozí analýzy jak předmětu ocenění tak i účelu transakce. S klientem prodiskutujeme všechny okolnosti, které mohou mít vliv na ocenění, ale také vezmeme v úvahu i  dopady samotného ocenění na celou transakci jako takovou, případně transakce následující.

Našim cílem je provést takové ocenění závodu či jeho části, které bude odpovídat požadavkům a nárokům klienta co do rozsahu a kvality. Zároveň klademe důraz na to, aby náš výstup zapadl do celkového kontextu transakce. Náš výstup by měl klientovi přinést více než závěrečné vyjádření k hodnotě předmětu ocenění, tzn. také jistotu v tom, že odpovídá skutečně tomu, co klient hledá a potřebuje a že zvolený postup a výstup je v souladu s dalšími potřebami a cíli klienta.

Každá transakce má více variant postupu i řešení, které se mohou i v průběhu transakce měnit v důsledku postupných zjištění a výsledků práce odborníků z různých oborů, kteří se na transakci podílí a je důležitá správná komunikace mezi všemi těmito zúčastněnými. Jsme připraveni aktivně spolupracovat a svá zjištění, závěry a názory průběžně diskutovat tak, aby bylo dosaženo optimálního cíle.

Naše zkušenosti jsou i díky letité praxi za hranicí oboru oceňování a jsme schopni o transakcích uvažovat komplexně a přispět tak k jejich úspěchu i nad rámec prostého předání výsledku ocenění závodu či jeho části. Díky našemu zázemí jsme schopni kdykoli v případě potřeby využít odborníky z řad auditu, daní či práva, přičemž jsme připraveni diskutovat a řešit problém i v rámci členství v mezinárodní síti poradenských a auditorských firem Kreston International..

Specifika transakce prodeje závodu či části závodu (podniku či jeho části)

Zejména v případě transakce s částí závodu ve smyslu jeho prodeje, je důležité mít část podniku správně vyčleněnu. O část závodu (též „Pobočka“ či „Organizační složka“) jde zjednodušeně v případě, kdy se jedná o organizačně, majetkově a účetně oddělenou část závodu vymezenou vnitřním předpisem či jiným úkonem podnikatele, přičemž musí být vymezena dostatečně přesně a určitě.

Při definici části podniku je nutné vycházet jak zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tak i ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a taktéž případně z dostupné judikatury. Ve spolupráci s právníky, auditory a daňovými poradci jsme připraveni Vám s definicí části závodu odborně pomoci.

Co klient obdrží

Výstupem je z hlediska povahy transakce obvykle znalecký posudek o hodnotě závodu či jeho části. Jsme však klientovi připraveni poskytnout komplexní služby v podobě zvážení a posouzení všech souvislostí konkrétní transakce, případně přímo navrhnout její konstrukci.

Ocenění podniku / obchodního závodu se řídí zejména:

  • Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Pododdíl 6: Zvláštní ustanovení o koupi závodu § 2175 a následující)
  • Zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (Nepeněžitý vklad § 21) a
  • Zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti