Mezinárodní účetní standardy

Rádi Vám pomůžeme

Oceňování aktiv a pasiv reálnou hodnotou (takzvanou Fair Value) je základním konceptem v mezinárodních standardech účetního výkaznictví IAS/IFRS či obdobně v US GAAP. Reálná hodnota je částka, za níž může být aktivum nebo závazek směněn mezi znalými a ochotnými stranami transakci realizovat za obvyklých tržních podmínek, tedy v podstatě tržní cena.

Vyskytují se případy, kdy není možné zjistit objektivní tržní hodnotu a je pak nutné odhadnout ji alternativními znaleckými metodami.

V souladu s Mezinárodními účetními standardy Vám nabízíme odbornou pomoc nejen v oblasti korektního vykazování složitých vlastnických transakcí (alokace kupní ceny v souladu s IFRS 3 tzv. PPA - Purchasing Price Allocation) ale také opakované přeceňování jednotlivých položek aktiv na reálnou hodnotu pro účely testování majetku na snížení hodnoty (Impairment Test) a to zejména pozemků, budov a zařízení, finančních nástrojů a nehmotného majetku apod.

Při podnikových kombinacích dle IFRS3 dochází k alokaci akviziční ceny na jednotlivé hmotné i nehmotné složky podniku. Při tomto procesu se mimo jiné provádí rozpoznání a ocenění mimobilančních aktiv jako jsou zpravidla zákaznická portfolia a vztahy se zákazníky, ochranné známky a jiného nehmotného majetku včetně goodwillu.  

Používané metody ocenění

Ocenění v souladu s požadavky mezinárodních standardů účetního výkaznictví provádíme za využití veškerých uznávaných znaleckých metod s důrazem na tržní přístup, vše v souladu s metodickými požadavky mezinárodních účetních standardů. Konkrétní metoda ocenění je zvolena v návaznosti na charakteru oceňovaného majetku a závazků. Jedná s komplexní proces položkového přecenění včetně ocenění celého podniku a stanovení výše goodwillu. Samozřejmostí je provedení finální rekonciliace dosažených výsledků ocenění k ověření celkové správnosti postupu analýzou WARA (Weighted Average return on Assets).

Principy ocenění tzv. „reálnou hodnotu“ jsou taktéž využívány při oceňování majetku fondů kolektivního investování.

Spolu s odborníky ze společnosti A&CE Audit, s.r.o. jsme Vám k dispozici jako poradenský partner rovněž při prvotní implementaci mezinárodních účetních standardů do Vaší společnosti.

Zpět na výpis služeb

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Naši klienti