Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 09/2014

Kreston A&CE,

14. září 2014

Chtěli bychom Vás opětovně upozornit, že je to již po několikáté, co Finanční správa veřejně deklaruje, že se při daňových kontrolách zaměří mimo jiné právě na transferové ceny.

Vážené dámy a vážení pánové,

někteří z Vás před několika málo týdny obdrželi do datové schránky dotazník týkající se transferových cen (převodních cen mezi spřízněnými osobami). Tento dotazník byl podle informací Finanční správy rozeslán všem daňovým subjektům, kteří spadají pod Specializovaný finanční úřad. Chtěli bychom Vás opětovně upozornit, že je to již po několikáté, co Finanční správa veřejně deklaruje, že se při daňových kontrolách zaměří mimo jiné právě na transferové ceny. Tuto informaci je možno rovněž naleznout na oficiálních webových stránkách Finanční správy. Chtěli bychom Vás tudíž upozornit a současně požádat, abyste problematiku transferových cen nepodceňovali. Z osobních zkušeností víme, že v případě většiny daňových subjektů je možno naleznout četné transakce mezi spřízněnými osobami. V případě, že evidujete značné množství těchto transakcí, doporučujeme Vám mít řádně připraveny podklady pro určení transferových cen. V případě zahájené daňové kontroly, která se zaměří přímo na transferové ceny, je následně relativně problematické (resp. je to časově náročné) transferové ceny zpětně dokládat (to vše za předpokladu, že transferové ceny budou již od počátku stanoveny ve správném rozmezí).

V souvislosti s transferovými cenami souvisí další novinka, která nás s největší pravděpodobností od příštího roku čeká. Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (bude se týkat již daňového přiznání za zdaňovací období roku 2014) se rozšíří o jednu přílohu. Tato příloha bude obsahovat právě informace o transakcích mezi spřízněnými osobami. Podle dosud známých informací by pak povinnost vyplňovat tuto přílohu měly všechny daňové subjekty, které podléhají povinnému auditu účetní závěrky (resp. podmínky budou obdobné). Z toho je patrné, že téma transferových cen je na výsost aktuální a v nadcházejících obdobích mu bude věnováno mnoho prostoru a to bohužel i ze strany orgánů Finanční správy.

Další informací, kterou je vhodné zmínit, je plošné rozšíření počtu zahajovaných daňových kontrol v posledních týdnech či měsících. Nejvíce zahájených kontrol je možno pozorovat u společností, které mají sídlo v Praze, neboť Finanční úřad pro hlavní město Prahu byl posílen o cca 100 pracovníků kontrolního oddělení. Zvýšenou aktivitu je však možno pozorovat i na jiných pracovištích. Kontroloři by se pak měli mimo jiné zaměřit na společnosti, které mají v Praze pouze virtuální sídlo a případně místní příslušnost delegovat tam, kde je skutečné sídlo této společnosti. V této souvislosti je možno zmínit, že v návrhu novelizace daňového řádu je ustanovení, které ruší možnost odvolání se proti delegaci místní příslušnosti. Je zde tedy zřetelná snaha delegovat místní příslušnost do oblastí, kde společnosti mají skutečné centrum svých zájmů.

Z výše uvedeného je více než patrné, že existuje velký tlak na výběr daní a zákonodárci a Finanční správa budou dělat vše pro to, aby se výběr daní zvýšil, a to co možná nejvíce. Je patrné, že práva daňových subjektů jsou oslabována, přesto však budeme dělat vše pro to, abychom využili veškerých Vašich práv a chránili Vaše oprávněné zájmy.

V tomto čísle Daňového newsletteru se dozvíte něco o zvláštním režimu jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních služeb a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015, tzv. Mini One Stop Shop. Předpokládáme, že jste toho o tomto novém institutu daně z přidané hodnoty moc neslyšeli, proto jsme základní informace o této novince zařadili již do tohoto čísla.

V rámci vybrané soudní judikatury Vás seznámíme s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, které se zabývalo institutem ručením za daň, v tomto konkrétním případě pak za daň z převodu nemovitostí (nyní daň z nabytí nemovitých věcí). V tomto judikátu Nejvyšší správní soud mimo jiné konstatuje, že ručitel není povinen daňovou pohledávku uhradit za dlužníka zcela automaticky, nejprve musí být splněny podmínky pro nastoupení aplikace ručení. Více se dočtete v části věnované vybrané soudní judikatuře.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti