Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Vybraná úskalí stanovení hodnoty firem metodou násobků

Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA,

16. května 2024

Rychlé a pokud možno i přesné stanovení tržní hodnoty firem je v praxi velmi žádoucí a užitečné, k čemuž slouží řada metod a postupů. Metoda tržních násobků, jež naplňuje uvedené požadavky, se mezi odborníky i laickou veřejností stala značně oblíbenou, byť její pochopení a interpretace výsledků vykazuje v praxi, zejména u laické veřejnosti, značné rezervy.

Podstatou této metody je využití tržního násobku obvyklého poměru Hrubé provozní hodnoty ku tržbám či EBITDA (provozní zisk + odpisy). Při znalosti takového na trhu obvyklého násobku a rovněž při znalosti aktuálních tržeb či zisku oceňované entity lze metodou trojčlenky snadno dojít k zmiňované Hrubé provozní hodnotě firmy. Odpočtem aktuální výše dluhů a naopak připočtením neprovozního majetku pak výsledek odpovídá hodnotě příslušné firmy pro její vlastníky, viz níže:

Hodnota firmy = (tržní násobek x provozní parametr firmy) – dluhy + neprov. m.

Ve zbylé části tohoto příspěvku se zaměřme na volbu tzv. „provozního parametru firmy“. Lze jimi označit zpravidla tyto varianty:

  • Roční Obrat
  • Roční EBITDA

Pro úplnost uvádíme, že každému z výše uvedených parametrů je nezbytné v rámci výpočtu přiřadit typově jiný tržní násobek (při užití obratu je to tržní násobek „Hrubá provozní hodnota/Obrat“, při užití EBITDA je to pak tržní násobek „Hrubá provozní hodnota/EBITDA“ ). Položme si nyní otázku, který z provozních parametrů se jeví pro výpočet jako nejvhodnější a za jakých předpokladů? Pro uvedený případ uvádíme níže parametry modelové firmy:

  • odvětví strojírenství,
  • roční Obrat: 10 000 000 Kč,
  • roční EBITDA: 1 500 000 Kč,
  • EBITDA marže: 15 %,
  • dluhy: - 2 000 000 Kč,
  • neprovozní majetek: 1 000 000 Kč.

Preference násobku Hrubá provozní hodnota/Obrat

Při využití násobku vycházejícím z Obratu je zjevné, že potenciální investor se zajímá primárně o podíl na trhu, přičemž současná efektivita hospodaření příslušné firmy pro něj je v daném případě podružná. Investor věří, že po převzetí zmíněné firmy ji dokáže vlastními silami nákladově optimalizovat.

Níže je provedena indikativní kalkulace vycházející z tržního násobku dle Obratu:

Hodnota firmy = (tržní násobek x roční obrat ) – dluhy + neprovozní m.

Hodnota firmy = (1,89 x 10 000 000 ) – 2 000 000  + 1 000 000

Hodnota firmy = 17 900 000 Kč

Pozn. Tržní násobek dle obratu byl získán z veřejně dostupné databáze prof. Damodarana

Preference násobku Hrubá provozní hodnota/EBITDA

Při využití násobku vycházejícím z EBITDA je zjevné, že potenciální investor se zajímá primárně o stávající ekonomický výsledek, resp. potenciál, který je pro jeho rozhodnutí určující. Odpisy promítající se do ukazatele EBIT ve svém uvažování nezohledňuje, nejsou pro něj relevantní, či nepovažuje jejich stávající nastavení za důležité.

Níže je provedena indikativní kalkulace vycházející z tržního násobku dle EBITDA:

Hodnota firmy = (tržní násobek x roční EBITDA ) – dluhy + neprovozní m.

Hodnota firmy = (13,97 x 1 500 000 ) – 2 000 000 + 1 000 000

Hodnota firmy = 19 955 000 Kč

Pozn. Tržní násobek dle obratu byl získán z veřejně dostupné databáze prof. Damodarana

Závěrečná interpretace pro uživatele ocenění je následující:

Z výše uvedených dat modelových příkladů je patrné, že výsledek ocenění je závislý na volbě tržního násobku, přičemž v daném případě vychází na částku v intervalu 17 900 000 – 19 955 000 Kč. Investor, jehož prioritou je získat prostřednictvím koupě společnosti podíl na trhu, přičemž současná efektivita hospodaření dané firmy pro něj není určující, resp. věří, že ji dokáže později optimalizovat, je ochoten uhradit za firmu potenciálně částku 19 955 tis. Kč. Naopak investor, jehož prioritou je získat prostřednictvím koupě společnosti efektivní prostředek ke generování peněžních prostředků, přičemž nemá ambice efektivitu hospodaření nadále zlepšovat (počítá nadále se stávajícími výsledky hospodaření), je v daném případě ochoten uhradit za firmu potenciálně částku 17 900 tis. Kč.

Nejen stávající potenciál daný výsledky hospodaření firmy, ale rovněž i záměry konkrétního investora a víra ve vlastní manažerské schopnosti, jsou v praxi významnými faktory pro stanovení tržní hodnoty konkrétní firmy.


Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA

Více od autora

Naši klienti