Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Co je nového v daních? Červen 2022

Ing. Leoš Kozohorský ml.,

27. června 2022

V další naší pravidelné rubrice se dozvíte, co je nového v daních za poslední dobu, nebo co nového se v daních chystá. Rubrika bude informovat o zásadních změnách a novinkách v daňové legislativě, které se mohou dotýkat jak zdanění fyzických osob, tak zdanění osob právnických. V jejím závěru vás pak vždy upozorníme na důležité termíny z daňového kalendáře, které stojí za zřetel a které by vás mohly zajímat z toho důvodu, že se jedná, svým způsobem, o datumy související s daňovými povinnostmi, které nejsou „denním chlebem“.

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH

V rámci balíku opatření, která by měla daňovým subjektům usnadnit život, přichází Vláda České republiky mimo jiné s návrhem zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH. V současné době je limit definován jako obrat daňového subjektu za posledních 12 měsíců, který by neměl překročit hranici 1.000.000,- Kč. V návrhu novely zákona je pak ukotveno zvýšení tohoto limitu na 2.000.000,- Kč. Novela by měla být účinná od 1. ledna 2023. V rámci přechodných ustanovení tato změna nese i možnost pro daňové subjekty se od DPH odhlásit, pokud tohoto limitu nedosahují. V současné době je status plátce daně překážkou pro vstup do režimu paušální daně pro podnikající fyzické osoby. Tato změna by měla umožnit dotčeným daňovým subjektům se do režimu paušální daně přihlásit. 

Zvýšení limitu pro vstup do režimu paušální daně

V souvislosti s výše uvedeným zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH pak balíček návrhů daňových změn nese i možnost vstupu do režimu paušílní daně pro daňové subjekty s obratem do 2.000.000,- Kč namísto současného 1.000.000,- Kč. Pro připomenutí - režim paušální daně spočívá v odvádění jedné měsíční částky, která v sobě zahrnuje nejen daň z příjmů, ale i odvod do systému zdravotního a sociálního pojištění. Novinkou pak bude vícepásmové zdanění (respektive vícepásmová výše měsíční částky), která se bude odvíjet od výše ročního příjmu.

Prodloužení možnosti využití mimořádných odpisů i pro zdaňovací období let 2022 a 2023

V rámci krizových (covidových) opatření byla v roce 2020 přijata novela zákona o daních z příjmů, která umožnila pro dlouhodobý majetek odpisovaný v 1. či 2. odpisové skupině a u kterého byl poplatník prvním odpisovatelem využít možnosti použití tzv. mimořádných odpisů. Tato změna umožnila majetek zařazený v 1. odpisové skupině odepsat během následujících 12 měsíců (místo standardních 3 let) a majetek zařazený v 2. odpisové skupině odepsat během 24 měsíců (místo standardních 5 let), kdy během prvních 12 měsíců může poplatník majetek odepsat až do výše 60% jeho pořizovací ceny. V rámci aktuálního balíku navrhovaných změn je pak navrhováno prodloužit tento mimořádný odpisový režim i pro majetke pořízený v letech 2022 a 2023 při zachování stejného způsobu odpisování, jako byl navržen v roce 2020.

Daňový kalendář - co neprošvihnout v dohledné době

1.7.2022 - Konec prodloužené lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2021. 

Platí, že po technické novele daňového řádu je možné plnou moc daňovému poradci pro účely prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podat až současně s daňovým přiznáním a není tak nutné, jak tomu bylo dříve, podat ji do konce neprodloužené lhůty, což podmiňovalo její prodloužení. 

1.7.2022 - Konec lhůty pro podání oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob v prodloužené lhůtě pro podání daňového přiznání. 

Pokud jste v roce 2021 dosáhli osvobozeného příjmu převyšujícího částku 5 mil. Kč a tento příjem není pro správce daně zjistitelný z veřejných registrů (typicky se jedná o prodej nemovitosti, který je zjistitelný z katastru nemovitostí), je nutné, v případě že za vás daňové přiznání podává daňový poradce, podat do 1.7.2022 také oznámení správci daně o tomto příjmu. Povinnost doporučujeme nepodceňovat, protože její nedodržení je stiženo významnými sankcemi. 

1.8.2022 - Konec lhůty pro podání daňového přiznání k DPH pro plátce ve Zvláštním režimu jednoho správního místa (OSS - One stop shop) pro režim mimo EU, režim EU  a dovozní režim. 

30.9.2022 - Konec lhůty pro podání Žádosti o vrácení DPH z jiných členských států EU za rok 2021.

 

 


Ing. Leoš Kozohorský ml.

Více od autora

Naši klienti