Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Co je nového v daních? Leden 2024

Ing. Leoš Kozohorský ml.,

04. ledna 2024

V prvním letošním vydání rubriky „Co je nového v daních?“ Vám opět přinášíme novinky ze světa daní. Vydání se bude věnovat primárně změnám v souvislosti s účinností tzv. konsolidačního balíčku, který se dotýká hned několika daňových zákonů, kdy si projdeme změny u daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob, dani z přidané hodnoty a dani z nemovitých věcí. Nebude chybět ani tradiční daňový kalendář ne zcela běžných, ale přes to potenciálně zajímavých daňových milníků, nebo chcete-li konců lhůt pro ne zcela standardní a každodenní úkony. Pro bližší informace o kterémkoliv tématu nás neváhejte kontaktovat.

Konsolidační balíček – daň z příjmů právnických osob

Zřejmě nejmarkantnější změnou v oblasti daně z příjmů právnických osob je zvýšení její sazby, a to ze současných 19 % na 21 %. Dalšími podstatnými změnami jsou změna v oblasti omezení daňové uznatelnosti některých nákladů. Tato omezení a změny jsou zejména:

  • Omezení uznatelnosti odpisů u osobních automobilů s pořizovací cenou nad 2 mil. Kč – odpisy z částky nad 2 mil. Kč nebudou daňově uznatelné
  • Mimořádné odpisy už jen u elektromobilů – mimořádné odpisy bude nově možno uplatňovat pouze u elektromobilů pořízených v období od 1.1.2024 do 31.12.2028
  • Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500,- Kč / kus
  • Výdaje na stravování zaměstnanců budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné, kdy současné limity pro uznatelnost se mění na limity pro osvobození na straně zaměstnanců
  • Výdaje na nepeněžní benefity zaměstnanců budou daňově uznatelné, pakliže budou zdanitelné (budou překračovat limit pro osvobození) na straně zaměstnance (při zachování již standardní podmínky v podobě ukotvení nároku na tyto benefity v pracovní smlouvě, vnitřním předpisu či kolektivní smlouvě

Novinkou bude také možnost zdaňovat pouze realizované kurzové rozdíly, kdy nerealizované bude možné vyloučit ze základu daně ve zdaňovacím období, ve kterém vzniknou a zdanit je až ve zdaňovacím období, ve kterém se zrealizují. O realizaci tohoto režimu bude muset účetní jednotka správce daně informovat a musí pak tento režim být aplikován na všechny kurzové rozdíly.

Další novinkou v oblasti DPPO a účetnictví je zavedení funkční měny, kdy účetní jednotky budou mít možnost vést účetnictví v eurech, amerických dolarech či britských librách, pokud je tato měna primární pro jejich ekonomické prostředí. Při výpočtu daně se bude vycházet z výsledku hospodaření v cizí měně a jednotlivé položky daňového přiznání budou přepočteny na české koruny kurzy ČNB (zpravidla kurzem ke konci zdaňovacího období). Limity dané zákonem o daních z příjmů budou také těmito kurzy přepočteny na funkční měnu.

Konsolidační balíček – daň z příjmů fyzických osob 

Konsolidační balíček přináší také hned několik změn v oblasti zdaňování fyzických osob. Jednou z těchto změn je rozšíření regrese u vyšší sazby daně, tedy 23 %, kdy se tato vyšší sazba bude nově uplatňovat již na příjmy přesahující 36násobek průměrné mzdy stanovené zákonem o nemocenském pojištění a ne až od 48násobku tytéž základny. Pro rok 2024 se tedy bude vyšší sazba daně uplatňovat už na příjmy převyšující částku 1.582.812,- Kč. 

Další změnou, která se dotkne širokého spektra poplatníků, je změna u zdaňování dohod o provedení práce. Limit pro uplatnění 15% srážkové daně u těchto dohod (včetně limitu pro účast na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotním pojištění) bude od 1. července 2024 stanoven ve výši 25 % průměrné mzdy v případě dohod u jednoho zaměstnavatele (10 500 Kč v roce 2024). Při souběhu více dohod u několika zaměstnavatelů je limit pro účast na důchodovém pojištění 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč v roce 2024).  

Dále zákonodárce ruší hned několik osvobození nepeněžních benefitů, a to zejména veškeré benefity hrazené z fondu sociálních a kulturních potřeb, benefit v podobě částečného osvobození poskytnutí přechodného bydlení („manažerské byty“) a je zaveden úhrnný limit pro volnočasové benefity, a to ve výši poloviny průměrné mzdy (tedy pro rok 2024 bude limit stanoven ve výši 21.983,- Kč). Dochází také ke zrušení slevy na studenta a zrušení slevy v podobě tzv. „školkovného“. Sleva na manžela/manželku bude nově podmíněna péčí o dítě do jeho věku tří let. Ruší se také odpočty od základu daně v podobě úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a příspěvky zaplacené odborovým organizacím.

Změny se netýkají jen zaměstnanců, respektive lidí s příjmy ze závislé činnosti, ale také osob samostatně výdělečně činných. Zde jsou hlavními změnami zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na sociální pojištění ze současných 25 % průměrné mzdy na aktuálních 40 % průměrné mzdy. Současně se zvyšuje také procento základu daně pro výpočet odvodů pojistného z původních 50 % na aktuálně platných 55 % základu daně.

Výraznou změnou, která ovšem není účinná od 1.1.2024, ale až od 1.1.2025, je změna u zdaňování, respektive osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů. Zůstávají zachovány časové parametry, tj. u cenných papírů 3 roky a u podílů 5 let, nicméně nově bude docházet k tomu, že tyto příjmy bude možné osvobodit pouze do úhrnné výše 40 mil. Kč na poplatníka a zdaňovací období. Poplatníci budou moci uplatnit proti těmto neosvobozeným příjmům nabývací cenu cenných papírů nebo podílů, pro kterou se nově stanovují specifická pravidla u těch cenných papírů a podílů nabytých před 31.12.2024.

Konsolidační balíček – DPH

Nejvýraznější změnou v oblasti DPH je zřejmě snížení celkového počtu sazeb této daně z původních tří sazeb (21 %, 15 % a 10 %) na aktuální 2 sazby, a to základní sazbu v nezměněné výši 21 % a sníženou sazbu ve výši 12 %. Dochází také k přesunu některých plnění mezi sazbami – některá plnění, která byla v důsledku covidu přeřazena do snížené sazby, se vracejí do základní sazby a dochází k přesunu v tomtéž směru i u dalších plnění, která jsou bez prokazatelného sociálního či zdravotního významu (kadeřnické služby, opravy obuvi, kožených výrobků a jízdních kol nebo opravy a úpravy oděvů). Významnou novinkou je také omezení nároku na odpočet DPH u pořízení osobních automobilů, které budou zahrnuty v dlouhodobém majetku, a to na částku 420 tis. Kč, což odpovídá pořizovací ceně 2 mil. Kč bez DPH. 

Konsolidační balíček – daň z nemovitých věcí

V oblasti daně z nemovitých věcí dochází primárně k jejímu zvýšení, a to v průměru ve výši 1,8násobku aktuálních sazeb. Nově je zaveden také inflační koeficient, který by měl znehodnocení daně v čase a poprvé se uplatní v roce 2025. Další změnou je pak například možnost pro obce zvolit místní koeficient nově v rozmezí 0,5–5 pro všechny nemovité věci; výjimku představují vybrané zemědělské pozemky, trvalé travní porosty a nevyužitelné plochy, u kterých obec může zvolit koeficient pouze v rozmezí 0,5–1,5.

Daňový kalendář – co neprošvihnout v dohledné době

  • 10.1.2024 – Konec lhůty pro ohlášení vstupu do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob
  • 31.1.2024 – Konec lhůty pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2023 a k dani z nemovitých věcí za rok 2024

Ing. Leoš Kozohorský ml.

Více od autora

Naši klienti