Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Co je nového v daních? Prosinec 2022

Ing. Leoš Kozohorský ml.,

20. prosince 2022

V prosincovém vydání rubriky „Co je nového v daních?“ Vám opět přinášíme novinky ze světa daní. V krátkých shrnutích Vám přinášíme základní informace k problematice odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny, informaci k možnosti kompenzace nákladů na energie pro velké podniky, změnám v kontrolním hlášení k DPH a tradiční daňový kalendář ne zcela běžných, ale přes to potenciálně zajímavých daňových milníků, nebo chcete-li konců lhůt pro ne zcela standardní a každodenní úkony. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Zdanění nadměrných příjmů výrobců elektřiny

V listopadu prošla legislativním procesem novela energetického zákona, která zavádí odvod z nadměrných příjmů pro většinu výrobců elektrické energie (jedná se o implementaci nařízení Rady EU 2022/1854 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie). Její součástí je také mechanismus zavedení stropů ceny energií i pro velké podniky. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 30. listopadu 2022 pod číslem 365/2022 Sb. s účinností od následujícího dne. 
Základními parametry odvodu jsou poplatník a předmět. Poplatníkem je výrobce a případný zprostředkovatel, který se účastní velkoobchodního trhu s elektřinou jménem výrobce a také osoby s poplatníkem přímo i nepřímo spojené, které dodávají elektřinu na velkoobchodní trh. Předmětem je pak nadměrný příjem výrobce, který se stanoví jako rozdíl mezi skutečně realizovaným příjmem a stropem tržního příjmu (z předmětu jsou pak vyloučeny výroby elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 1MWh včetně, nebo například výroba elektřiny z biometanu).
Sazba odvodu z nadměrných příjmů pak činí 90 % tohoto příjmu (oceněného v českých korunách). 
Důležité jsou i jednotlivé hodnoty stropů stanovené pro tržní příjem pro jednotlivé druhy energie: 

  • 180 eur (větrná, sluneční, geotermální a vodní energie bez využití přehradní nádrže, energie z rašeliny a minerálních olejů)
  • 240 eur (plynné palivo z biomasy)
  • 210 eur (pevné palivo z biomasy)
  • 100 eur (využití odpadu s výjimkou biomasy)
  • 70 eur (jaderná energie)
  • 170 nebo 230 eur (energie z hnědého uhlí v závislosti na typu výrobny elektřiny)

Odvod bude z pohledu daně z příjmů daňově uznatelným nákladem. Správcem odvodu bude Energetický regulační úřad a odvod se bude realizovat ve dvou obdobích, a to prosinec 2022 a kalendářní rok 2023 – pro období kalendářního roku 2023 se bude odvod realizovat pomocí měsíčních záloh (na základě hlášení podávaného do 25 dne následujícího měsíce – v této lhůtě bude i splatný). Poplatník odvodu, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí zajistit, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti vybraných údajů uváděných ve vyúčtování odvodu za druhé odvodové období. Vláda stanoví nařízením okruh těchto údajů a minimální rozsah jejich ověření.

Kompenzace nákladů na energie pro velké podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 2. listopadu 2022 první výzvu pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu. Žádosti bude ministerstvo přijímat od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023. Celkový doposud připravený rámec pro čerpání podpory činí 30 mld. Kč, alokace však může být upravena. Přijímání žádostí v rámci výzvy může skončit již před tímto datem, a to zejména v případě vyčerpání alokace. 
Podpora je určena pro subjekty, které mají alespoň jedno odběrné a předávací místo s výjimkou podniků, jejichž podnikatelská činnost dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE spadá do oborů, ve kterých se navrhuje uplatnění daně z neočekávaných zisků a u kterých se uplatňuje strop ceny elektřiny a plynu dle Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. 
Bude možné žádat o podporu na tzv. způsobilé náklady, které se stanoví jako součin objemu jednotek zemního plynu a elektřiny, jež společnost nakoupila ve způsobilém období (1.2.2022 od 31.10.2022) a zvýšení jednotkové ceny za tyto energie (rozdíl mezi zaplacenou jednotkovou cenou ve způsobilém období a dvojnásobkem jednotkové ceny zaplacené společností v průměru za referenční období, které činí 1.1.2021 až 31.12.2021. Způsobilé náklady lze prokázat po měsících nebo v souhrnu za způsobilé období za podmínky, že v září a říjnu 2022 množství zemního plynu a elektřiny použité pro výpočet způsobilých nákladů nepřekročilo 70 % spotřeby příjemce za stejné období roku 2021.
Pro všechny podniky bude základní výše podpory činit 30 % způsobilých nákladů, maximálně však 45 mil. Kč, přičemž na skupinu partnerských a propojených podniků definovaných dle doporučení Evropské komise nesmí celkově podpora překročit 2 mil. eur. 
Energeticky náročné podniky (podniky, u kterých náklady na energie činí alespoň 3 % obratu) a pro podniky ve vybraných odvětvích (energeticky náročné podniky, u nichž více než 50 % obratu v roce 2021 spadá do vybraných odvětví CZ-NACE - výroba papíru, chemických látek, dutého skla, mědi atd. - bude platit podmínka, kdy žadatel je ve způsobilém období v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady na zemní plyn a elektřinu. Tyto podniky mohou při splnění vybraných podmínek dosáhnout na míru podpory až 50 %, v případě podniků ve vybraných odvětvích až 70 % způsobilých nákladů, maximálně však do nižší z částek 80 % provozní ztráty nebo 200 mil. Kč. Pro skupinu, v níž o podporu žádá Energeticky náročný podnik, činí tento limit 25 mil. eur, a pro skupinu, v níž o podporu žádá Podnik ve vybraných odvětvích, je stanoven limit 50 mil. eur.
Žádosti se budou administrovat prostřednictvím informačního systému AIS MPO a ke každé z nichž je nutné doložit čestné prohlášení žadatele, výkaz způsobilých výdajů a v případě měsíčního vykazování způsobilých nákladů také zprávu auditora o jejich ověření. Energeticky náročné podniky pak musí také doložit výkaz o energetické náročnosti podniku.

Změny v kontrolním hlášení pro rok 2023

Kontrolní hlášení, respektive jeho administrace, dospěje v roce 2023 drobných změn. Doposud činila lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na výzvu správce daně 5 pracovních dnů od doručení výzvy do datové schránky (pozor na eventuální 10denní právní fikci doručení). Podle nové právní úpravy musí plátce podat následné KH do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky. Významnou změnou je také změna sankcí, kdy se pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč za porušení povinností souvisejících s KH snižují na polovinu v případech, kdy je plátce fyzickou osobou, plátce má čtvrtletní zdaňovací období nebo je společností s ručením omezeným a tato společnost má jediného společníka fyzickou osobu. Nově se také bude promíjet pokuta v situaci, kdy je plátce poprvé v kalendářním roce vyzván k podání následného kontrolního hlášení správcem daně, kde by pokuta činila 10 000 Kč.

Daňový kalendář – co neprošvihnout v dohledné době

  • 10.1.2023 – Konec lhůty pro ohlášení vstupu do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob
  • 30.1.2023 – Konec lhůty pro podání žádosti o kompenzaci nákladů na energie pro velké podniky
     

Ing. Leoš Kozohorský ml.

Více od autora

Naši klienti