Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Daň z příjmu fyzických osob 2014

Ing. Marek Novotný,

11. ledna 2014

S pravidelností očekáváme každoroční novely zákona o daních z příjmů. Ne jinak tomu bylo i letos. Od účinnosti tohoto zákona v roce 1993 byl průměrně 8x ročně novelizován. Prvním dnem roku jsme se tedy dočkali již 156. novely.

V souvislosti se změnami soukromého práva se také mění nová terminologie. Nově budeme používat názvosloví z půjčky na zápůjčku, nájem bude rozšířen o pacht, pronajímatel může být propachtovatelem, nájemce pak pachtýřem, darem budeme nově nazývat v rámci daní bezúplatné plnění, závazek bude dluh a nemovité a movité věci budeme nově nazývat jen věci. To je pouze malý výčet změn v terminologii. V následujícím textu uvádíme pouze některé změny, které nastanou při zdaňování fyzických osob.

 • Sazby daně z příjmů fyzických osob (zálohová i tzv. „srážková“) zůstávají pro rok 2014 ve stejné výši jako doposud, čili 15 %. Stejný zůstane také výpočet základu daně u tzv. superhrubé mzdy či solidárním zvýšení daně.
 • Benefit ve formě stravenek poskytovaných zaměstnavatelem měl být zrušen a místo toho zaveden zaměstnanecký paušál ve výši 250 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění u zaměstnavatele zůstalo zachováno, byl zaměstnanecký paušál 250 Kč zrušen. Vše tedy zůstává stejné a stravenky do výše hodnoty 55 % zůstanou u zaměstnavatele daňově uznatelné.
 • Zpřísňují se podmínky majitelům cenných papírů tak, že lhůta pro osvobození se prodlužuje z 6 měsíců na 3 roky. Příjem z prodeje cenného papíru tak bude osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem dobu 3 let. Ovšem pro drobné investory se stanovil osvobozující roční limit příjmu z prodeje cenných papírů, které nejsou jeho obchodním majetkem, ve výši 100 000 Kč. Do této částky budou příjmy osvobozeny.
 • V ustanovení § 34f zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů byla zavedena nová odčitatelná položka od základu daně na podporu odborného vzdělávání. Jedná se o pořízení majetku na odborné vzdělávání a výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání.
 • Příjmy za práci studentů a žáků z praktického vyučování a praktické přípravy dosud podléhaly dani z příjmů ze závislé činnosti. Od tohoto roku jsou tyto příjmy dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „ZDP“, či „zákon o daních z příjmu“) od daně osvobozeny. Snahou je více motivovat zaměstnavatele ke spolupráci se vzdělávacími institucemi.
 • Nově bude platit možnost započtení sražené daně z dohod o provedení práce na celkovou vypočtenou daňovou povinnost v daňovém přiznání.
 • Motivační příspěvek žákovi nebo studentovi se zvyšuje na 5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy na 10 000 Kč měsíčně.
 • Zákon o dani dědické a dani darovací se zrušil a jednotlivá ustanovení se začlenila do zákona o daních z příjmů. Stále zůstává zachováno osvobození darovaného majetku v rámci I. a II. skupiny, tak jak tomu bylo dříve, ovšem pokud dar osvobozen nebude, dojde změnou režimu k vyššímu odvodu daně. Daň z takového nabytého majetku bude nově buď 15 % v případě fyzických osob, nebo 19 % v případě právnických osob. Došlo ke generálnímu osvobození bezúplatného příjmu z titulu dědění a to jak v rámci fyzických, tak v rámci právnických osob.
 • Nerezidenti České republiky mají sníženou možnost odečíst nezdanitelné části základu daně a uplatnit některé daňové slevy. Nově tuto možnost mají pouze poplatníci, kteří jsou rezidenty EU, Norska a Islandu, pokud úhrn jejich příjmů ze zdrojů na území ČR přesáhne 90 % jejich celkových příjmů.
 • Funkce jednatele může být vykonávána úplatně i bezúplatně. Úplatně vykonávaná funkce jednatele musí být ve smlouvě výslovně sjednána a schválena valnou hromadou. Platí, že není-li výslovně sjednána odměna za výkon funkce, je tato funkce vykonávána bezúplatně.
 • Podstatné náležitosti smlouvy týkající se odměňování za výkon funkce u kapitálových společností uvádí zákon o obchodních korporacích v § 60. Smlouva musí obsahovat vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění, také určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu.
 • V § 777 přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích vyplývá, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.
 • Od 1. 1. 2014 se zvýšila maximální výše poskytnutého bezúplatného plnění (tedy daru) z dřívějších 10 % na 15 % ze základu daně (u fyzických osob).
 • Od daně budou osvobozeny příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč. Dříve byla tato hranice 20 000 Kč.
 • U příjmů z dohod o provedení práce u poplatníka, který nepodepsal Prohlášení, jejichž souhrnná výše u jednoho plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 000 Kč, se uplatní srážková daň.
 • V ustanovení § 38g ZDP byl rozšířen výčet poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, kteří jsou povinni podat daňové přiznání. Jedná se o poplatníky, u kterých se o solidární zvýšení daně zvyšuje daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti. Těmto zaměstnancům nemohou mzdové účetní provést roční zúčtování. Tato povinnost platí pro zdaňovací období 2013, již letos tedy bude nutno podat daňové přiznání.
 • Při provádění srážek z mezd zaměstnanců nyní budeme postupovat podle § 2045 - § 2047 občanského zákoníku. Ze zákoníku práce byla tato úprava srážek z mezd v roce 2014 vypuštěna.

Ing. Marek Novotný

Více od autora

Naši klienti