Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Dopady nálezu Ústavního soudu

Kreston A&CE,

15. srpna 2014

Zrušení slevy na dani u poplatníků, kteří k 1. lednu zdaňovacího období pobírali starobní důchod, vyvolalo pozdvižení již v okamžiku, kdy byla tato změna schválena.

Hned v okamžiku zavedení této, pro ekonomicky aktivní starobní důchodce, negativní změny se začalo s úvahami nad možnou protiústavností. Nutno dodat, že většina odborníků se domnívala, že tzv. testem ústavnosti tato změna bez větších problémů pravděpodobně projde. Několik měsíců po zavedení této změny podala skupina senátorů ústavní stížnost a přibližně po roce má Ústavní soud jasno. Upření slevy na poplatníka pro pracující starobní důchodce je protiústavní a dané ustanovení zákona se ruší (dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů). Ještě bychom rádi zmínili, že rovněž soudci Ústavního soudu nebyli při posouzení dané záležitosti jednotní, čtyři ústavní soudci zaujali k rozhodnutí pléna odlišná stanoviska (tedy zjednodušeně řečeno považovali danou legislativní změnu za ústavně konformní). 

Nejprve jsme Vás chtěli s tímto nálezem podrobně seznámit, nicméně po jeho důkladném prostudování a zvážení jeho teoretického přínosu jsme naznali, že mnohem významnější dopad má tento nález na praxi. Finanční správa zareagovala prakticky okamžitě a několik dnů po zveřejnění nálezu Ústavního soudu zveřejnila odpovědi na nejčastější dotazy poplatníků a plátců daně z příjmů. Rovněž s těmito otázkami a odpověďmi Vás v rámci tohoto článku seznámíme.

Jak již bylo výše uvedeno, ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 500/2012 Sb., se ve slovech „; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu“ ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Co to však prakticky znamená pro poplatníky a plátce daně z příjmů?

V praxi by tento nález měl být pro daňové poplatníky, pracující starobní důchodce, pozitivní změnou, neboť za rok 2014 si i tito poplatníci mohou uplatnit slevu na poplatníka v plné výši. Využití slevy na poplatníka za rok 2013 (např. formou dodatečného přiznání) by však nemělo být možné (finanční správa se k této otázce staví přirozeně negativně, nicméně se domníváme, že tato otázka prozatím zůstává nedořešena). Níže uvedeme, jakým způsobem by měli poplatníci, resp. plátci daně, postupovat při uplatnění slevy na poplatníka v roce 2014.

Pracující starobní důchodce, který podepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka, v němž však neuplatnil slevu na poplatníka, má možnost zaměstnavateli oznámit skutečnost, že hodlá uplatňovat slevu na poplatníka a to vyznačením této změny v tomto prohlášení. Plátce daně pak zohlední tuto skutečnost při výpočtu mzdy a to v měsíci následujícím po měsíci, kdy zaměstnanec zaměstnavateli tuto změnu oznámil. Dle vyjádření Finanční správy bude akceptováno poskytnutí slevy na poplatníka poprvé v měsíci, kdy byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.

V případě, že pracující starobní důchodce v prohlášení poplatníka uplatnil slevu na dani, nicméně zaměstnavatel tuto slevu dosud nezohledňoval, pak zaměstnavatel může (resp. měl by) začít se zohledňováním slevy na poplatníka bez další součinnosti se zaměstnancem a to počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Pracující důchodce má nárok na slevu na poplatníka za celé zdaňovací období roku 2014. Pracující důchodce má v zásadě dvě možnosti, jak tuto slevu získat i za měsíce předcházející před vyhlášením nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů. První možností je provedení ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele a to v termínu
do 15. března 2015 (žádost o zúčtování je pak plátci nutno doručit do 15. února 2015). Druhou možností je pak podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2014 a to v termínu do 1. dubna 2015
(resp. 1. července 2015 v případě podáni daňového přiznání daňovým poradcem – plná moc daňovému poradci musí být správci daně doručena do 1. dubna 2015). Pracující důchodci tak získají slevu na poplatníka za celý rok 2014, nikoli pouze za poměrnou část roku (např. od vyhlášení nálezů Ústavního soudu ve Sbírce zákonů).

Pracující starobní důchodce, který však není zaměstnancem, si podá standardně daňové přiznání, ve kterém si pak slevu na poplatníka uplatní a to samozřejmě rovněž za celý rok.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti