Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

DPH a Mini One Stop Shop

Ing. Martin Houdek,

14. září 2014

V rámci tohoto článku bychom Vás rádi seznámili s jednou ze změn u daně z přidané hodnoty, která má svou účinnost od 1. 1. 2015 (částečná účinnost novely od 1. 10. 2014 – v oblasti registrace ke zvláštnímu režimu).

Do 31. 12. 2014 platí, na základě ustanovení § 10i zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZDPH“), že u elektronicky poskytovaných služeb osobou ze třetí země osobě nepovinné k dani usazené v členském státě (např. podle bydliště) je místem plnění stát odběratele. Tedy v případě, že společnost usazená v USA poskytne elektronickou službu osobě nepovinné k dani usazené v České republice, bude místem plnění Česká republika a poskytovatel služeb tak musí u těchto služeb uplatnit příslušnou daň z přidané hodnoty podle legislativy České republiky (odvede českou DPH).

Z důvodu zjednodušení administrativy, respektive výběru daně z přidané hodnoty, je zaveden zvláštní režim pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani. V rámci tohoto zvláštního režimu se osoba povinná k dani ze třetí země registruje v jednom z členských států a zde podává daňová přiznání k příslušným plnění a přizná tak veškerá plnění, která poskytne v tomto zvláštním režimu. Následně ve státě registrace uhradí veškerou daň, která je dále distribuována v rámci členských zemí.

Tento zvláštní režim bude od 1. 1. 2015, na základě článku
58 směrnice Rady (EU), rozšířen na všechny poskytovatele elektronických služeb ať už jsou usazeni v členském státě nebo jsou ze třetí země. Tedy poskytovatel telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb z členského státu (EU) nebo ze třetí země (mimo EU), který poskytuje uvedené služby a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě, bude mít povinnost odvádět daň z přidané hodnoty z předmětných služeb v jednotlivých členských státech usazení koncového zákazníka.

Oproti stavu, který je platný do 31. 12. 2014 tak dochází k výrazné změně, jelikož se doposud v těchto případech uplatňuje obecné pravidlo pro určení místa plnění a to tak, že služba je zdaňována ve státě usazení poskytovatele služeb.

Zvláštní režim dopadá především na tyto služby:

  • elektronické služby – musí se jednat o službu poskytovanou prostřednictvím datové sítě nebo elektronické sítě (například poskytování webových služeb, stahování aplikací, hudby, filmů a počítačových her, přístup k on-line počítačovým hrám, elektronické knížky, antivirové programy, on-line aukce a další). Elektronicky poskytovanou službou není on-line prodej zboží na fyzických nosičích (například hudba a filmy na CD/DVD),
  • telekomunikační služby – kam patří například pevné a mobilní telefonní služby, videofonní služby, telefonní služby poskytované přes internet, fax, telegraf, dálnopis, přístup na internet a další,
  • služby rozhlasového a televizního vysílání – tedy například vysílání rozhlasových a televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť, živé vysílání rozhlasových a televizních pořadů na internetu (tzv. IP streaming) a další.

K výčtu možných služeb lze podotknout, že směrnice v rámci elektronických služeb uvádí: „Pokud poskytovatel služby a příjemce komunikují prostřednictvím elektronické pošty, neznamená to samo o sobě, že poskytnutá služba je elektronicky poskytovanou službou.“

Základním principem tohoto zvláštního režimu je usnadnění plnění daňových povinností pro poskytovatele uvedených služeb. Aby se tak například poskytovatel elektronických služeb usazený v České republice nemusel z důvodu poskytování těchto služeb osobám nepovinným k dani usazeným například v Rakousku, Franci a Polsku registrovat ve všech těchto členských státech, může plátce využít tento zvláštní režim označován jako „zjednodušené jedno správní místo“. Kdy se plátce registruje ke zvláštnímu režimu ve státě usazení a bude tak přiznávat přes elektronický portál provozovaný například českou daňovou správou, který bude součastně napojen na daňové správy ostatních členských států, a zde tak přizná například zmíněnou rakouskou, francouzskou a polskou daň z přidané hodnoty za poskytnuté služby.

Tento nový systém by měl být v rámci legislativy daně z přidané hodnoty zprovozněn od 1. 10. 2014, od kdy by mělo být možné registrovat se do tohoto nového systému, avšak uplatňování zvláštního režimu bude účinné od 1. 1. 2015.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti