Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Finanční poradenství

ESG – trend dnešní doby nebo nový standard?

Aneta Bártová,

19. října 2023

Na konci září proběhl každoroční Kreston Week, který je pro nás vždy příležitostí podělit se o své zkušenosti a načerpat nové znalosti od ostatních partnerů působících v síti Kreston. Letošním hlavním tématem Kreston Weeku bylo ESG.

Zkratka ESG v dnešní době zaznívá ve veřejném prostoru čím dál častěji, ale co vlastně znamená? ESG je zkratka pro Environment, Social, Governance, což jsou tři hlavní oblasti, které investoři a společnosti hodnotí, aby posoudili udržitelnost a společenskou odpovědnost podniku. "Environment" (životní prostředí) se týká ekologických faktorů, jako je ochrana přírody, snižování emisí a udržitelné využívání zdrojů. "Social" (společenský) zahrnuje aspekty týkající se pracovních podmínek, lidských práv a vztahů se zákazníky. "Governance" (řízení) se soustředí na kvalitu řízení společnosti, transparentnost, etiku a dodržování právních předpisů.
V podstatě je to rámec pro hodnocení a sledování, jak společnosti zohledňují a integrují zmíněné tři faktory do svého podnikání. Hodnocení ESG je zásadní pro několik zainteresovaných stran, těmi hlavními jsou investoři, společnosti, ratingové agentury, regulátoři, zákazníci a zaměstnanci. 
Investoři používají hodnocení ESG k posouzení rizik a příležitostí spojených s investicemi. Chtějí investovat do společností, které integrují udržitelnost a společenskou odpovědnost do svého podnikání, což může dlouhodobě přinášet hodnotu. Společnosti samy sebe hodnotí nebo jsou hodnoceny externími agenturami s cílem zlepšit své ESG praktiky. To může zahrnovat zlepšení environmentální udržitelnosti, posílení sociální odpovědnosti a zlepšení správy. Ratingové agentury poskytují investičním profesionálům a společnostem informace o ESG výkonu různých subjektů.  Regulátor může sledovat ESG aspekty jako součást dohledu nad trhem. Stále více zákazníků a spotřebitelů je citlivých na ESG faktory a preferuje podniky, které jsou etické, udržitelné a společensky odpovědné. Zaměstnanci mohou preferovat zaměstnavatele, kteří se starají o sociální odpovědnost a mají etické pracovní postupy.
Existuje několik různých metod a nástrojů, které hodnotitelé používají k hodnocení ESG výkonu společností. Hodnocení ESG se může provádět pomocí různých ratingových agentur, indexů a standardů. Některé z nejznámějších ratingových agentur zahrnují MSCI ESG Ratings, Sustainalytics, a Institutional Shareholder Services (ISS). Investoři také často sledují různé ESG indexy a standardy, jako jsou například FTSE4Good nebo Dow Jones Sustainability Index. Je důležité si být vědom toho, že hodnocení ESG může být subjektivní a závisí na konkrétních cílech hodnotící agentury.
Na ESG v posledních letech upíná svoji pozornost především Evropská Unie, neboť ESG reporting je jedním z nástrojů, pomocí kterého chce naplnit své klimatické závazky, ke kterým se zavázala v Zelené dohodě pro Evropu (tzv. Green Deal).
Současnou legislativní úpravu ESG tedy najdeme především na úrovni unijního práva. Nyní se nabízí otázka, koho se ESG týká v tuzemsku. Aktuálně je v České republice tímto nefinančním reportingem povinno pouze několik desítek firem. Výraznou změnu nejspíše přinese Směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), o nefinančním reportingu, která by měla vejít v účinnost v roce 2024.
Je tedy zřejmé, že o ESG budeme všichni slýchat ještě častěji, než tomu bylo doposud. Jaký je Váš pohled na ESG? Budeme rádi, když se s námi podělíte o svůj názor na našich sociálních sítích. Velmi rádi s Vámi budeme o daném tématu diskutovat. 
Jak si vedeme v této oblasti my si můžete přečíst zde. Dlouhodobě se snažíme chovat ekologicky, podporovat naše zaměstnance a pomáhat neziskovým organizacím. 


Aneta Bártová

Více od autora

Naši klienti