Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Koordinační výbor komory daňových poradců ČR ze dne 30. 1. 2014

Ing. Jiří Šindelář,

17. února 2014

Na konci minulého měsíce proběhlo další jednání zástupců Komory daňových poradců a zástupců státní správy k určitým výkladovým problémům, které legislativa v oblasti daní přináší.

V rámci tohoto jednání byl mj. diskutován problém, jakým způsobem zdaňovat příjmy z cenných papírů podle novelizovaného zákona o daních z příjmů, zejména ve vazbě na jeho přechodné ustanovení. Tento článek si tedy klade za cíl vás s tímto příspěvkem stručně seznámit.  Zápis z jednání je možno nalézt na stránkách Finanční správy pod následujícím odkazem: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/ prilohy/d-prispevky-kv-kdp/Zapis_KV_KDP_2014-01-30.pdf.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31. 12. 2013 (dále jen zákon o daních z příjmů účinný do 31. 12. 2013) se oblasti osvobození prodeje v případě fyzické osoby věnovaly ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) a w).

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, účinného k 1. 1. 2014 (dále jen zákon o daních z příjmů účinný k 1. 1. 2014) se oblasti osvobození prodeje v případě fyzické osoby věnovaly rovněž ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) a w), nicméně oblast jejich působnosti je od úpravy platné od 1. 1. 2014 značně odlišná. Pro lepší pochopení je text uveden v následujících tabulkách.

Tab. č. 1: Úprava zdanění cenných papírů k 31. 12. 2013

Úprava účinná k 31. 12. 2013Text ustanovení
§ 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmu účinného k 31. 12. 2013Od daně jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců, [...]. Osvobození se vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 % [...].
§ 4 odst. 1 písm. r) zákona o daních z příjmu účinného k 31. 12. 2013Od daně jsou osvobozeny příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na transformovaném družstvu, z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let [...].

 

Tab. č. 2: Srovnání úpravy zdanění cenných papírů k 1. 1. 2014

Úprava účinná k 1. 1. 2014Text ustanovení
§ 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmu účinného k 1. 1. 2014Od daně se osvobozuje příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let, a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let [...]
§ 4 odst. 1 písm. r) zákona o daních z příjmu účinného k 1. 1. 2014Od daně se osvobozuje příjem z převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let; [...].

 

Zároveň podle čl. II zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb. bodu 5, který daná ustanovení příjmu z prodeje cenných papírů k 1. 1. 2014 novelizoval, je uvedeno, že u osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

Podle některých názorů a při striktním jazykovém výkladu tohoto přechodného ustanovení bychom mohli vyvodit závěr, že u fyzické osoby nebude možné osvobodit příjem z prodeje cenných papírů nabytých před rokem 2014, pokud celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta převyšoval v době 24 měsíců před prodejem 5 %.

Ze strany zástupců Komory daňových poradců, respektive ze strany předkladatelů daného příspěvku, byl s tímto čistým jazykovým výkladem vysloven nesouhlas.

Následně bylo argumentováno smyslem a účelem zákona, který současně s důvodovou zprávou k zákonnému opatření Senátu směřuje k závěru, že zákonodárce chtěl především zachovat výhodnější režim u cenných papírů nabytých před rokem 2014 s menší než 5% účastí.

Stanovisko Generálního finančního ředitelství poté potvrdilo, že přechodné ustanovení se vztahuje na osoby, jejichž přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %.

U těchto osob je tak při posuzování časového testu zachován stav, který platil před nabytím účinnosti Zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Ostatní osoby (tedy s větší účastí než 5 %) uplatňují při prodeji cenných papírů osvobození od daně z příjmů po uplynutí tříleté lhůty od nabytí podle ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů ve znění platném od 1. 1. 2014.

Tyto osoby jsou tak při prodeji cenných papírů po 1. 1. 2014 zvýhodněny, protože časový test se jim zkracuje.

Současně mohou uplatnit osvobození podle ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů ve znění platném od 1. 1. 2014 (od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun).


Ing. Jiří Šindelář

Více od autora

Naši klienti