Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Auditorské služby

Monitoring konkurenční pozice

Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA,

03. května 2016

Firmy působící v jednotlivých odvětvích na českém, či evropském trhu, jsou permanentně vystaveny specifickým rizikům, úzce souvisejícími s příslušným regionem, odvětvím či velikostí konkrétního podniku.

Jejich působení na konkrétním trhu, jež je definován příslušnými „hráči“, proto bez ohledu na činnost hospodaření nelze označit (snad na několik výjimek v globální ekonomice) za bezrizikové podnikání. Naopak s ohledem na aktuální ekonomická data lze konstatovat stupňující se rizikovost podnikání a to bez ohledu na odvětví či region. 

Vzhledem k výše uvedenému jsou kladeny stupňující se nároky na efektivitu hospodaření každého podnikatelského subjektu, jež má ambice nesnižovat svůj podíl na trhu, případně jej navýšit a dlouhodobě udržet. Dle zlatého pravidla „kdo neměří, neřídí“ je „alfou i omegou“ úspěchu procesu získání, udržení a eventuelně i navýšení pozice na relevantním trhu samotná „měřitelnost“ výstupů a to ve smyslu monitorování:

  • dlouhodobého vývoje relevantního trhu jako celku, na němž podnik působí
  • dlouhodobého vývoje pozice podniku na trhu z pohledu klíčových parametrů hospodaření (ukazatelů rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti)
  • srovnání dlouhodobého vývoje daných parametrů hospodaření podniku s jeho přímou konkurencí

Z dnešního pohledu otevřené české ekonomiky je navíc žádoucí s ohledem na snižující se bariéry mezi jednotlivými odvětvími či regiony provést srovnání se skutečně relevantním trhem, jež zpravidla přesahuje hranice jediného státu či odvětví. Výsledkem je pak analýza pozice daného podniku mezi plně srovnatelnými konkurenčními subjekty, jež jsou s daným podnikem téměř identické z pohledu velikosti obratu, druhu podnikání, regionu působnosti, počtu zaměstnanců, fází životního cyklu apod. Z analýzy a identifikace pozice podniku mezi přímou konkurencí lze čerpat následující výhody:

  • znalost dlouhodobého vývoje vlastního podílu na relevantním trhu (identifikované analýzou absolutních ukazatelů, primárně ukazatele Obrat, či EBITDA), jež je jedním z klíčových parametrů pro odhad vlastní konkurenční síly a tudíž i důležitou informací pro stanovení optimální cenové politiky
  • srovnáním efektivity hospodaření (identifikované analýzou poměrových ukazatelů EBITDA/Obrat, EBITDA/Výkonová spotřeba, EBITDA/Osobní náklady) s přímou konkurencí lze odhalit potenciální rezervy ve vlastním hospodaření a následně soustředit pozornost k jejich odstranění

Nutno mít rovněž na paměti, že v současné době není získání potřebných informací k podobné analýze nic nereálného. Naopak, s využitím sofistikovaných finančních databází, byť existujících s omezeným přístupem odborné veřejnosti, je možné zpracovat danou srovnávací analýzu prakticky během jednoho až dvou dnů. S ohledem na dostupnost těchto dat vybraným subjektům je tedy naopak třeba mít na paměti i možnost zpracování této analýzy externími subjekty pro vlastní účely, jež nemusí korespondovat se zájmy analyzovaného podniku (zvažovaný odkup akcií, vstup do odvětví, případně naopak ústup ze svých pozic na relevantním trhu atd.).    

Z uvedených informací je patrné, že bez ohledu na odvětví, v němž podnik působí, jeho velikost či fázi životního cyklu, v němž se podnik nachází, se v moderní ekonomice maximálně vyplatí monitorovat svoji konkurenční pozici na trhu a mít tak k dispozici minimálně hodnotově stejná data s potenciální či skutečnou konkurencí. Tímto způsobem je pak možné připravit vhodnou strategii „přežití“, či „ofenzivy“ na relevantním trhu.  

Jelikož společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o. disponuje přímým přístupem do finanční databáze AMADEUS, sdružující data více než 15 milionů podnikatelských subjektů v rámci EU a přilehlých zemích, jsme schopni pro Vás obdobné srovnávací studie “šité na míru” vyhotovit a prokonzultovat.


Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA

Více od autora

Naši klienti