Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Novinky v legislativě 02/2013

Kreston A&CE,

11. února 2013

Rád bych Vás na tomto místě informoval o novinkách, které jsou platné a účinné od počátku letošního roku, a ne všichni poplatníci vedou již tyto změny v patrnosti.

S vysokou mírou pravděpodobnosti v těchto dnech zpracováváte mzdy Vašich zaměstnanců za měsíc leden 2013, a z tohoto důvodu bych Vám chtěl připomenout povinnosti, které jsou spjaty s II. pilířem důchodové reformy. Ačkoli zájem o II. pilíř není vysoký, přesto se může stát, že Vaše společnost zaměstnává zaměstnance, který již vstoupil (či vstup plánuje) do II. pilíře. Obdobně bych rád upozornil na povinnosti spjaté se zaměstnáváním zaměstnanců, jejichž měsíční příjem přesahuje čtyřnásobek průměrné mzdy, a povinnost platit solidární zvýšení daně. Povinnosti s tím spjaté jsme popisovali v minulém čísle, proto si dovolím na toto lednové číslo odkázat.

Jak jsme již psali v minulých číslech našeho newsletteru, kvůli reorganizaci finanční správy došlo ke změně mimo jiné čísel bankovních účtů. Proto bych Vás chtěl upozornit, pokud jste tak ještě neučinili, o změnu čísla účtu, na který platby finančnímu úřadu provádíte.

Rád bych Vás informoval o pokynu Ministerstva financí (MF – 1), který stanoví lhůty, které jsou při správě daní považovány za lhůty přiměřené a při jejichž překročení lze upozornit nadřízený orgán, že byla porušena základní zásada při správě daní. Podotýkám, že je nutno při hodnocení postupovat individuálně, neboť se nejedná o závazný právní akt, nýbrž pouze o nezávazný pokyn, kterým se však bude finanční správa dozajista řídit.

Dále bych Vás chtěl upozornit na povinnost oznámit správci daně číslo bankovního účtu, které bude zveřejněno na webových stránkách finanční správy. Pokud oznámení neučiníte, pak bude mít správce za to, že všechny jím evidované bankovní účty jsou určeny ke zveřejnění. Podotýkám, že je povinnost daňového subjektu, aby sdělil správci daně všechny bankovní účty a má možnost vymezit účty, které jsou ke zveřejnění a které nikoli. Tuto povinnost je nutno splnit do 28. února 2013. Od 1. dubna 2013 se stává plátce daně, který platil na jiný účet než účet zveřejněný, daňovým ručitelem za případně nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Proto je vhodné zveřejnit všechny účty, které jsou pro příchozí platby užívané, v opačném případě lze očekávat, že se odběratelé, kteří by měli platit na nezveřejněné účtu, budou dotazovat na důvody nezveřejnění bankovního účtu a platit na nezveřejněný účet budou jen velmi neochotně. Rovněž bych Vás chtěl upozornit, že stejné riziko samozřejmě platí i pro případy, kdy budete platit na nezveřejněné účty. V tomto případě se tedy automaticky stáváte ručiteli za případnou nezaplacenou daň z přidané hodnoty.

V části vybrané soudní judikatury se zabýváme postupem pro odstranění pochybností a možné obraně proti nezákonnému zásahu v případě nepřiměřeně dlouhého trvání postupu pro odstranění pochybností. Článek je věnován změnám zákona o dani z přidané hodnoty, přesněji změnám zdaňovacího období.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti