Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Novinky v legislativě 11/2012

Ing. Marek Novotný,

10. listopadu 2012

V tomto článku bychom Vás chtěli stručně informovat o aktuálním vývoji daňové legislativy. Bohužel hned v úvodu musíme konstatovat, že ačkoli se blíží konec kalendářního roku 2012, tak těch novinek, které mají být platné a účinné v novém roce, zatím není mnoho.

Jak jistě víte, do dnešního dne není zcela zřejmé, jakou sazbou daně z přidané hodnoty bude spotřeba v příštím roce zdaňována. Pokud nedojde k legislativní změně a politické dohodě, pak je možné, že skutečně budeme mít jednotnou sazbu daně ve výši 17,5 % již v roce 2013. Další možností je zvýšení obou sazeb daně o jeden procentní bod, tj. na 15 a 21 %. Otevřené jsou i další možnosti a doufám, že až budete tento článek číst, tak už budeme všichni vědět více. Jednou z novinek je i vydání metodického pokynu č. 15/2012, který upřesňuje možnost upuštění od úroku z posečkané částky. Této možnosti je věnován samostatný článek v rámci našeho newsletteru. Další novinkou, která do jisté míry zasahuje i do daňové problematiky, je snížení dvoutýdenní repo sazby ČNB, která dosáhla historického minima a to 0,05 %. Tato sazba je pak důležitá pro výpočet např. úroku z posečkané částky, tak také úroku z prodlení.

Relativně důležitou novinkou je i informace Generálního finančního ředitelství ze dne 31. 8.2012, kde je v závěru uvedeno, že pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován, resp. není nutné provádět opravy. Konstatované však platí samozřejmě pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu. Ač jsem si vědom právní nezávaznosti této informace, přeci jen je do určité míry uklidňující.


Ing. Marek Novotný

Více od autora

Naši klienti