Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Ocenění podniků v rané fázi životního cyklu – "Start-up"

Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA,

22. září 2016

„Start-up“, resp. podnik nacházející se v rané fázi životního cyklu, je fenoménem dnešní turbulentní doby. Byť se jedná o poměrně významný stimulant ekonomického vývoje (řada podniků označovaných za „start-up“ je schopna dynamického vývoje do podoby jednoho z klíčových „hráčů“ na trhu), dle odborných publikací cca 2/3 z těchto podnikatelských entit nepřežije prvních 7 let svého životního cyklu.

Z pohledu oceňování se nabízí otázka, zda existuje metodický postup oceňující entitu „start-up“, jež by dokázal smysluplně zohlednit veškeré ekonomické příležitosti i ale rovněž i rizika a hrozby s ním spojená. Odhlédneme-li od majetkového ocenění, jež pro stanovení hodnoty dané entity jednoduše přecení její majetek (v případě entity „start-up“ většinou značně nízké hodnoty) a odečte dluhy, zbývá nám pro stanovení hodnoty dané entity metoda výnosového ocenění, zahrnující do její hodnoty očekávané, byť jakkoliv rizikové, hospodářské přínosy v podobě predikce „Cash flow“. 

V návaznosti na předchozí informace je účelem tohoto příspěvku nastínit možnosti a způsoby ocenění podnikatelské entity nacházející se v rané fázi svého životního cyklu, jež naplňuje charakteristiky „start-up“. Jedná se zpravidla o entitu s krátkou či nulovou historií, předpokládající na daném trhu značné potenciální výnosy, byť jsou k datu ocenění zatížené zvýšenou mírou rizika. Pro daný účel jsou v rámci výnosového ocenění k dispozici v zásadě dva způsoby, lišící se množstvím a kvalitou požadovaných dat a následně i přesností kalkulovaného výsledku. 

Předtím, než budou diskutovány jednotlivé varianty ocenění „Start-up“ výnosovou metodou, je třeba zdůraznit základní východiska obou přístupů. Obě metody, tj. metoda „Prvotního nástřelu“ i metoda „Sofistikovaného přístupu“ předpokládají možnost rozdělení očekávaného vývoje dané entity na období počátečního růstu (1.fáze) a následně období stabilizace, tedy období, po které je předpokládaná činnost dané entity již stabilní (2.fáze). Přístup k jednotlivým fázím vývoje a jejich vlivu na hodnotu je však již odlišný:

  • zatímco z období 1. fáze předpokládá metoda „Prvotního nástřelu“ nulový vliv Cash flow na hodnotu entity, metoda „Sofistikovaného přístupu“ Cash flow očekávané pro období 1.fáze důkladně plánuje a zahrnuje jeho vliv do ocenění celé entity.
  • Očekávané cash flow kalkulované pro období 2.fáze je již zahrnuto do hodnoty entity v obou přístupech ocenění a to víceméně obdobným způsobem.

Metoda „Prvotního nástřelu“ 

Prvotním a nezbytným úkolem pro vyjádření se k hodnotě podniku nacházejícím se ve fázi „start-up“ je odhad roční výše tržeb, jež bude schopen daný podnik na konkrétním trhu v horizontu 2-5 let realizovat. Výsledná výše tohoto odhadu je mixem informací o trhu, jeho budoucím vývoji, o srovnatelné konkurenci a rovněž informací od majitele dané entity o jejím očekávaném potenciálu. Zatímco informace o historickém vývoji srovnatelných společností i odvětví lze získat prostřednictvím finančních databází (např. databáze evropských společností AMADEUS, kterou naše společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o. disponuje), identifikace srovnatelných společností je již kvalifikovaným odhadem zástupců oceňované entity. Při daném přístupu se jedná v podstatě o jedinou externě požadovanou informaci.  Výsledná hodnota entity „Start-up“ je následně stanovena jako současná hodnota budoucích ekonomických přínosů (Cash flow) entity k 1. roku období stabilizace, dále diskontovaných k datu ocenění (o 2-5 let zpět) sazbou cca 50% p.a. Zmíněná současná hodnota entity v období 1. roku stabilizace je kalkulována při znalosti odvětvového ukazatele „P/E“ či „EV/SALES“ a rovněž při znalosti očekávaných ročních tržeb entity „start-up“ pro období stabilizace metodou trojčlenky (tj. kalkulací parametru „Price“ či „Enterprise value“). 

Výhody i nevýhody daného přístup jsou zřejmé – při schopnosti odhadnout „cílové“ roční tržby, jež je příslušná entita v budoucnu schopna na daném trhu dlouhodobě realizovat, lze při znalosti základních poměrových ukazatelů odvětví (např. P/E ratio, či EV/SALES ratio) poměrně snadno a rychle stanovit smysluplný interval, v němž se hodnota daného podniku/entity pravděpodobně pohybuje. Daný model však zároveň pracuje s předpokladem „nulového“ vlivu výsledků hospodaření v počátečním období do 1. roku stabilizace na hodnotu daného podniku, což je předpoklad, jež v praxi zpravidla není naplněn.  Metoda „prvotního nástřelu“ tento vliv na hodnotu v podstatě eliminuje, resp. předpokládá, že v daném období jsou vzájemně kompenzovány ekonomické přínosy i náklady (včetně investic) a jejich celkový vliv na hodnotu je tudíž nulový. 

„Sofistikovaný přístup“ 

Je-li k dispozici více informací o předpokládaném vývoji hospodaření daného „start-up“, primárně pro bezprostředně nadcházející období (tj. do období 1. roku stabilizace), lze tyto data rovněž promítnout do modelu ocenění dané entity a zvýšit tak jeho přesnost. Svým způsobem se jedná o provedení určité „nadstavby“ předchozího „prvotního nástřelu“, jež spočívá v detailním propracování plánu očekávaných hospodářských přínosů pro období 1. fáze a rovněž v aktualizaci diskontního faktoru zohledňujícího vyšší míru rizika spojenou s působením entity „start-up“ na příslušné trhu, v porovnání se zavedenými podniky.   

Závěrečné shrnutí 

Navzdory náročnosti provedení existují v moderní praxi oceňování přístupy, s jejichž pomocí lze smysluplným způsobem stanovit tržní hodnotu entity označované jako „start-up“, tedy podniku s hodnotově významným ekonomickým potenciálem, nacházejícím se v rané fázi životního cyklu.  Postup stanovení hodnoty dané entity je logicky tím přesnější, čím více informací o bezprostředně nadcházejícím vývoji oceňované entity je k datu ocenění k dispozici. Zatímco období pro 1. fáze vývoje (probíhající od počátku do období stabilizace) je tvorba smysluplného finančního plánu ekonomických přínosů i výdajů, včetně potřebných investic, primárně v záležitosti investora, navazující plán období 2. fáze (počínaje obdobím stabilizace donekonečna), je primárně záležitostí zhotovitele ocenění, disponujícím daty o potenciálu trhu i srovnatelné konkurence. 

V rámci ocenění entity „start-up“ je třeba rovněž přizpůsobit standardní „CAPM“ model konstrukce diskontu o zvláštnosti entity „start-up“. V daných případech pak finální diskont nabývá namísto obvyklých 8-12% reálnějších 15-20%, případně i 50% v případě aplikace metodiky „prvotního nástřelu“.                  

Výše uvedenými přístupy tak lze na základě disponibilních informací o očekávaném vývoji dané entity „start-up“ provést věrohodné objektivizované a v budoucnu aktualizovatelné oceněné této entity.


Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA

Více od autora

Naši klienti