Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Kreston A&CE,

10. května 2013

Dále viz judikát Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2013, sp. zn. 9 Afs 69/2012 Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bylo s účinností od 1. 4. 2011 zaveden nový institut, a to institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Ustanovení týkající se tohoto institutu bylo a stále i je možno naleznout v § 44 ZDPH. V tomto článku Vás však nebudeme s tímto institut seznamovat, seznámíme Vás však pouze s relativně zásadní změnou ve výkladu, to vše ve světle nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu.

Už v počátku účinnosti této novely na určité výkladové nejasnosti reagovalo Generální finanční ředitelství, které dne 22. 7. 2011 vydalo informaci, kterou vykládalo přechodná ustanovení, kterou přinesla novela ZDPH. Výklad Generálního finančního ředitelství byl relativně extenzivní, a nutno dodat, že v tomto případě i pro daňový subjekt výhodný. Tento výklad však bohužel negoval Nejvyšší správní soud, Generální finanční ředitelství na tento výklad zareagovalo a dne 26. 4. 2013 zrevidovalo předchozí zveřejněnou informaci.

S tím, v čem se tedy daný výklad změnil, Vás seznámíme v následujícím textu. Generální finanční ředitelství v původní informaci sdělilo, že je možno použít tento institut i u zdanitelných plnění, které mají den uskutečnění zdanitelného plnění před datem účinnosti této novely, tedy i před 1. 4. 2011, to vše podle přechodných ustanovení.

Tento výklad však byl, mimo jiné kvůli judikátu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2013 sp. zn. 9 Afs 69/2012, revidován, jak již bylo uvedeno výše. Generální finanční ředitelství tedy sjednotilo v revidované informaci své stanovisko s Nejvyšším správním soudem a nyní je názoru, že není možno provádět úpravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení u zdanitelných plnění, která se uskutečnila do 31. 3. 2011.

Generální finanční ředitelství však v revidované informaci udává, že postup podle této informace bude aplikovat na plátce až od jejího vydání, tím se dle našeho názoru Generální finanční ředitelství snaží nepřímo sdělit, že nebude žádným způsobem sankcionovat daňové subjekty, které v dobré víře předpokládaly správnost předchozí zveřejněné informace a v tomto duchu podle ní i postupovaly. Na druhou stranu je zde jasně napsáno, že od data vydání této informace tak postupovat nelze.

Závěrem je k tomu možno dodat, že ne vždy jsou názory finanční správy bezchybné a správné a opět se ukázalo, že jediným subjektem, který může vykládat právo, je soud. Na druhou stranu se Generální finanční ředitelství snaží sanovat svou chybu a věříme, že daňové subjekty nebudou nijak postiženy. Proto Vás upozorňujeme, že od tohoto data není možné tento institut používat u pohledávek před 1. 4. 2011.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti