Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Ostatní změny v oblasti daňových a účetních předpisů

Ing. Jiří Šindelář,

03. února 2018

Cílem příspěvku je stručně shrnout či alespoň upozornit na ostatní změny, které s oblastí daní a účetnictvím souvisejí - Oblast daně z přidané hodnoty, daňového řádu, evidence tržeb, účetní předpisy

Oblast daně z přidané hodnoty

Velká novela zákona o dani z přidané hodnoty byla realizována na základě zákona č. 170/2017 Sb. Rámcově jsme Vás o těchto změnách informovali v dubnu minulého roku, kdy tento balíček ještě nebyl schválen. Novela s účinností od 1. 7. 2017 zavedla určité terminologické změny (pro dopravní prostředky, obchodní majetek či dlouhodobý majetek). Dále je významně modifikována oblast uplatnění daně z přidané hodnoty u společnosti (dříve známo jako sdružení).  Novela zavádí nový institut označený jako tzv. nespolehlivá osoba, což má další institut/nástroj boje proti daňovým únikům. Rovněž dochází k doplnění vymezení místa plnění u služeb týkajících se nemovitosti a to v návaznosti na nařízení Rady Evropské unie a upřesnění místa plnění v případě pořízení zboží z jiného členského státu ve vztahu k nároku na odpočet. Nově je zakotvena povinnost vzniku daňové povinnosti u přijaté zálohy pouze v případě, kdy zdanitelné plnění je známo dostatečně určitě. Současně se do zákona dostává oblast řešení manka a škod na krátkodobém a dlouhodobém majetku (k této problematice byla vydána rozsáhla informace ze strany Generálního finančního ředitelství).

Oblast daňového řádu

Součástí změn v rámci novely č. 170/2017 Sb. byly i změny v daňovém řádu. Tyto změny s účinností od 1. 7. 2017 se dotkly úpravy institutu daňového odpočtu, rozšíření oznamovací povinnosti správce daně vůči živnostenským úřadům, rejstříkovým soudům a jiným orgánům veřejné moci. Dále také byla zavedena možnost placení daně, cla a poplatků platební kartou a jinými podobnými prostředky.

Oblast evidence tržeb

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, byl zásadně změněn nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. 12. 2017. Tento zásah tak přinesl změnu ve skutečnosti, že osoby, které již povinně tržby evidují, nemusí od 1. 3. 2018 evidovat tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusejí obsahovat DIČ poplatníka přijímajícího tržby. Evidence tržeb zařazených původně do 3. etapy od 1. 3. 2018, respektive do 4. etapy od 1. 6. 2018 byla zásahem Ústavní soudu zrušena. Z posledních informací, která zazněla ze sdělovacích prostředků, bylo patrno, že Ministerstvo financí by rádo do konce února zpracovalo novelu, která opět „nastartuje“ další vlnu evidence tržeb tak, aby tato novela byla v souladu se závěry vyřčenými Ústavním soudem.

Účetní předpisy

Účetní předpisy pro podnikatelské subjekty byly novelizovány na základě vyhlášky č. 441/2017 ze dne 15. 12. 2017 (s účinností od 1. 1. 2018).

Tato novela přinesla např. změnu v oblasti alternativního vykázání časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze, dochází ke sloučení řádku nerozděleného zisku minulých let a neuhrazené ztráty minulých let do položky A. IV. 1. – Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let. Došlo také ke zrušení položky B. I. 1 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, kdy jejich vykázání bude nově v položce B. I. 4 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. Pokud byste měli nějaké dotazy, jsme samozřejmě připraveni Vám pomoci.


Ing. Jiří Šindelář

Více od autora

Naši klienti