Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Podniky „Start-up“ a jejich férové ocenění

Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA,

27. června 2023

Současná turbulentní doba je charakteristická realizací množství originálních myšlenek prostřednictvím nově vzniklých společností, u odborné veřejnosti nesoucích označení „start - up“.

Navzdory značně pozitivním vyhlídkám v podobě jejich nadprůměrného zisku, nutno podotknout, že rovněž řada těchto entit v praxi z objektivních i subjektivních důvodů při naplnění svého potenciálu selže. Právě tato skutečnost, spočívající v předpokladu značného zisku, ale zároveň i ztráty, je „temnou“ stránkou ocenění start-upů při hledání jejich férové ceny.

Otázkou pro investora, případně pro odbornou veřejnost, tedy zůstává, zda vůbec a případně jakým způsobem je možné stanovit tržní „férovou“ hodnotu „Start-up“ entit. Ve srovnání s výnosovým modelem ocenění zavedeného podniku se stabilními výsledky hospodaření je tak v daném případě nezbytné promítnout do výsledné hodnoty této entity veškeré možné relevantní scénáře očekávaného vývoje. Právě kvalita vyhotovení plánů těchto scénářů, způsob jejich prolongace pro období perpetuity a v neposlední míře zohlednění potřebného rizika v podobě diskontu ocenění, jsou zásadními předpoklady pro nalezení správné „fair value“, tedy férové ceny dané entity „start-up“.

Z výše uvedeného je patrné, že pro ocenění „start-up“ entit jsou klíčové nejen znalosti a zkušenosti zhotovitele s danou problematikou, ale i dostatek kvalitních informací o předpokládaném vývoji oceňované entity i příslušného odvětví, v němž tato entita působí. Jedním z kvalitních zdrojů informací jsou placené informační databáze, primárně Refinitiv (dříve Thomson Reuters).

Pouze ti, disponující kvalitními daty a informacemi o příslušném trhu, jsou schopni provést seriózní transparentní kalkulaci tržní „férové“ hodnoty entity zvané „start-up“.

(Pozn. Start-up je označením pro založenou či začínající, která se na základě inovativní podnikatelské koncepce za použití vyspělých  rychle vyvíjí a má velký potenciál ).


Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA

Více od autora

Naši klienti