Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Pravidla fakturace a DPH

Ing. Jiří Šindelář,

10. dubna 2013

Dne 28. března byla zveřejněna na stránkách Finanční správy informace týkající se pravidel fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH. Stejného dne byly zveřejněny i nejčastější dotazy k pravidlům této fakturace .

Cílem vydaného dokumentu má být seznámí veřejnosti s touto novou úpravou přijatou na úrovni EU a národní legislativy v oblasti fakturace u DPH, konkrétně ve vazbě na zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu, jeho čitelnosti a dalších operací s doklady, tj. jejich uchováním a případnou konverzi.

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2013 významným způsobem změnila díl 5 zákona o DPH, který řeší samotnou problematiku daňových dokladů. Podle nové definice daňového dokladu je tímto dokladem písemnost splňující podmínky stanovené zákonem o DPH. Zároveň daňový doklad může mít jak podobu listinnou, tak elektronickou. U obou podob ale platí, že od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání musí být zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a čitelnost.

V případě, kdy daňový doklad má elektronickou podobu (je tedy vystaven a obdržen elektronicky), ukládá zákon o DPH v ustanovení § 26 odst. 3 nutnost souhlasu osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. Volba způsobu souhlasu je podle Generálního finančního ředitelství ponechána plně na účastnících obchodní transakce a souhlas lze udělit jakýmkoliv formálním či neformálním způsobem, přičemž může být využito i tichého souhlasu ze strany příjemce plnění tím, že daný doklad zaúčtuje.

Věrohodnost daňového dokladu pak podle zveřejněné informace znamená, že musí být vždy zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje, nebo totožnost osoby, která daňový doklad oprávněně vystavila.

Oproti tomu neporušenost obsahu daňového dokladu je třeba chápat jako skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaného podle zákona o DPH nebyl změněn. Dodatečné informace jako např. údaje o předkontaci, o archivaci, razítko aj. by od 1. 1. 2013 neměly být na daňový doklad z důvodu zachování neporušenosti obsahu doplňovány. Pokud ale přesto budou na daňový doklad doplněny, ale obsah daňového dokladu zároveň zůstane nezměněn, bude se na takový daňový doklad nahlížet jako na neporušený.

Dalším požadavkem je povinnost zajistit čitelnost, kdy tuto povinnost je třeba naplnit od okamžiku jeho vystavení až do konce lhůty pro jeho uchovávání. Na tuto podmínku je třeba pamatovat jak u daňových dokladů v elektronické formě, tak ve formě listinné.

V dalších částech informace je blíže popsán požadavek zajištění vlastnosti daňových dokladů, kdy jako věrohodnost původu a neporušenosti obsahu daňového dokladu v elektronické podobě lze zajistit také formou uznávaného elektronického podpisu, uznávanou elektronickou značkou, nebo elektronickou výměnou dat, jestliže dohoda o této výměně stanoví užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu. Zároveň z důvodu nezabezpečenosti přenosu dat nelze jednoznačně pozitivně vymezit zajištění věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu daňového dokladu, který byl zaslán emailem - bez elektronického podpisu, časového razítka apod.

Oproti tomu věrohodnost původu daňového dokladu v listinné podobě je možné zajistit například tím, že je takovýto daňový doklad prokazatelně opatřen určitými neměnnými identifikátory (razítka, hlavičkový papír, vodoznaky aj., které používá dodavatel), popř. vlastnoručním podpisem.


Ing. Jiří Šindelář

Více od autora

Naši klienti