Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Předběžné ocenění podniku

Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA,

01. října 2018

V současné praxi velmi často pracujeme s potřebou předběžného ocenění podniků. Ačkoliv je proces ocenění podnikatelské entity značně komplikovaným, vyžadujícím potřebné množství dat o konkrétním podniku i odvětví, v praxi je třeba jej z časových i finančních důvodů urychlit a zjednodušit, zejména v rámci předběžného šetření.

Tato zkušenost je pak zdrojem řady pouček i pravidel pro určení hodnoty podniku, přičemž nejčastěji používaným je následující teze:

„Hodnota podniku rámcově odpovídá 7-8mi násobku roční výše ukazatele Provozní VH po zdanění.“

Výše uvedená teze však platí za předpokladu, že podnik dosáhne v každém z těchto let vždy požadovanou a neměnnou výši svého výsledku hospodaření. Z uvedeného postupu jsou na první pohled zjevné jeho následující nedostatky:

  • Postup je rámcově platný pouze v případě společností nacházejících se v pokročilé fázi životního cyklu. Naopak zcela nevhodný je pro ocenění společností ve fázi jejich dynamického růstu či naopak nacházející se těsně před očekávaným ukončením jejich činnosti
  • Postup velmi zobecňuje potenciál podniku a to do úrovně hodnoty jediného parametru (viz násobek provozního HV), bez zohlednění vlivu rizikovosti odvětví, v němž působí (viz nediferencovaný přístup k ocenění podniků z oblasti „správa nemovitostí“ či „těžba nerostných surovin“)
  • Daný postup vede pouze k odhadu hrubé provozní hodnoty podniku pro vlastníky i věřitele. Pro stanovení čisté hodnoty jmění podniku pro jeho vlastníky je třeba dodatečně zohlednit výši odečitatelných závazků (např. bankovních dluhů) či jakéhokoliv provozně nepotřebného majetku, nesouvisejícího z běžnou provozní činností (např. nadbytečné peníze, nemovitosti, či finanční účasti v dceřiných společnostech)

Souhrnně řečeno, při respektování a zohlednění výše uvedených omezení lze metodu obecného násobku využít pro účely velmi předběžného stanovení hrubé hodnoty podniku, přičemž jednoduchou korekcí je možné provést její transformaci na čistou hodnotu podniku pro jeho vlastníky.

V praxi však mnohdy nastanou případy, v nichž by výše deklarovaná zjednodušená metodika určení hodnoty vedla k diametrálně odlišným výsledkům. V rámci tohoto příspěvku je proto uvedena případová studie nedávno publikovaného ocenění společnosti z praxe – odhadu tržní hodnoty jmění společnosti Fincentrum a.s., jež slouží jako praktický příklad.

Vstupní informace:

  • Dne 5.9.2018 byla v Hospodářských novinách publikována informace o prodeji společnosti Fincentrum a.s., přičemž hodnot transakce byla odhadnuta na úrovni účetní výše vlastního kapitálu, tedy ve výši 1,1 mld. Kč
  • Roční výše výsledku hospodaření společnosti Fincentrum a.s. po zdanění činí 56 mil. Kč

Stanovení předběžné výše ocenění metodou násobků

Na základě výše uvedených vstupních informací by předběžná tržní hodnota podniku Fincentrum a.s. činila částku v intervalu 392-448 mil Kč (= 7* 56 mil. Kč, resp. 8* 56 mil. Kč). V porovnání s výše deklarovanou tržní hodnotou transakce (1,1 mld. Kč) je tedy patrná značná diference.

Je tato diference mezi předběžným oceněním a odhadem tržní hodnoty transakce společnosti Fincentrum a.s. skutečně výhradně důsledkem „nepřesnosti“ zjednodušeného postupu ocenění? 1,1 mld. Kč vs. necelých 500 mil. Kč? Odpověď zní: „Nikoliv“.

Detailní informace:

Nyní rozvineme úvodní vstupní informace společnosti uvedené výše o následující fakta:

  • Společnost Fincentrum a.s. kromě avizovaného zisku za období 2017 generovala rovněž odpisy v účetní výši 108 mil. Kč, z nichž je cca 100 mil. Kč tvořeno odpisy Oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Důsledky pro metodiku předběžného ocenění

Ve vazbě na zjednodušené ocenění podniku metodou násobků je třeba nyní provést korekce vstupního parametru Provozní HV společnosti (56 mil. Kč). Dosud byl tento ukazatel považován za vyjádření zjednodušené roční výše Cash flow oceňované entity, tedy za předpokladu roční výše investičních výdajů na úrovni odpisů. V daném případové studii ocenění Fincentrum a.s. je však podstatná část odpisů tvořena odpisy oceňovacího rozdílu k nabytému majetku (cca 100 mil. Kč), jež není spojen s opotřebením provozního majetku této společnosti a tudíž není třeba vynaložit ekvivalentní reinvestice na udržení jeho hodnoty.

S ohledem na předchozí informace tak je nezbytné dosavadní propočty hodnoty Provozního HV společnosti navýšit o tyto účetní odpisy plynoucí z oceňovacího rozdílu. Provozní VH po těchto korekcích pak činí 156 mil. Kč (=56 mil. Kč+100 mil. Kč, viz výše).

Na základě výše uvedených korekcí pak činí předběžná tržní hodnota podniku Fincentrum a.s. zjištěná metodou násobků částku 1,092-1,248 mld. Kč (7*156 mil. Kč, resp. 8*156 mil. Kč). Výsledek tedy odpovídá odborníky deklarované hodnotě na úrovni účetní výše Vlastního kapitálu společnosti Fincentrum a.s., jež činí cca 1,1 mld. Kč.

Závěrečné shrnutí

Bezpochyby se nejedná o jediný příklad selhání zjednodušené metody ocenění podniku z praxe, proto je třeba věnovat příslušným postupům pro stanovení hodnoty podniku potřebnou pozornost, aby byly výše uvedené chyby minimalizovány. Případné chyby či opomenutí tak mohou v podnikové praxi vést k často nevratným škodám na jejím majetku a mohou rovněž být příčinou neúměrného navýšení podnikových nákladů, např. v důsledku souvisejících soudních sporů (např. s minoritními akcionáři v důsledku nestejného názoru na jejich vypořádání).


Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA

Více od autora

Naši klienti