Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Predikce vývoje vybraných odvětví

Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA,

21. června 2022

Přinášíme Vám naše hodnocení perspektivnosti jednotlivých odvětví, kdy hodnotíme klíčové ukazatele hospodaření jednotlivých entit v daných odvětvích. Jedná se o pravidelnou rubriku, kterou Vám budeme přinášet každý kvartál. Informace uvedené v článku mohou být zajímavé jak pro odborníky pohybující se v oboru M&A, kteří hledají vhodné zacílení pro svůj kapitál pro příští akvizice, tak pro odborníky z daných odvětví, aby se podívali, jak si jejich odvětví stojí, jak si stojí jejich společnost v rámci odvětvového průměru, či jak si jejich odvětví stojí ve srovnání s dalšími odvětvími. V rámci naší predikce vývoje odvětví Vám pak přinášíme náš odhad toho, které odvětví se v současné době jeví jako nejvíc perspektivní a které se jeví jako pravý opak.

Odvětvová predikce z dat databáze REFINITIV platných k 17/6 2022

Aktuální výhled hospodaření jednotlivých odvětví byl sestaven výhradně z podkladů a informací získaných z databáze Refinitiv k datu 17/6 2022. Výhled hospodaření tudíž vychází z aktuální i očekávané výkonnosti společností působících na kapitálových trzích v evropském regionu. 

V rámci celkového výběrového vzorku evropských společností uvedených v databázi Refinitiv (cca 4,9 tis. společností o celkové výši hrubé provozní hodnoty 19 359 mld. EUR) byly analyzovány klíčové parametry hospodaření jednotlivých entit i odvětví. Primárně tak byly analyzovány výše tržeb a EBITDA, a to dle jejich očekávané míry růstu. Při hodnocení bylo přihlédnuto rovněž ke stávající výši odvětvové EBITDA marže. 

Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že průměrná očekávaná míra růstu tržeb společností působících v jednotlivých odvětvích v rámci evropského regionu, zahrnutých do databáze Refinitiv, činí pro období příštích dvanácti měsíců 1,72%, v případě průměrné očekávané míry růstu EBITDA pak 1,88%. Průměrná aktuální výše EBITDA marže těchto společností činí 18,95%.

Následně, dle očekávané míry růstu tržeb a EBITDA společností v členění jednotlivých odvětví, byla hodnocena míra perspektivnosti těchto odvětví. Za nejperspektivnější byly dle uvedeného srovnání identifikována odvětví vykazující nejvyšší míru očekávaného růstu obou klíčových parametrů hospodaření, tj. roční výše tržeb a EBITDA, současně při uspokojivé výši EBITDA marže. Naopak za nejméně perspektivní byla označena odvětví vykazující nejnižší míru očekávaného růstu těchto parametrů. 

Z podkladů získaných výše uvedeným způsobem byla identifikována hodnotově významná odvětví, která lze považovat za nejperspektivnější. Primárně se jedná o následující: 

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/graf-cislo-1.png

Graf: Aktuální výčet perspektivních odvětví v evropském regionu (Zdroj: vlastní zpracování dle databáze Refinitiv)

 

Z výše uvedených dat je partné, že za aktuálně nejperspektivnější odvětví v rámci evropského regionu lze považovat:

  • Hotels, Motels & Cruise Lines (Hotely, motely & Výletní pavby)
  • Semiconductor Equipment & Testing (Výroba a testování polovodičů)
  • Auto, Truck & Motorcycle Parts (Výroba částí pro auta, motocykly a nákladní vozidla)

Analogickým způsobem byla identifikována nejméně perspektivní odvětví, jejich přehled je uveden v rámci následujícího schématu. 

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/graf-c-2.png

Graf: Aktuální výčet nejméně perspektivních odvětví v evropském regionu (Zdroj: vlastní zpracování dle databáze Refinitiv)

 

Z výše uvedených dat je partné, že za aktuálně nejméně perspektivní odvětví v rámci evropského regionu lze považovat odvětví: 

  • Biotechnology & Medical Research (Biotechnologie & Lékařský výzkum)
  • Iron & Steel (Zpracování železa a oceli)
  • Oil & Gas Refining and Marketing (Rafinace a prodej ropy a zemního plynu)

Jsme si plně vědomi limitů hodnocení perspektivy odvětví výhradně dle dvou uvedených parametrů, byť jejich vypovídací schopnost považujeme v případě vyjádření se k úrovni perspektivity jednotlivých odvětví za významnou. 

K výše uvedenému též podotýkáme, že se jedná o vysoce agregovaná data, nicméně databáze Refinitiv umožňuje samozřejmě i hlubokou analýzu  těchto trendů, kterou jsme schopni pro naše klienty zpracovat v potřebném detailu s využitím aktuálních dat a informací poskytnutých databází Refinitiv. 

 

 


Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA

Více od autora

Naši klienti