Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Predikce vývoje vybraných odvětví - září 2022

Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA,

26. září 2022

V rámci naší predikce vývoje odvětví Vám opět přinášíme odhad toho, která odvětví se v současné době jeví jako nejvíc perspektivní a která se jeví jako pravý opak.

Odvětvová predikce z dat databáze REFINITIV platných k 22/9 2022

Aktuální výhled hospodaření jednotlivých odvětví byl sestaven výhradně z podkladů a informací získaných z databáze Refinitiv k datu 22/9 2022. Výhled hospodaření tudíž vychází z dat aktuální i očekávané výkonnosti společností působících na kapitálových trzích v evropském regionu. 

V rámci celkového výběrového vzorku evropských společností uvedených v databázi REFINITIV (cca. 4,3 tis. společností o celkové výši Hrubé provozní hodnoty 19 971 mld. EUR) byly analyzovány klíčové parametry hospodaření jednotlivých entit i odvětví. Primárně tak byly analyzovány odvětvové výše tržeb i EBITDA, a to dle očekávané míry jejich růstu. Při hodnocení bylo přihlédnuto rovněž ke stávající výši odvětvové EBITDA marže.

Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že průměrná očekávaná míra růstu tržeb společností působících v jednotlivých odvětvách v rámci evropského regionu, zahrnutých do databáze Refinitiv, činí pro období příštích 12 měsíců 2,09%, v případě průměrné očekávané míry růstu EBITDA pak činí 0,16%. Průměrná aktuální výše EBITDA marže těchto společností činí 20,94%. 

Následně, dle očekávané míry růstu tržeb a EBITDA společností v členění jednotlivých odvětví, byla hodnocena míra perspektivnosti těchto odvětví. Za nejperspektivnější byla dle uvedeného srovnání identifikována odvětví vykazující nejvyšší míru očekávaného růstu obou klíčových parametrů hospodaření, tj. roční výše tržeb i EBITDA, současně při uspokojivé výši EBITDA marže. Naopak za nejméně perspektivní byla označena odvětví vykazující nejnižší míru očekávaného růstu těchto parametrů. 

Z podkladů získaných výše uvedeným způsobem byla identifikována hodnotově významná odvětví, která lze považovat za nejperspektivnější. Primárně se jedná o následující: 

Graf: Aktuální výčet perspektivních odvětví v evropském regionu 

https://www.kreston.cz/media/1.png

Zdroj: databáze Refinitiv

Z výše uvedených dat je patrné, že za aktuálně nejperspektivnější odvětví v rámci evropského regionu lze považovat "Oil & Gas Drilling", resp. "Těžba ropy a plynu" následováno odvětvím "Semiconductor Equipment" - "Výroba polovodičů" a poté odvětvím "Interactive Home Entertainment" - "Interaktivní domácí zábava".

Analogickým způsobem byla identifikována nejméně perspektivní odvětví, jejich přehled je uveden v rámci následujícího schématu:

Graf: Aktuální výčet nejméně perspektivních odvětví v evropském regionu 

https://www.kreston.cz/media/2.png

Zdroj: databáze Refinitiv

Z výše uvedených dat je patrné, že za aktuálně nejméně perspektivní odvětví v rámci evropského regionu lze považovat odvětví "Oil & Gas Refining & Marketing", resp. "Refinace ropy & zemního plynu & marketing", následováno odvětvím "Agricultural Products" - "Zemědělské produkty", a poté následováno odvětvím "Food Distribution" - "Distribuce jídla". 

Jsme si plně vědomi limitů hodnocení perspektivity odvětví výhradně dle dvou uvedených parametrů, byť jejich vypovídací schopnost považujeme v případě vyjádření se k úrovni perspektivity jednotlivých odvětví za významnou. 

K výše uvedenému též podotýkáme, že se jedná o vysoce agregovaná data, nicméně databáze Refinitiv umožňuje samozřejmě hlubokou analýzu těchto trendů, kterou jsme schopni pro naše klienty zpracovat v potřebném detailu s využitím aktuálních dat a informací. 

 

 


Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA

Více od autora

Naši klienti