Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Predikce vývoje vybraných odvětví - březen 2023

Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA,

20. března 2023

V rámci naší predikce vývoje odvětví Vám opět přinášíme odhad toho, která odvětví se v současné době jeví jako nejvíc perspektivní a která se jeví jako pravý opak.

Odvětvová predikce z data databáze REFINITIV platných k 20/3 2023


Aktuální výhled hospodaření jednotlivých odvětví byl sestaven výhradně z podkladů a informací získaných z databáze Refinitiv k datu 20/3 2023. Výhled hospodaření tudíž vychází z dat aktuální i očekávané výkonnosti společností působících na kapitálových trzích v evropském regionu. 
V rámci celkového výběrového vzorku evropských společností uvedených v databázi REFINITIV  (cca 7,7 tis. společností o celkové výši Hrubé provozní hodnoty 19 724 mld. Eur)  byly  analyzovány klíčové parametry hospodaření jednotlivých entit i odvětví. Primárně tak byly analyzovány odvětvové výše tržeb i EBITDA, a to dle jejich očekávané míry jejich růstu. Při hodnocení bylo přihlédnuto rovněž ke stávající výši odvětvové EBITDA marže.  
Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že průměrná očekávaná míra růstu tržeb společností působících v jednotlivých odvětvích v rámci evropského regionu, zahrnutých do databáze REFINITIV, činí pro období příštích 12ti měsíců 2,69%, v případě průměrné očekávané míry růstu EBITDA pak činí 4,39%. Průměrná aktuální výše EBITDA marže těchto společností činí 19,52%.
Následně, dle očekávané míry růstu tržeb a EBITDA společností v členění jednotlivých odvětví, byla  hodnocena míra perspektivnosti těchto odvětví. Za nejperspektivnější byly dle uvedeného srovnání identifikovány odvětví vykazující nejvyšší míru očekávaného růstu obou klíčových parametrů hospodaření, tj. roční výše tržeb i EBITDA, současně při uspokojivé výši EBITDA marže. Naopak za nejméně perspektivní byly označeny odvětví vykazující nejnižší míru očekávaného růstu těchto parametrů. 
Z podkladů získaných výše uvedeným způsobem identifikovány hodnotově významná odvětví, která lze považovat za nejperspektivnější. Primárně se jedná o následující:

Graf – Aktuální výčet perspektivních odvětví v evropském regionu

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/20-3-1-a.png
Zdroj: databáze Refinitiv

Z výše uvedených dat je patrné, že za aktuálně nejperspektivnější odvětví v rámci evropského regionu lze považovat „Oil & Gas Drilling“, resp. „Těžba ropy a plynu“ (predikce růstu tržeb 22%, predikce růstu  EBITDA 57%), následováno odvětvím  „Professional & Business Education“, resp. „Profesní & Obchodní vzdělávání“ (predikce růstu tržeb 30%, predikce růstu  EBITDA 41%) a poté odvětvím „Non-Gold Precious Metals & Minerals“, resp. „Cenné kovy& Minerály“ (predikce růstu tržeb 26%, predikce růstu EBITDA 36%). 


Analogickým způsobem byly identifikovány nejméně perspektivní odvětví, jejich přehled je uveden v rámci následujícího schématu:


Graf – Aktuální výčet nejméně perspektivních odvětví v evropském regionu

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/20-3-2.png
Zdroj: databáze Refinitiv

Z výše uvedených dat je patrné, že za aktuálně nejméně perspektivní odvětví v rámci evropského regionu lze považovat odvětví „Investment Management & Fund Operators" resp. „Investiční Management & Obhospodařovatelé fondů” (predikce růstu tržeb -5%,  predikce růstu EBITDA -1%) následováno odvětvím „Computer & Electronics Retailers“, resp. „Maloobchod s elektronikou a počítači“ (predikce růstu tržeb 1%, predikce růstu EBITDA 4%), a poté následováno odvětvím “Multiline Utilities”, resp. “Sdružené energetické a jiné služby“ (predikce růstu tržeb 1%, predikce růstu EBITDA na úrovni 4%).
Jsme si plně vědomi limitů hodnocení perspektivity odvětví výhradně dle dvou uvedených parametrů, byť jejich vypovídací schopnost považujeme v případě vyjádření se k úrovni perspektivity jednotlivých odvětví za významnou.   
K výše uvedenému též podotýkáme, že se jedná o vysoce agregovaná data, nicméně databáze REFINITIV umožňuje samozřejmě hlubokou analýzu těchto trendů, kterou jsme schopni pro naše klienty zpracovat v potřebném detailu s využitím aktuálních dat a informací poskytnutých databází REFINITIV. 


Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA

Více od autora

Naši klienti