Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Predikce vývoje vybraných odvětví - červenec 2023

Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA,

13. července 2023

V rámci naší predikce vývoje odvětví Vám opět přinášíme odhad toho, která odvětví se v současné době jeví jako nejvíc perspektivní a která se jeví jako pravý opak.

Aktuální výhled hospodaření jednotlivých odvětví byl sestaven výhradně z podkladů a informací získaných z databáze Refinitiv k datu 13/7 2023. Výhled hospodaření tudíž vychází z dat aktuální i očekávané výkonnosti společností působících na kapitálových trzích v evropském regionu. 

V rámci celkového výběrového vzorku evropských společností uvedených v databázi REFINITIV  (cca 8,8 tis. společností o celkové výši Hrubé provozní hodnoty 79 283 mld. Eur)  byly  analyzovány klíčové parametry hospodaření jednotlivých entit i odvětví. Primárně tak byly analyzovány odvětvové výše tržeb i EBITDA, a to dle očekávané míry jejich růstu. Při hodnocení bylo přihlédnuto rovněž ke stávající výši odvětvové EBITDA marže.  

Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že průměrná očekávaná míra růstu tržeb společností působících v jednotlivých odvětvích v rámci evropského regionu, zahrnutých do databáze REFINITIV, činí pro období příštích dvanácti měsíců 4,28%, v případě průměrné očekávané míry růstu EBITDA pak činí 8,47%. Průměrná aktuální výše EBITDA marže těchto společností činí 18,74%.

Následně, dle očekávané míry růstu tržeb a EBITDA společností v členění jednotlivých odvětví, byla hodnocena míra perspektivnosti těchto odvětví. Za nejperspektivnější byly dle uvedeného srovnání identifikovány odvětví vykazující nejvyšší míru očekávaného růstu obou klíčových parametrů hospodaření, tj. roční výše tržeb i EBITDA, současně při uspokojivé výši EBITDA marže. Naopak za nejméně perspektivní byly označeny odvětví vykazující nejnižší míru očekávaného růstu těchto parametrů. 

Z podkladů získaných výše uvedeným způsobem byla identifikována hodnotově významná odvětví, která lze považovat za nejperspektivnější. Primárně se jedná o následující:

Graf – Aktuální výčet perspektivních odvětví v evropském regionu

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/graf-1-137.png
Zdroj: databáze Refinitiv

Z výše uvedených dat je patrné, že za aktuálně nejperspektivnější odvětví v rámci evropského regionu lze považovat odvětví „Independent Power Producers“, resp. „Nezávislí výrobci energie“ (predikce růstu tržeb 17%, predikce růstu  EBITDA 18%), následováno odvětvím  „Toys & Children's Products“, resp. „Hračky a výrobky pro děti“ (predikce růstu tržeb 15%, predikce růstu  EBITDA 35%) a poté odvětvím „Financial Technology“, resp. „Finanční technologie - FinTech“ (predikce růstu tržeb 14%, predikce růstu EBITDA 18%). Rovněž odvětví „Gold“ a „Oil&Gas Drilling” vykazují značnou úroveň očekávaného růstu EBITDA. 
Analogickým způsobem byly identifikovány nejméně perspektivní odvětví, jejich přehled je uveden v rámci následujícího schématu:

Graf – Aktuální výčet nejméně perspektivních odvětví v evropském regionu

https://www.kreston.cz/media/annual-reports/graf-2-137.png
Zdroj: databáze Refinitiv

Z výše uvedených dat je patrné, že za aktuálně nejméně perspektivní odvětví v rámci evropského regionu lze považovat odvětví „Iron & Steel“, resp. „Železo a ocel” (predikce růstu tržeb -5%, predikce růstu EBITDA -13%) následováno odvětvím „Multiline Utilities“, resp. „Sdružené energetické a jiné služby“ (predikce růstu tržeb -4%, predikce růstu EBITDA -2%), a poté následováno odvětvím „Heavy Machinery & Vehicles”, resp. „Těžké stroje a vozidla“ (predikce růstu tržeb -1%, predikce růstu EBITDA na úrovni -2%).


Jsme si plně vědomi limitů hodnocení perspektivity odvětví výhradně dle dvou uvedených parametrů, byť jejich vypovídací schopnost považujeme v případě vyjádření se k úrovni perspektivity jednotlivých odvětví za významnou.   
K výše uvedenému též podotýkáme, že se jedná o vysoce agregovaná data, nicméně databáze REFINITIV umožňuje samozřejmě hlubokou analýzu těchto trendů, kterou jsme schopni pro naše klienty zpracovat v potřebném detailu s využitím aktuálních dat a informací poskytnutých databází REFINITIV. 


Ing. Rostislav Čada Ph.D. MBA

Více od autora

Naši klienti