Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Stanovení výše ekonomické škody

Ing. Pavel Neugebauer,

22. září 2016

Mezi nejnáročnější disciplíny v oblasti oceňování patří kauzy (sporné i trestní) spojené s ekonomickým a právním řešením problémů vzniku a náhrady škody včetně zjištění ušlého zisku, případně i posuzování jiných ekonomických jevů, dějů nebo ukazatelů.

Problém spočívá zejména v rozdílnosti přístupu a náhledu právního a ekonomického. Zde se setkáváme s tím, že celá kauza se odvíjí nejprve od právní konstrukce/právního posouzení a úkolem znalce je pak tuto konstrukci převzít (protože znalci přece "nenáleží právní posuzování a hodnocení) a případnou újmu apod. vyčíslit. 

Ekonomická analýza kauzy však může odhalit rozpor ekonomického a právního chápání celého problému, nebo dokonce rozdílnou konstrukci skutkového děje a příčinné souvislosti z pohledu znaleckého a právního. Je třeba si uvědomit, že zjištění příčiny nějakého ekonomického stavu, např. škody (jako ekonomické újmy), je primárně věcí ekonomického a nikoli právního zkoumání, a právní popis příčin takového jevu nemusí odpovídat ekonomické skutečnosti. Taková situace pak pro znalce může znamenat, že otázky a úkoly, které mu byly zadány k posouzení, nelze zodpovědět nebo splnit, nebo hrozí významné riziko, že výsledky znaleckého posudku nebudou správně interpretovány (zvláště v případě, kdy úkolem znalce nebylo věc posoudit, ale jen "vyčíslit"). Znalcem provedené nezávislé a nezaujaté posouzení však může jak přispět právní konstrukci kauzy, tak i předejít případným zklamáním z výsledků sporu nebo jeho nákladů. 

Svou roli hraje dále nejen složitost kauz, ale také způsob jejich řešení - které se často odvíjejí od konce (právně se konstatuje způsobená škoda, trestný čin atp.) a tyto závěry se vytyčují bez toho, že by někdo (např. znalec, auditor apod.) předem celou ekonomickou podstatu věci řádně prozkoumal a to i z pohledu skutečných a nikoli domnělých příčinných souvislostí (zde znovu zdůrazňujeme, že zjištění, popis a posouzení příčinné souvislosti ekonomických jevů včetně osobního "zavinění" je záležitostí ryze ekonomickou). 

Ale stejně důležitá je i schopnost posuzované ekonomické skutečnosti doložit a vypočítat, a to i kdyby měly jasný racionální a nezpochybnitelně pravdivý základ. I toto je "parketa" ekonomického experta a znalce. 

Proto našim klientům nabízíme spolupráci již od počátku řešení sporných/trestních kauz, pomáháme jim kauzu ekonomicky uchopit tak, aby následně bylo možné vyvodit právní závěry ohledně dalšího postupu (podání žaloby/obhajoby apod.). U již probíhajících kauz nabízíme nezávislé posouzení stavu kauzy (např. vypočtené/odhadnuté škody, posouzení již popsaného skutkového děje a jeho důsledků z pohledu ekonomického znalce, posouzení příčinných souvislostí) , kde postupujeme s patřičným nadhledem tak, aby se případně našel zásadně jiný a pro řešení kauzy rozhodující aspekt, který mohl dosud unikat.  Schopnost podívat se na věc jinak může být pro úspěch v kauze nakonec zásadní. A to vše činíme při respektování veškerých etických zásad znaleckého posuzování.


Ing. Pavel Neugebauer

Více od autora

Naši klienti