Daňové poradenství

Transferové ceny

Author
Ing. Pavel Neugebauer

Hospodářské noviny se 23.2.2016 v článku Daňové triky velkých korporací mají v Česku odhalit speciální týmy věnují i námi zpracovávané problematice transferových cen.

Stejně jako jinde v Evropě se převodní ceny stávají stále častějším tématem finančních úřadů i u nás v České republice. Vznikají specializovaná finanční oddělení, kde jedno z největších sídlí v Brně. Brněnské pracoviště má na starosti společnosti s největším obratem, ale jak upozorňují Hospodářské noviny, přibývá expertů i na ostatních krajských pobočkách a předmětem zkoumání úřadu tak bude stále více firem. Cílem je pochopitelně zamezit optimalizacím daňového základu prostřednictvím různých plateb ve skupině firem, kde tyto platby jsou zčásti či zcela buď fiktivní anebo probíhají za netržních podmínek. Jak dále článek uvádí, finanční úřady za tímto účelem vyvinuly speciální metodiku, jak převodní ceny zkoumat, speciální dotazník i softwarový nástroj. 

Problematika převodních cen se dostává výrazně do popředí. V české daňové legislativě je zakotvena v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a dále v podobě Směrnice o převodních cenách pro národní podniky a daňové správy, vydané OECD, jež byla přijata v podobě pokynů Ministerstva financí č. D-10, D-332, D-333 a D-334. Problematika transferových cen je taktéž upravena v rámci smluv o zamezení dvojího zdanění a prolíná se do celkového právního rámce. 

Povinnost provádět fakturace v cenách v daném místě a čase obvyklých je rovněž zakotven přímo v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., konkrétně v ustanovení §23  odst. 7 a dále v zákoně o obchodních korporacích 90/2012 Sb. v ustanovení §255 který v určitých případech nahrazuje §196a odst. 3, který dříve  upravoval prodej majetku mezi sdruženými podniky. 

Na základě pokynů ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky se obecně doporučuje vytvoření daňové dokumentace k transferovým cenám, která slouží zejména jako podklad pro následné jednání s daňovým úřadem. Kvalitně zpracovaný podklad výrazně usnadňuje následnou komunikaci a dokládání přiměřenosti cen transakcí při řízení před správcem daně. 

Náš tým poradců pro oblast převodních cen sestává z řad expertů znaleckého ústavu a daňových poradců, pro dosažení maximálně objektivního pohledu v procesu stanovení transferových cen. Cílem je příprava kvalitní dokumentace s respektováním principu tržního odstupu, aby transakce mezi spojenými subjekty vždy probíhaly za stejných či obdobných podmínek jako transakce s nezávislými subjekty v běžných obchodních vztazích a jehož porušení by mohlo znamenat vyměření dodatečné daňové povinnosti a penále. Mezioborové zapojení našich expertů je nejen předpokladem, ale zároveň i dostatečnou zárukou, že žádný podstatný aspekt problému nebude opomenut. Při práci využíváme databázi AMADEUS, ze které čerpá taktéž daňová zpráva při prováděných kontrolách. Stejně tak jsme připraveni využít našeho zapojení do mezinárodní sítě Kreston International. Díky členství v této síti čítající přes 200 kanceláří v sedmdesáti zemích na všech světových kontinentech, mají naši zaměstnanci přímý přístup k širokým znalostem a zkušenostem a naši klienti k poradenským službám a účetnímu servisu v nadnárodním rozsahu.

Použitelnost dokumentu

Veškeré informace uvedené v daňovém newsletteru mají pouze informativní a obecný charakter a nenahrazují odborné poradenství. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za jejich použití.

Ačkoli je při přípravě newsletteru věnována maximální péče, není možno vyloučit veškeré případné chyby, nepřesnosti a platnost poskytnutých informací. Další informace, upřesnění a konkrétní možnosti aplikace dané informace ve Vaší společnosti je nutno konzultovat individuálně s příslušnými poradci.Naši klienti