Daňové poradenství

Úskalí daňové kontroly (1)

Author
Ing. Jiří Šindelář

Rád bych Vás tímto článkem informoval o základních principech, na kterých je postavena daňová kontrola jakožto jeden z nástrojů, kterým správcem daně disponuje, aby stanovil a následně i vybral daň.

Dále bych na Vás chtěl apelovat, aby v případě, kdy je ze strany správce daně zmíněná daňová kontrola zahájena, spojili jste se s námi tak, abychom mohli účinně připravit strategii, jakým způsobem daňovou kontrolu ve spolupráci s Vámi vést tak, aby Vás požadavky ze strany správce daně zatížily pokud možno co nejméně. Ideální stav je takový, když již od okamžiku, kdy je daňová kontrola zahájena, disponujeme plnou mocí, abychom skutečně Vaším jménem se správcem daně mohli napřímo komunikovat. 

V mnohých případech se stále setkávám s názorem, že daňový subjekt si myslí, že daňovou kontrolu sám zvládne, že účetnictví má tzv. v pořádku, svá daňová přiznání vždy ve lhůtě podává, daň včas platí a správci daně vše (a pokud možno co nejrychleji) doloží a tím pádem se mu přece nemůže nic stát a na oplátku mu správce daně za tento vstřícný postoj „odpustí“ nějakou drobnou nepřesnost, co má ve svém účetnictví. 

Bohužel moje praktické zkušenosti hovoří přesně opačně. Je to dáno mj. tím, jak v posledních letech se zvyšuje tlak na výběr daní a málokterý daňový subjekt je schopen daňovou kontrolu projít bez úhony sám. Mnohdy totiž čelí správci daně, který primárně má úkol daň doměřit nikoliv stanovit ve správné výši. A až následně daňový subjekt začíná poptávat daňového poradce, aby jej zastoupil. Myslete prosím na to, že Vaše, respektive naše pozice, kdy do daňové kontroly vstoupíme až v jejím průběhu, případně až v okamžiku, kdy je vystaven dodatečný platební výměr, je vždy horší, než v případě, kdy již od samého začátku veškeré kroky činíme ve spolupráci s Vámi. 

V obecné rovině je daňová kontrola vymezena v ustanoveních § 85 až 88 daňového řádu. Nicméně i toto provedení daňové kontroly je nutné chápat v kontextu základních zásad správy daní, jako je např. zásada, kdy správce daně má povinnost šetřit práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jej takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní.  

V praxi jsem se již setkal např. s tím, že správce daně kopíruje na náklady daňového subjektu stovky papírů, zastrašuje daňový subjekt výši doměrku, chodí k daňovému subjektu a z jednání není sepsán žádný protokol, případně bez ohledu na plnou moc se snaží komunikovat nikoliv se zmocněncem, ale přímo s daňovým subjektem, stanovuje lhůty pro doložení jednotlivých důkazních prostředků ve velmi krátké lhůtě tak, aby daňový subjekt byl pod časovým tlakem. 

Mnohdy správce daně chce také doložit podklady takové, aby si ulehčil svoji práci, což je samozřejmě pochopitelné a já být na jeho místě, tak se rovněž o to pokusím také. Nicméně mnohdy se jedná o podklady či různé tiskové sestavy, které zákon neukládá daňovému subjektu je mít k dispozici či je archivovat. 

Pevně věřím, že informace, které jsme Vám v tomto článku poskytly, budou alespoň trochu pro Vás přínosné. 

V případě, kdy budete mít nějaký dotaz k dané problematice, neváhejte se na nás obrátit. Mé dosavadní zkušenosti hovoří, že částka, kterou zaplatíte za odborné a profesionální zastoupení při daňové kontrole je částka, která se vždy vyplatí.

Použitelnost dokumentu

Veškeré informace uvedené v daňovém newsletteru mají pouze informativní a obecný charakter a nenahrazují odborné poradenství. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za jejich použití.

Ačkoli je při přípravě newsletteru věnována maximální péče, není možno vyloučit veškeré případné chyby, nepřesnosti a platnost poskytnutých informací. Další informace, upřesnění a konkrétní možnosti aplikace dané informace ve Vaší společnosti je nutno konzultovat individuálně s příslušnými poradci.Naši klienti