Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Zákon o dani z přidané hodnoty 2015

Ing. Jiří Šindelář,

23. ledna 2015

Stává se již pravidlem, že zákon o dani z přidané hodnoty je každoročně novelizován. Nejinak je tomu i v roce letošním, kdy oblast daně z přidané hodnoty doznala značné novelizace. Cílem tohoto článku je tedy shrnout ty nejpodstatnější změny, se kterými se daňové subjekty mohou od 1. 1. 2015 setkat.

Samotné změny jsou zapříčiněny celkem třemi novelami:

  • zákon č. 196/2014 Sb.,
  • zákon č. 262/2014 Sb.,
  • zákon č. 360/2014 Sb.

 

Zákon č. 196/2014 Sb.

Zákon č. 196/2014 Sb. obsahuje zejména změny v oblasti telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. Blíže jsme o těchto změnách informovali v našem newsletteru za měsíc září 2014. Státní správa rovněž k této problematice vydala informační materiál, který je dostupný na jejich internetových stránkách [1]

Zákon č. 262/2014 Sb.

Tato novela je často označována jako tzv. sazbová, protože mj. zavádí druhou sníženou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 10 % (snížená sazba daně z přidané hodnoty, která byla účinná v roce 2014 se nově od roku 2015 označuje, jako první snížená sazba).

Obsahem přílohy č. 3 zákona o DPH je i nadále vymezení zboží podléhající první snížené sazbě, nicméně z této přílohy jsou některé položky vypuštěny a jsou nově přesunuty do nové přílohy č. 3a (tato druhá snížená sazba daně se uplatní na zboží, které odpovídá příslušnému kódu zde uvedené nomenklatury celního sazebníku a výslovně zde uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy).

Druhá snížená sazba daně ve výši 10 % tak bude nově aplikována např. u počáteční a pokračovací kojenecké výživy a potravin pro malé děti.

Do druhé snížené sazby jsou rovněž zahrnuta radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevence nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.

Další významnou změnou je i zařazení tištěných knih, obrázkových knih pro děti, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované (mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy).

Z informace státní správy [2] vyplývá, že v rámci daňového přiznání se do řádku snížená sazba daně bude uvádět základ daně i daň první a druhé snížené sazby daně (tj. 15 % a 10 %). Pro zdaňovací období roku 2015 je platný i nový formulář daňového přiznání – tiskopis s označením 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19.

Zákona č. 360/2014 Sb.

Zákon č. 360/2014 Sb. obsahuje jednak mnoho legislativně-technických úprav a jednak také významně rozšiřuje oblast použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Nadále zůstává oblast použití režimu přenesení daňové povinnosti na případy dodání zlata ve smyslu § 92b, pro dodání některých odpadových materiálů ve smyslu § 92c či v případě poskytnutých stavebních a montážních prací uvedených pod ustanovením § 92e.

Novela obsahuje i rozšíření oblasti použití režimu přenesení daňové povinnosti na ustanovení § 92f a § 92g [3] a zároveň povinnost uplatnit režim přenesené daňové povinnosti u povolenek na emise je nově zakomponována do nařízení vlády č. 361/2014 Sb.

Podle § 92f při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 zákona o dani z přidané hodnoty použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví ve svém nařízení.

Toto vládní nařízení vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 361/2014 Sb. Na základě tohoto nařízení se mj. režim přenesení daňové povinnosti uplatní u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč. Vybraným zbožím se pro tyto účely rozumí obiloviny a technické plodiny, kovy včetně drahých kovů, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení a videoherní konzole (vše pod příslušným kódem nomenklatury celního sazebníku). Vládní nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2015 s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2 až 4, která nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2015, a ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), pokud jde o cukrovou řepu, která nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015. Ve Sbírce zákonů nicméně došlo k tiskové chybě, když v § 3 písm. a) nařízení je namísto správného textu 1. 4. 2015 uveden text 1. 1. 2015. Na tuto chyba reagovala ve svém sdělení Ministerstvo financí ve svém tiskovém prohlášení, kde sdělilo, že uvedená skutečnost nic nemění na tom, že u dodání zboží uvedeného v § 2 odst. 2 až 4 nařízení se režim přenesení daňové povinnosti použije až od 1. dubna 2015, neboť jde o zřejmou tiskovou chybu ve Sbírce zákonů, která bude stanoveným způsobem opravena. Následně byla tato tisková chyba potvrzena sdělením Ministerstva vnitra o opravě chyby v rámci Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 5. 1. 2015.

Druhé zmíněné ustanovení, tj. ustanovení § 92g zákona o dani z přidané hodnoty, upravuje oblast tzv. mechanismu rychlé reakce. Tento mechanismus znamená, že vláda může na základě svého dalšího nařízení vymezit další oblast, na kterou se režim přenesení daňové povinnosti bude také vztahovat. Tento postup ale musí být projednán a následně i potvrzen ze strany Evropské komise.

Novela zároveň zavedla do druhé snížené sazby daně určité typy mlýnských výrobků, sladu, škrobu, pšeničného lepku a směsi těchto výrobků, sladu, škrobu, pšeničného lepku a směsi těchto výrobků, stejně jako upravených mlýnských výrobků a připravených směsí k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

Zákon č. 360/2014 Sb. obsahuje rovněž další významné změny. Mezi ně patří např. povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, kdy tato změna by měla platit s odloženou účinností od 1. 1. 2016, stejně jako změna v oblasti dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56), respektive nájmu vybraných nemovitých věcí (§ 56a).

------------------------------

[1] http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/mini-one-stop-shop

[2] http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/prehled-zmen-v-dph-2015.pdf

[3] V loňském roce bylo obsahem ustanovení § 92d zákona o dani z přidané hodnoty povinnost uplatnit režim přenesení daňové povinnosti v případě převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů na plátce použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. Tato povinnost zůstává v platnosti i v roce 2015, nicméně tato povinnost je nově obsažena v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.


Ing. Jiří Šindelář

Více od autora

Naši klienti