Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Zákon o dani z přidané hodnoty – změna zdaňovacího období 2013

Ing. Jiří Šindelář,

11. února 2013

V souvislosti s novelou zákona o DPH, která vstoupila v účinnost dnem 1. 1. 2013, dochází k poměrně významné změně v oblasti zdaňovacího období. Od 1. 1. 2013 je podle nového ustanovení § 99 zákona o DPH zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

Následně podle § 99a se plátce může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, není nespolehlivým plátcem, není skupinou a změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

Plátce nemusí změnu zdaňovacího období (na zmíněné kalendářní čtvrtletí) správci daně oznamovat, pokud v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce bylo jeho zdaňovacím obdobím kalendářním čtvrtletí.

Tuto změnu zdaňovacího období na kalendářní čtvrtletí nelze ale učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok (z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost podanou do konce měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok).

Pro správnou interpretaci této změny je zároveň nutné vycházet z přechodných ustanovení zákona č. 500/2012 Sb., zejména bodu 11. Podle něj plátce registrovaný v roce 2012, který splňuje podmínky uvedené v § 99a odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jehož zdaňovacím obdobím pro rok 2012 bylo kalendářní čtvrtletí, se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím období pro rok 2013 je kalendářní čtvrtletí.

Plátci daně z přidané hodnoty, kteří byli registrováni v roce 2012 a dříve, tak při splnění podmínek uvedených v § 99a odst. 1 písm. a) až c) se mohou rozhodnout, že jejich zdaňovací období bude i nadále kalendářní čtvrtletí. Oproti tomu plátci, jejichž účinnost registrace nastala 1. 1. 2013 (a později), mají ze zákona zdaňovací období kalendářní měsíc.

Rádi bychom ještě upozornili, že v souvislosti s novelou bylo zrušeno ustanovení § 99 odst. 10, které do konce roku 2012 speciálně upravovalo zdaňovací období pro plátce, kteří neměli v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu a to na kalendářní čtvrtletí. Nově budou mít tito plátci prakticky stejné postavení jako tuzemské podnikatelské subjekty. Pokud tedy např. plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu měl za rok 2012 obrat větší než 10 000 000 Kč, bude mít nově od 1. 1. 2013 zdaňovací období kalendářní měsíc.

Pro úplnost ještě uvádíme, že obrat, jakožto jedna z kritérií pro posouzení, zda je možno mít zdaňovací období kalendářní čtvrtletí, je definován v ustanovení § 4a zákona o DPH.

Podle tohoto ustanovení je obrat vymezen jako souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se zároveň nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.


Ing. Jiří Šindelář

Více od autora

Naši klienti