Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Zákon o dani z příjmů 2015

Kreston A&CE,

23. ledna 2015

V letošním lednovém číslo, stejně jako tomu bývá každý rok, bychom Vás opět chtěli informovat o změnách, které byly schváleny na sklonku minulého roku. Jak se již stalo zvykem, změny byly schvalovány na poslední chvíli, z tohoto důvodu je legisvakanční lhůta naprosto minimální.

V rámci daně z příjmu budou aktuální změny rozděleny na daň z příjmu fyzických a právnických osob. Výčet změn není možno považovat za konečný, informujeme Vás pouze o změnách, které se dotýkají většiny poplatníků, případně se jedná o změny z našeho pohledu významné.

Daň z příjmu fyzických osob

V minulém roce nebyl majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce (vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose) předmětem daně z příjmu fyzických osob. Od tohoto roku bylo toto postavení mimo předmět daně zrušeno a tyto příjmy nyní podléhají zdanění. Nově jsou však příjmy vydlužitele osvobozeny od daně z příjmů v případě, že se jedná o příjmy od příbuzných osob, případně majetkový prospěch od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.

Aby bylo možno považovat pojistné na soukromé pojištění zaplacené zaměstnavatelem zaměstnanci jako osvobozený příjem (a obdobné podmínky platí i pro případ, kdy pojistné je placeno nikoli zaměstnavatelem, ale fyzickou osobou a tato osoba využívá možnosti odečíst tento příspěvek za podmínek § 15 ZDP od základu daně) je nutno splnit zpřísněné podmínky (např. není možno v průběhu trvání smlouvy vyplácet žádná plnění apod.).

Příjem, který plyne zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce od zaměstnavatele, je od daně osvobozen do výše, která odpovídá výši úroků z jistiny ve výši 300 tis. Kč.

Od nového roku dochází opět ke změně zdaňování autorů. Nově jsou samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou pouze příjmy autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize a to pouze za předpokladu, že úhrn těchto příjmů v kalendářním měsíci nepřesáhne u téhož plátce 10 tis. Kč. Z uvedeného je patrné, že se úprava vrací zpět do roku 2013 s tím rozdílem, že výše těchto příjmů je zvýšena ze 7 tis. Kč na 10 tis. Kč.

Od roku 2015 dochází k omezení paušálních výdajů, nově jsou paušální výdaje omezeny nejen procentem z příjmů, ale rovněž mezní částkou, tzn. paušální výdaje je možno uplatnit z maximální částky 2 mil. Kč (při výdajovém paušálu ve výši 40 % tak lze uplatnit max. 800 tis. Kč apod.). V případě, že jsou příjmy vyšší než 2 mil. Kč, není možné uplatnit výdaje procentem z těchto vyšších příjmů, ale maximálně z částky 2 mil. Kč.

Nově je možno u příjmů z kapitálového majetku (podle § 8 ZDP) v případě úroků ze zápůjčky nebo úvěru uplatnit jako související výdaj zaplacený úrok z částek, které byly použity na poskytnutí této zápůjčky nebo úvěru (maximálně však do výše tohoto příjmu). Tuto možnost využijí poplatníci, kteří si zapůjčí peněžní prostředky a tyto prostředky dále půjčí jiné osobě.

Pro rok 2014 je limit pro solidární zvýšení daně ve výši 1 245 216 Kč. Nově je zrušena povinnost podávat daňové přiznání v případě, kdy dojde k povinnosti platit solidární zvýšení daně pouze v rámci měsíčních záloh v průběhu roku, ale celkově se daň za dané zdaňovací období o solidární zvýšení daně nezvyšuje. Od roku 2014 je možno navíc odečíst případnou ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti od základu daně pro solidární zvýšení daně (pouze pro účely solidárního zvýšení daně, nikoli však obecně).

V přiznání za rok 2014 lze poprvé uplatnit slevu za umístění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřské školy) a to maximálně do výše minimální mzdy za každé dítě (ve výši skutečně zaplacené částky s omezením na 8 500 Kč v roce 2014). Podmínkou je, že dítě musí žít s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Od roku 2015 se zvyšuje sleva na vyživované dítě a to u druhého dítěte na 15 804 Kč za rok a u třetího a každého dalšího dítěte na 17 004 Kč.

Dále došlo k významnému snížení pokuty (na jednu desetinu) za opožděné tvrzení daně v případě, kdy dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Od nového roku mají fyzické osoby povinnost oznamovat správci daně příjmy, které jsou od daně osvobozeny v případě, kdy je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč. Tuto povinnost je nutno splnit nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání. V oznámení se uvede např. výše příjmu, popis okolností, datum příjmu. V případě, že poplatník tuto povinnost oznámení nesplní, je povinen zaplatit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu a to ve výši od 0,1 % až do 15 % tohoto příjmu (závisí na okamžiku oznámení).

Daň z příjmu právnických osob

Významné změny nastaly v případě investičních fondů. Zákonem o daních z příjmů je nově definován tzv. základní investiční fond. Pouze v případě, že investiční fond splní podmínky podle této definice, zůstává zachována zvýhodněná sazba daně ve výši 5 %. Pokud tyto podmínky splněny nejsou, investiční fond bude zdaněn standardní sazbou daně ve výši 19 %.

Obdobně, jako došlo ke změně v případě daně z příjmu fyzických osob, dochází ke změně rovněž v případě daně z příjmů právnických osob ve způsobu zdanění majetkového prospěchu v případě vydlužitele u bezúročné zápůjčce (vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose). Nově se jedná o bezúplatný příjem osvobozený od daně pouze v případě, že tento majetkový prospěch od téže osoby ve zdaňovacím období nepřesáhne 100 tis. Kč (v případě, že přesáhne, pak se jedná o zdanitelný příjem a to v celém rozsahu).

V rámci společných ustanovení byla legislativně zpřesněna definice finančního leasingu, nově je možno tuto definici naleznout
v § 21d ZDP.

U veřejně prospěšného poplatníka se nově nepeněžitý bezúplatný příjem oceňuje v případě kulturní památky, sbírky muzejní povahy a předmětu kulturní hodnoty ve výši 1 Kč; ve výši ocenění převzatého od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala v případě změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zvláštních předpisů, případně v případě výpůjček a bezplatných převodů a přechodů mezi vybranými účetní jednotkami. V ostatních případech se použije reprodukční pořizovací cena podle zvláštního předpisu.

Došlo ke zpřesnění omezení odepisování pro případ, kdy nabytí bylo osvobozeno od daně, případně nebylo vůbec předmětem daně. V těchto případech nelze takto nabytý majetek daňově odepisovat.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti