Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Finanční poradenství

Zdanění prodeje společností

Kreston A&CE,

26. října 2023

V nedávno schváleném konsolidačním balíčku zavádí vláda novinku, podle které se mají danit výnosy z prodeje společností nad 40 mil. Kč, a to i v případě splnění časového testu dle dosavadních podmínek. Jedná se o zásadní informaci v situaci, kdy se prodeje společností protahují kvůli zvyšující se neochotě prodávajících poskytnout kompletní obraz o finančním zdraví společnosti nebo vysokým úrokům. Nejprve si však dovolíme shrnout aktuální stav.

Celý proces spojený s prodejem společnosti je od počátku komplikován odlišnými představami prodávajících a kupujících. Zjednodušeně řečeno, zatímco prodávající prodává „minulost“, tedy dlouhodobě příznivé historické výsledky společnosti, kupující kupuje „budoucnost“ společnosti, resp. její očekávané výsledky, spojené se značnou mírou nejistoty. Z těchto důvodů lze realizaci konkrétní transakce v řádu šesti či devíti měsíců považovat za velký úspěch, nicméně reálná doba těchto transakcí může být spíše i 12 měsíců, v závislosti na atraktivitě prodávané společnosti. Celý proces navíc komplikují i zvýšené sazby úroků z akvizičních úvěrů pohybující se na úrovni 8–9 % oproti 4 % z relativně nedávného období. 
Z uvedeného je patrné, že dynamika vývoje na trhu M&A zpomaluje. Důvodem jsou přetrvávající ekonomické nejistoty, zmíněné úrokové sazby a rovněž obavy z pokračující recese. Poslaneckou sněmovnou nově schválené dodatečné zdanění prodeje společností naopak může řadu transakcí urychlit. Zejména rodinné firmy, řešící otázku nástupnictví, se možná rozhodnou jít do akce a transakci dokončit již do konce roku 2024. Všichni prodávající od roku 2025 pak budou muset projít procesem stanovení daně z tohoto prodeje. Kdo bude chtít snížit základ daně o uplatnitelné náklady související s budováním prodávané společnosti, bude potřebovat znalecký posudek stanovující její hodnotu ke konci roku 2024. Z celkové prodejní ceny je při splnění časového testu od daně osvobozeno 40 mil. Kč. Příjmy v částce převyšující těchto 40 mil. Kč plně podléhají zdanění, přičemž náklad vycházející ze znaleckého posudku lze uplatnit ve výši odpovídající poměru neosvobozené části prodejní ceny k její celkové výši. K tomu je nutno dále podotknout, že ani daňová sazba nebude jednotná, nýbrž odstupňována dle jednotlivých daňových pásem. 
Je zřejmé, že samotný proces zavedení nových pravidel pro zdanění příjmů z prodeje společností může být impulzem pro zamrzlý M&A trh. Z výše uvedeného vyplývá, že značná daňová zátěž v budoucích letech dopadne primárně na vlastníky start-upů (podotýkáme, že výhradně těch v budoucnu úspěšných), v jejichž případě lze očekávat značný rozdíl mezi hodnotou podniku na konci roku 2024 a hodnotou v okamžiku jejich prodeje.

Jak tedy optimálně postupovat v pozici majitele společnosti zvažujícího prodej?

Do magického data 31. 12. 2024 zbývá 14 měsíců, tedy stále poměrně komfortní doba pro realizaci celé transakce bez dolní komorou schválené daňové zátěže (za předpokladu splnění časového testu). 
Pokud z jakýchkoliv důvodů není možné či žádoucí uvedené datum stihnout, je zodpovědné a smysluplné připravit podklady pro realizaci znaleckého posudku určujícího hodnotu společnosti k 31. 12. 2024 a mít tento posudek připraven jako podklad pro budoucí stanovení daně z prodej společnosti. Znalci bezpochyby dokáží provést ocenění i zpětně, nicméně pro všechny zainteresované je snáze proveditelné provést toto ocenění v době blízké datu 31. 12. 2024. Vyhotovení znaleckého posudku může v budoucnu ušetřit vlastníkům společností nemalé peněžní prostředky. 
Prodej společnosti je komplexním procesem a vždy doporučujeme zapojení právních expertů, kteří dokáží ochránit všechny zájmy prodávajícího a zajistit úspěšné dokončení transakce. Jsme připraveni s prodejem společnosti našim klientům pomoci a provést je celým prodejem od A do Z. Rovněž jsme připraveni ke konzultaci a realizaci ocenění společnosti v podobě vyhotovení znaleckého posudku pro všechny výše uvedené účely. 

Tým Kreston & AVENTAS 

https://www.kreston.cz/media/news/obrazek1.png

  


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti