Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Změny v elektronické komunikaci

Kreston A&CE,

14. října 2013

Pravděpodobně nejvýznamnější změnou, která čeká většinu plátců daně z přidané hodnoty je povinnost podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, hlášení (v rámci zákona o dani z přidané hodnoty), přihlášku k registraci k DPH a přílohy k daňovému přiznání k DPH pouze a jen v elektronické podobě.

Od počátku příštího roku nás čeká velmi pravděpodobně mnoho změn, v současné době však vlastně s jistotou nedokážeme ještě říci, o jaké změny se bude jednat. Věříme však, že při čtení tohoto Daňového newsletteru již budeme všichni schopni alespoň dovodit, co nás od 1. 1. 2014 čeká a co nikoli. O těchto změnách Vás však budeme informovat až v dalších Daňových newsletterech, kdy snad již budeme schopni s jistotou říci, o jaké změny se vlastně jedná.

V tomto článku bychom Vás chtěli informovat o změnách, které nás čekají a o kterých můžeme alespoň s vyšší mírou jistoty prohlásit, že nás opravdu neminou. Nepředpokládáme tedy, že by byly tyto změny nějakým způsobem odloženy, či zrušeny (současně jsme si však vědomi toho, že to nemůžeme vyloučit). Cílem tohoto článku je informovat Vás o změnách v elektronické komunikaci, která se dotýká většiny z nás. Možnostmi elektronické komunikace s orgány veřejné správy jsme se zabývali již v minulých číslech Daňového newsletteru, dovolíme si tedy na tato čísla odkázat (květen, červen a červenec 2013).

Daň z přidané hodnoty

Pravděpodobně nejvýznamnější změnou, která čeká většinu plátců daně z přidané hodnoty je povinnost podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, hlášení (v rámci zákona o dani z přidané hodnoty), přihlášku k registraci k DPH a přílohy k daňovému přiznání k DPH pouze a jen v elektronické podobě. Klasická papírová komunikace by při výše uvedených podáních měla být plně nahrazena podáními v elektronické podobě. Tato povinnost se pak nevztahuje na identifikované osoby.

Z výše uvedené povinnosti jsou vyjmuty fyzické osoby, jejichž obrat za posledních předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a to z důvodu snížení administrativní zátěže pro tyto osoby (neboť fyzické osoby ve většině případů nemají např. povinně zřízeny datové schránky).

Zjednodušeně lze tedy říci, že každá právnická osoba, která je plátcem daně z přidané hodnoty, bude tedy od 1. 1. 2014 povinna podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty (a jiná výše uvedená podání) pouze elektronicky a je třeba se na tuto změnu náležitě připravit, aby v počátečních měsících roku 2014 nedocházelo ke zbytečnému prodlení a s tím spojenými nepříjemnostmi (např. pokuta za opožděné tvrzení daně apod.).

Zaměstnavatelé

Další relativně zásadní změnou, která se týká všech fyzických a právnických osob, které jsou zaměstnavateli (postačí i jeden zaměstnanec), je povinnost podávat některá podání pouze elektronicky, a to rovněž od 1. 1. 2014. Tato povinnost se bude týkat všech zaměstnavatelů a to bez výjimek (tedy i lékařů, kteří mají výjimku v rámci neschopenek). Typicky se bude jednat zejména o:

  • evidenční listy důchodového pojištění,
  • přehled o výši pojistného,
  • oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
  • přihláška/odhláška do/z registru zaměstnavatelů (lze rovněž ve formátu PDF).

Rovněž tuto změnu je nutno brát v úvahu a při komunikaci především s Českou správou sociálního zabezpečení je vhodné (a většině případů i nutné) využít opět prostředky elektronické komunikace.

Přehled o příjmech a výdajích a další dokumenty (OSVČ)

Proti proudu „elektronizace“ jde výjimka, kterou Česká správa sociálního zabezpečení udělila na dobu jednoho roku osobám samostatně výdělečným činným při podávání Přehledů o příjmech a výdajích, oznámení o zahájení činnosti, přihlášky k účasti na důchodovém a nemocenském pojištění. Tyto osoby nemusí výše uvedené podání činit v elektronické podobě, mohou po dobu příštího roku použít rovněž papírové formuláře.

Tato výjimka se tedy vztahuje pouze na OSVČ a v zásadě pouze na výše uvedené situace. Typicky tedy OSVČ zaměstnavatel bude muset samozřejmě oznámení o nástupu do zaměstnání podávat elektronicky.

Závěrem je tedy možno říci, že postupná „elektronizace“ a elektronická komunikace se bude postupně vztahovat na větší a větší okruh subjektů a lze relativně důvodně předpokládat, že v blízké budoucnosti se bude do jisté míry vztahovat na většinu subjektů. Z tohoto důvodu je vhodné se na tento typ komunikace již nyní náležitě připravit, a případné problémy s přechodem na tento způsob komunikaci „odladit“ ještě letos.


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti