Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Účetní poradenství

Změny v oblasti sociálního zabezpečení 2013

Ing. Martin Houdek,

11. ledna 2013

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných dochází pro rok 2013 ke změnám výše jednotlivých plateb.

Důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou v roce 2013 odvádět pojistné na důchodové pojištění  ve výši 29,2 % (tzn. ve stejné výši jako v roce 2012).

OSVČ si může svou platbou zálohy na pojistné (DP) určit měsíční vyměřovací základ.

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2011, minimálně však 1 836 Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu za rok 2012 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2012, minimálně však 1 890 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti i nadále povinná.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 stanovena dle daňového základu roku 2011, minimálně však 735 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2012 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2012, minimálně se bude jednat o 756 Kč. Tato OSVČ vykonávající vedlejší činnost  bude v roce 2013 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2013 nebo pokud její daňový základ byl v roce 2012 alespoň 60 329 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o  5 028 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění bude činit 50 % daňového základu (podle zákona o daních z příjmů), který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce 2012. V roce 2013 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka  103 536 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši  30 233 Kč.

Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 bude minimální roční vyměřovací základ činit  77 652 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak  31 068 Kč.

Jestliže bude v roce 2013 OSVČ účastna dobrovolného důchodového spoření (II. pilíř), je snížena sazba pojistného na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z 29,2 % na 26,2 % pro pojistné za celý kalendářní rok, kdy účast na důchodovém spoření vznikla, trvá, či zanikla. Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného od měsíce, ve kterém účast na spoření vznikla.

Platby pojistného OSVČ, která je účastna dobrovolného důchodového spoření (II. pilíř)

Od 1. 1. 2013 vstupuje v účinnost zákon o důchodovém spoření a související zákony. Jestliže se účastníkem důchodového spoření stane OSVČ, stanovuje se její základ pojistného na důchodové spoření ve shodné výši, jako vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Principem důchodového spoření je vyvedení 3 % pojistného ze státního průběžného systému důchodového pojištění do kapitalizačního (fondového) pilíře, snižuje se sazba pojistného na důchodové pojištění dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z 29,2 % na 26,2 % pro OSVČ, která je účastníkem důchodového spoření.  Tato OSVČ si tedy může snížit platbu zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a to od měsíce, ve kterém se stala účastníkem důchodového spoření.

V případě, že měsíční vyměřovací základ je stanoven ve výši minima pro hlavní činnost, je OSVČ účastná důchodového spoření povinna hradit zálohu na pojistné před podáním přehledu za rok 2012 v minimální výši 1647 Kč, od měsíce, ve kterém podá přehled za rok 2012, bude z minimálního vyměřovacího základu povinna platit zálohu na pojistné ve výši 1696 Kč. Při výkonu vedlejší činnosti činí minimální záloha v období před přehledem 659 Kč, po přehledu 679 Kč. Maximální záloha je pak stanovena pro hlavní i vedlejší činnost ve výši 27 127 Kč

Pojistné na důchodové spoření je stanoveno ve výši 5 % ze základu pojistného, což znamená, že ke 3 %, které není OSVČ povinna platit na důchodové pojištění, si OSVČ ještě 2 % připlatí ze svých prostředků. Správcem pojistného na důchodové spoření jsou orgány finanční správy, OSVČ si bude pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % platit sama určenému finančnímu úřadu. Příslušné správě sociálního zabezpečení OSVČ uhradí jen snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 %.

OSVČ, která platí pojistné na důchodové pojištění prostřednictvím poštovní poukázky, musí požádat příslušnou OSSZ o její zaslání, protože již nejsou automaticky zasílány. Žádost na OSSZ mohou OSVČ poslat písemně poštou, e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím datové schránky, telefonicky nebo osobně. Složenky obdrží pouze na jeden rok. 

Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných

Účast na nemocenském pojištění zůstává u OSVČ nadále dobrovolná. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Stejně tak zůstává možnost v době splatnosti navýšit pojistné i na nemocenské pojištění a tím si zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky. Aby mohlo být navýšené pojistné akceptováno, musí být navýšen i vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění.

Nemocenské náleží OSVČ od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ  činí 2,3 %. V roce 2013 je minimální měsíční základ pojistného zachován ve výši 5 000 Kč. Tedy zároveň je zachována pro rok 2013 minimální platba ve výši 115 Kč.

OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, bude posouzena vždy jako OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. A to i přesto, že mohou trvat důvody pro výkon vedlejší činnosti. Tato OSVČ je vždy povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění alespoň v minimální výši, nebo podle výše dosaženého daňového základu za předchozí kalendářní rok. Pro rok 2013 činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní činnosti 1 890 Kč.

Nárok na výplatu nemocenského vzniká tehdy, jestliže účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala alespoň po dobu tří kalendářních měsíců před vznikem sociální události.

Maximální měsíční základ nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu pro důchodové pojištění stanoveného pro rok 2013, tj. částka 103 536 Kč. Maximální platba pojistného na nemocenské pojištění činí tedy 2 381 Kč (2,3 % z 100 548 Kč). Jestliže OSVČ uhradí platbu ve vyšší výši, k částce přesahující 2 381 Kč se při výpočtu dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství) nepřihlíží.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti