Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Změny v zákoně o dani z příjmů

Ing. Jiří Šindelář,

03. února 2018

Pracovně jsme změny rozčlenili do dvou kategorií. První kategorii jsme nazvali jako skupina drobných novel. Kategorii druhou jsme nazvali jako skupina velké novely, kam jsme zařadili novelu č. 170/2017 Sb.

Rádi bychom Vás seznámili s nejvýznamnějšími změnami v oblasti daně z příjmů, které nám legislativní odbor státního aparátu připravil. Pracovně jsme změny rozčlenili do dvou kategorií. První kategorii jsme nazvali jako skupina drobných novel. Kategorii druhou jsme nazvali jako skupina velké novely, kam jsme zařadili novelu č. 170/2017 Sb.

Skupina drobných novel

Do této kategorie jsme zařadili novelu č. 254/2017 Sb., která nabyla účinnosti 1. 9. 2017 a se zpětnými účinky již pro zdaňovací období roku 2017 se dotkla oblasti odčitatelných položek od základu daně z příjmu fyzických osob u dárců krve, orgánů a kostní dřeně – výše daru za jeden odběr krve nebo jejich složek činí 3 000 Kč (došlo k navýšení o 1 000 Kč), nově byla zavedena také hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem s oceněním ve výši 20 000 Kč. Výše daru za odběr orgánu zůstává beze změny a činí 20 000 Kč.

Dále dochází k novelizace oblasti daně z příjmů v souvislosti s novelou zákona č. 200/2017 Sb., o státní sociální podpoře, která s účinností od lednových mezd zvýšila částku daňového zvýhodnění na první vyživované dítě na úroveň 15 204 Kč, což odpovídá částce 1 267 Kč měsíčně. Mezi další vynucené změny patří zákon č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích, ze kterého vyplývá, že je možno od základu daně (ve smyslu § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8) odečíst také dary evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím za dodržení obecných podmínek.

Skupina velké novely

Skupinu velké novely tvoří novela zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Pro tuto novelu je typické, že obsahuje značné množství přechodných ustanovení, proto je při interpretaci jednotlivých ustanovení nutné věnovat těmto přechodným ustanovením důkladnou péči.

Přechodná ustanovení můžeme rozdělit do dvou kategorií – obecné přechodné ustanovení (viz čl. II bod 1 novely) a speciální přechodná ustanovení (viz čl. II bod 2 až 22 novely).

Pro obecné přechodné ustanovení by mělo platit, že fyzické osoby novelizovaný zákon použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2018 (fyzické osoby mají zdaňovací období pouze kalendářní rok), stejně tak právnické osoby mající zdaňovací období kalendářní rok. Oproti tomu právnické osoby se zdaňovacím obdobím na úrovni hospodářského roku musejí rozlišit situaci, zda jim hospodářský rok započne běžet počínaje nabytím účinnosti zákona (tj. 1. 7. 2017 – pak pro tento hospodářský rok se novelizované znění zákona použije) nebo hospodářský rok započal běžet před nabytím účinnosti zákona (tj. před 1. 7. 2017 – pak až následný hospodářský rok započatý po 1. 7. 2017 se bude novelizované znění uplatňovat).

Speciální přechodná ustanovení pak obsahují změny, které mají zcela specifickou účinnost (bez vazby na typ zdaňovacího období). K věcným změnám, které tato novela přinesla, vybíráme namátkou jen tato následující.

Změny, které jsou platné již pro rok 2017

  • zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti (bylo provedeno na základě novely č. 200/2017 Sb., nicméně až novela č. 170/2017 Sb. doplnila speciální přechodné ustanovení v bodu 21, kde je uvedeno, že se použije již pro zdaňovací období roku 2017);
  • změny v možnosti uplatnění daňových odpisů u příspěvkových organizací (přechodné ustanovení č. 7 až 9), možnost tvorby zákonné rezervy na opravy hmotného majetku příspěvkové organizaci, územního samosprávného celku a dobrovolného svazku obcí (přechodné ustanovení č. 2);
  • snížení vstupní ceny hmotného majetku o bezúplatný příjem ve formě peněžitého daru účelově použitého na pořízení hmotného majetku, nebo jeho technického zhodnocení (přechodné ustanovení č. 19).

Změny, které je možné na základě rozhodnutí poplatníka využít již pro rok 2017

  • změny v uplatnění paušálních výdajů, kdy osoby samostatně výdělečně činné a fyzické osoby s příjmy z pronájmu (ve smyslu § 9) mají omezenu (od roku 2018) jejich absolutní výši na úroveň jedné poloviny jejich současné hodnoty; zároveň dochází (rovněž od roku 2018) ke zrušení restrikce v § 35ca, která zakazovala uplatnění slevy na manželku/manžela a daňového zvýhodnění na dítě v situaci, kdy součet dílčích základů daně stanovených s využitím procentuálních výdajů přesahoval 50 % celkového základu daně; zmíněné zrušení § 35ca je možné využít již za zdaňovací období roku 2017 – nicméně v tomto případě je nutné aplikovat nový snížený limit paušálních výdajů;
  • změny v osvobození příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci s vazbou na rozlišení peněžního a nepeněžního příplatku mimo základní kapitál ve vztahu k počítání pětileté lhůty pro osvobození příjmů.

Změny platné od data nabytí účinnosti balíčku, tj. od 1. 7. 2017

  • dochází k novelizované definici finančního leasingu obsaženého v § 21d, přičemž tato úprava se použije na smlouvy, u kterých byl předmět leasingu předán po nabytí účinnosti novely (podle přechodného ustanovení č. 4);
  • nebude možné osvobodit podíl na zisku vypláceny dceřinou společností mateřské společnosti v situaci, kdy vyplácený podíl na zisku může u dceřiné společnosti snižovat základ daně (na tuto změnu dopadá přechodné ustanovení č. 17).

Do specifické účinnosti spadá oblast uplatnění daňových odpisů technického zhodnocení podnájemcem či jiným uživatelem podle § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Zde je účinnost nastavena od následujícího zdaňovacího období po nabytí účinnosti, nicméně tato změna se bude týkat těch technických zhodnocení, která byla uvedena do užívání po nabytí účinnosti daňového balíčku (podle přechodného ustanovení č. 10).

Přeji si, aby informace zde uvedené byly pro Vás přínosné a pomohly Vám alespoň k prvotní orientaci ve změnách, které oblast daně z příjmů přinesla. V situaci, kdy budete mít nějaký dotaz k dané problematice, neváhejte se na nás obrátit.


Ing. Jiří Šindelář

Více od autora

Naši klienti