Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Právní služby

Změny v Zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev

Kreston A&CE,

11. července 2024

Dne 19. 7. 2024 nabývá účinnosti významná novela zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev („Zákon o přeměnách“). Ten je klíčovým předpisem upravujícím přeměny ve formě fúze, rozdělení, převodu jmění na společníka, změny právní formy a přeshraničního přemístění sídla. Různé formy přeměn jsou přitom hojně využívány zejména při vytváření a transformaci holdingových struktur, při majetkových přesunech a akvizicích, ať již se odehrávají v rámci České republiky, nebo mají přesah do zahraničí.

Cílem novely je primárně přizpůsobit Zákon o přeměnách požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. 11. 2019 a tím usnadnit přeshraniční přeměny kapitálových společností usazených v členských státech EU a stanovit pro ně jasný právní rámec, harmonizovaný napříč EU. Novela dále reaguje na zkušenosti z dosavadní praxe přeměn a snaží se odstranit určité výkladové nejasnosti a praktické problémy.
K významným změnám patří:


Nová forma přeměny - rozdělení vyčleněním
Nově je možné společnost rozdělit tak, že rozdělovaná společnost nezanikne a určitá část jejího jmění přejde výměnou za podíl či podíly na

  • jednu nebo více nově vznikajících nástupnických společností, 
  • jednu nebo více již existujících nástupnických společností (vyčlenění sloučením) nebo
  • kombinovaně na nově vznikající i již existující nástupnické společnosti.

Na rozdíl od jiných forem rozdělení se společníky nástupnické společnosti nestávají dosavadní společníci rozdělované společnosti, nýbrž rozdělovaná společnost sama. V praxi lze vyčlenění využít k tomu, aby tím rozdělovaná společnost založila svoji novou 100% dceřinou společnost či přesunula část jmění do své již existující dceřiné společnosti nebo do jiné existující společnosti, na níž takto výměnou nově získá účast. A to při zachování výhod přeměn.

Stanovení rozhodného dne přeměny
Zákon nově výslovně určuje, že jako rozhodný den fúze nebo rozdělení nelze stanovit den předcházející dni vzniku zúčastněné společnosti nebo družstva – musí k rozhodnému dni již existovat. Potvrzen je také závěr praxe, že společnost nebo družstvo se může účastnit více přeměn se stejným rozhodným dnem, a to i více přeměn různých forem (např. fúze a rozdělení). Zachována je možnost stanovit rozhodný den zpětně do minulosti (max. 12 měsíců před den podání návrhu na zápis přeměny do obch. rejstříku) nebo do budoucnosti (nejpozději na den zápisu přeměny do obch. rejstříku).

Znalce pro účely přeměny již nebude jmenovat soud
Nově již zákon nepožaduje, aby byl znalec pro účely ocenění nebo přezkoumání při přeměně jmenován soudem. Znalce vybere ze seznamu znalců sama osoba zúčastněná na přeměně. Bude-li více zúčastněných osob, pak ho po dohodě vyberou všechny tyto osoby společně. Proces přeměny se tímto zjednoduší a zlevní o soudní poplatek.

Alternativy k oceňování jmění znaleckým posudkem
Ve všech případech, kdy je pro účely přeměny vyžadováno ocenění jmění posudkem znalce, je možné jej nahradit jiným způsobem určení ceny podle § 468 a násl. Zákona o obchodních korporacích:

  • U investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu váženým průměrem cen z realizovaných obchodů na evropských regulovaných trzích v době 6 měsíců;
  • U jiného majetku reálnou hodnotou určenou obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování ne déle než 6 měsíců před zápisem přeměny do obch. rejstříku nebo reálnou hodnotou vykázanou v účetní závěrce za předchozí účetní období (byla-li ověřena auditorem bez výhrad), účtuje-li společnost o takovém majetku v reálných hodnotách.

Zjednodušení informování o přeměně
Zrušena je povinnost zveřejnit v Obchodním věstníku oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin obch. rejstříku s upozorněním pro věřitele. Odpadnou tak poplatky s tím spojené. Místo toho musí zúčastněná osoba do sbírky listin obch. rejstříku uložit společně s projektem přeměny i upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky na jejich zákonná práva a toto upozornění vedle toho zpřístupnit na svých internetových stránkách (pokud je má), a to alespoň jeden měsíc přede dnem, kdy má být přeměna podle zákona schválena.

Změny v ochraně věřitelů
Možnost věřitelů zúčastněných společností požadovat dostatečné zajištění pohledávek při zhoršení jejich dobytnosti v důsledku přeměny se nově týká dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním projektu přeměny, včetně takovýchto pohledávek budoucích nebo podmíněných. To má rozšířit ochranu na věřitele pohledávek z dlouhodobých smluvních vztahů, např. nájemních. Zkrácena byla ale lhůta, v níž mohou věřitelé žádat o zajištění – musí své právo uplatnit u soudu do 3 měsíců od zveřejnění projektu přeměny.

Změny v úpravě přeshraničních přeměn
Byla zpřesněna pravidla pro jednotlivé formy přeshraničních přeměn. Zavedena je povinnost notáře odmítnout vydání tzv. osvědčení pro přeshraniční přeměnu, jestliže zjistí, že účel přeshraniční přeměny je zneužívající nebo podvodný, který směřuje k vyhýbání se či obcházení vnitrostátních nebo unijních právních předpisů, anebo k páchání trestné činnosti. Nově je výslovně umožněno přemístění sídla také do nebo z jiných států než členských států EU a Evropského hospodářského společenství. Částečně byla upravena pravidla pro přemístění daňové rezidence v Zákoně o daních z příjmů. 

Nejen s právní stránkou, ale i s účetními, daňovými a znaleckými aspekty přeměn jsou Vám připraveni naši konzultanti pomoci.


Připraveno ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Libora Konečného.

Mgr. Martin Fousek, advokát
+ 420 603 799 064
m.fousek@ace.cz


Kreston A&CE

Více od autora

Naši klienti