Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 08/2014

Ing. Martin Houdek,

15. srpna 2014

Začátkem měsíce července se sešli zástupci Ministerstva financí ČR, Finanční správy ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory, velkých obchodních řetězců i středních a malých podnikatelů v rámci diskuse k přípravě nového záměru zákona o elektronické evidenci tržeb

Vážené dámy a pánové,

v době, kdy je léto v plném proudu, se Vám opět dostává do rukou nové číslo našeho Daňového newsletteru. Jako každý měsíc bychom Vás chtěli na tomto místě informovat o daňových novinkách, které by pro Vás mohly být přínosem.

Začátkem měsíce července se sešli zástupci Ministerstva financí ČR, Finanční správy ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory, velkých obchodních řetězců i středních a malých podnikatelů v rámci diskuse k přípravě nového záměru zákona o elektronické evidenci tržeb. Elektronická evidence tržeb má být jedním z nástrojů boje proti daňovým únikům, který by měl být zaveden od roku 2016. Ministerstvo financí ČR se domnívá, že se jedná o natolik specifickou záležitost, že je nutné v rámci přípravy záměru zákon získat zpětnou vazbu od všech dotčených subjektů. V diskusi byl srovnáván slovenský a chorvatský model elektronické evidence tržeb, ze kterých chce Ministerstvo financí ČR vycházet. Videozáznam z panelové diskuse je možné shlédnout na stránkách Ministerstva financí ČR.

V předchozích týdnech Specializovaný finanční úřad začal svým poplatníkům rozesílat dotazník k tzv. „transferovým cenám“. Současně finanční správa vydala tiskovou zprávu, že se Specializovaný finanční úřad hodlá při daňových kontrolách velkých firem a dalších významných institucí více zaměřit na stanovení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami, kdy ze strany finanční správy je zde zvýšená obava z možného krácení daní a daňových úniků. V souvislosti s tímto záměrem došlo k rozeslání dotazníkového formuláře, jehož účelem je sběr informací o situaci u subjektů uskutečňující transakce se spojenými osobami. Vyplnění formuláře je založeno na dobrovolné bázi, avšak ředitel Specializovaného finančního úřadu Jan Ronovský dodává: „Pokud poplatník formulář nevyplní či vyplní nepravdivé, zavádějící či neúplné informace, Specializovaný finanční úřad bude k těmto případům přistupovat velmi obezřetně“. Z tiskové zprávy lze usuzovat, že finanční správa se na problematiku převodních cen zaměří především na úrovni Specializovaného finančního úřadu, avšak lze předpokládat, že i při případných daňových kontrolách na úrovni krajských finančních úřadů, bude docházet k výraznějším prověrkám v rámci transferových cen.

Dne 30. 7. 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý plénem Ústavního soudu dne 10. 7. 2014, jímž rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců. Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 31/13 Ústavní soud vyhověl skupině senátorů a ke dni vyhlášení svého nálezu ve Sbírce zákonů zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu ve výši 24 840 Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod. Podrobněji o tomto nálezu včetně reakce finanční správy a zodpovězení některých otázek bude pojednávat náš článek, jenž je obsahem tohoto vydání Daňového newsletteru.

V rámci vybrané soudní judikatury bychom Vás rádi seznámili s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který se zabýval tvorbou daňových rezerv na opravy, ve vazbě na okamžik, kdy je nutné tuto rezervu rozpustit.

Na závěr bych Vám jménem naší společnosti chtěl popřát příjemné prožití zbytku léta.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti