Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Aktuálně 10/2013

Ing. Martin Houdek,

14. října 2013

Upozornění na změny v povinnostech elektronické komunikace v oblasti některých podání u správce daně a Českou správou sociálního zabezpečení, které nastanou od 1. 1. 2014.

Každý měsíc Vás na tomto místě informujeme o daňových novinkách a zajímavostech a ani toto číslo nebude výjimkou. Nejprve bychom Vás chtěli upozornit na informaci Generálního finančního ředitelství k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jedná se o ustanovení upravující ručení, kdy příjemce zdanitelného plnění poskytuje úplatu zcela nebo z části bezhotovostním převodem na jiný bankovní účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Z důvodu započatého legislativního procesu, který má vést ke změně předmětného ustanovení byla vydána informace, že správce daně nebude vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne do 31. 12. 2013.

V tomto čísle bychom Vás rádi seznámili se změnami v povinnostech elektronické komunikace v oblasti některých podání u správce daně a Českou správou sociálního zabezpečení, které nastanou od 1. 1. 2014. Věříme, že tyto informace budou pro Vás užitečné a s dostatečným předstihem, tak abyste se mohli včas na změny připravit.

Další článek z rubriky „Judikáty“ se bude zabývat jedním z nejnovějších rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti daně z přidané hodnoty. Soud rozhodoval ve věci posouzení předložených důkazních prostředků v rámci daňové kontroly, jejich nedostatečnost či úplnou neexistenci.

Na závěr bychom Vás chtěli opět informovat o dalším vývoji novelizace daňových zákonů v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Jak jsme Vás již dříve informovali, Poslanecká sněmovna před svým rozpuštěním schválila rozsáhlou novelu daňových zákonů (sněmovní tisk č. 1003 a č. 1004). Tato novelizace byla Senátem odmítnuta, čímž po rozpuštění Poslanecké sněmovny došlo k úplnému ukončení schvalovacího procesu předmětné novelizace v podobě, jak bylo navrhováno předchozí vládou.

Avšak Senátu byly v rámci novelizace daňových zákonů předloženy nové vládní návrhy v podobě zákonného opatření. Tyto vládní návrhy z části kopírují předchozí znění novelizace, ale zároveň vypouští ustanovení, které byly předmětem politických sporů. Dne 9. 10. 2013 bylo Senátem přijato zákonné opatření v podobě zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (účinnost 1. 1. 2014). Znění tohoto zákona a změny, které nastanou pro poplatníky, bychom rádi shrnuli v některém z příštích vydání. Zároveň v rámci stejné Senátní schůze bylo dne 10. 10. 2013 přijato zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Jedná se opět o vládní návrh, který byl však Senátem v některých bodech upraven pozměňovacími návrhy. Například odmítnutí mimořádných odpisů či zachování daňových sazeb u investičních fondů. V rámci tohoto zákonného opatření dochází k mnoho změnám daňových zákonů, a proto bychom Vám je rádi shrnuli v samostatném článku v některém z dalších vydání.

Je nutné však upozornit, že tato zákonná opatření Senátu musí nová Poslanecká sněmovna potvrdit na své první schůzi, aby vyšla v platnosti od 1. 1. 2014.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti