Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Elektronická komunikace (2)

Ing. Martin Houdek,

11. června 2013

V předchozí části článku o elektronické komunikaci jsme vás seznámili s možnostmi v oblasti elektronické komunikace se správcem daně s ohledem na příslušné zákony a vydané pokyny či informace ze strany Ministerstva financí.

Nyní bychom Vám rádi nastínili způsob komunikace se státní správou sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Je zřejmé, že příslušná elektronická komunikace s OSSZ bude v určitém směru velmi podobná komunikaci se správcem daně. Avšak i tato komunikace má své zákonné úpravy, či nařízení a proto je v některých oblastech odlišná.  V rámci elektronizace OSSZ kompletní právní úprava vychází ze zákonů č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, dále zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, a také zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Z pohledu sociální pojištění nám elektronickou komunikaci upravuje ustanovení § 123e zákona č. 582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, kdy lze jednotlivá podání či jiný úkon dle příslušného zákona ve věcech pojistného uskutečnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Je-li pro jakýkoliv úkon ve věcech pojistného či jiný úkon předepsán tiskopis je možné toto podání uskutečnit elektronicky a to zasláním na určenou elektronickou adresu orgánu sociálního zabezpečení nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení. Dle tohoto ustanovení je možné učinit podání v elektronické podobě pouze ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení. Pokud toto podání nesplňuje, tyto příslušné podmínky, není k němu přihlíženo. Zároveň je však orgán sociálního zabezpečení povinen upozornit toho, kdo tak činil, na skutečnost, že příslušné podání nesplňuje podmínky a tím se k němu nepřihlíží. Od 1. 1. 2013 je v tomto paragrafu nové ustanovení, které ukládá povinnost všem zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným, ošetřujícím lékařům a zdravotnickým zařízením činit veškerá podání pouze v elektronické formě, pokud příslušný orgán sociálního zabezpečení nestanoví jinak. A toto se na začátku roku 2013 stalo, kdy Česká správa sociálního zabezpečení odložila zavedení povinné elektronické komunikace. Což v praxi znamená, že je stále možné po celý rok 2013 činit všechna zákonem předepsaná podání i písemnou formou. Dle vyjádření orgánu sociálního zabezpečení je cílem postupné a bezproblémové zavedení povinné elektronické komunikace. Avšak dle sdělení si je instituce vědoma, že řada klientů není v tuto chvíli dostatečně připravena na zavedení povinné elektronické komunikace. Tato právní úprava je koncepční změnou plánovanou v rámci zavedení tzv. Jednoho inkasního místa.

Elektronickou komunikaci v rámci nemocenského pojištění upravuje ustanovení § 162 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kdy lze jednotlivá podání či jiný úkon dle příslušného zákona ve věcech pojistného uskutečnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Toto ustanovení příslušného zákona nám elektronickou komunikaci upravuje ve stejném znění, jako tomu bylo u předchozí úpravy v oblasti sociálního pojištění. A opět je zde od 1. 1. 2013 stanovena povinnost činit podání pouze v elektronické podobě, avšak i tato právní úprava má odloženou působnost odloženou vyjádřením České správy sociálního zabezpečení (dále rovněž ČSSZ) a tedy po celý rok je možné v oblasti nemocenského pojištění činit podání písemnou formou.

Jak již bylo výše uvedeno je při elektronické komunikaci s OSSZ nutné činit datovou zprávou s příslušným formátem a strukturou, proto bychom níže uvedli několik příkladů jednotlivých úkonů a jejich náležitostí dle odpovědí uvedených na internetových stránkách ČSSZ.

  • Přihláška zaměstnavatele do registru, přihlášky/odhlášky zaměstnanců – nejedná se o správní akt, musí být uplatněna plná moc dle § 31 Občanského zákoníku, není nutný elektronický podpis, přípustné podání pomocí datové schránky, formát souboru XML,
  • Evidenční listy důchodového pojištění, hlášení o zaměstnání důchodců – nejedená se o správní akt, musí být uplatněna plná moc dle § 31 Občanského zákoníku, není nutný elektronický podpis, přípustné podání pomocí datové schránky, formát souboru XML,
  • Přehled o vyměřovacích základech a pojistném – nejedná se o správní akt, musí být uplatněna plná moc dle § 31 Občanského zákoníku, není nutný elektronický podpis, přípustné podání pomocí datové schránky, formát souboru XML,
  • Žádost o povolení splátek pojistného a penále – jedná se o správní akt, musí být uplatněna plná moc dle § 33 Správního řádu, je nutný elektronický podpis, přípustné podání pomocí datové schránky, formáty souboru DOC, PDF, JPG,
  • Potvrzení o stavu závazků ohledně pojistného, penále a přirážky k pojistnému – nejedná se o správní akt, musí být uplatněna plná moc dle § 31 Občanského zákoníku, není nutný elektronický podpis, přípustné podání pomocí datové schránky, formáty DOC, PDF, JPG,
  • Řízení ohledně platebního výměru, výkazu nedoplatků a prominutí penále – jedná se o správní akt, musí být uplatněna plná moc dle § 33 Správního řádu, je nutný elektronický podpis, přípustné podání pomocí datové schránky, formáty souboru DOC, PDF, JPG.

Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti