Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Elektronická komunikace (3)

Ing. Martin Houdek,

22. července 2013

V předchozích částích článku o elektronické komunikaci jsme vás seznámili s možnostmi v oblasti elektronické komunikace se správcem daně s ohledem na příslušné zákony a vydané pokyny či informace ze strany Ministerstva financí a dále s možnostmi v oblasti elektronické komunikace se státní správou sociálního zabezpečení s ohledem na právní úpravu a informace poskytnuté ze strany České správy sociálního zabezpečení.

V této poslední části bychom vás rádi seznámili s možnostmi v oblasti elektronické komunikace se zdravotními pojišťovnami. Z důvodu existence více subjektů na poli zdravotních pojišťoven bychom elektronickou komunikaci popsali na příkladu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP“). Pro určitý vzor byla VZP vybrána, jako pojišťovna s největším počtem klientů a také jako jedna z mála pojišťoven poskytuje ucelené informace pro elektronickou komunikaci. Je zřejmé, že příslušná elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami bude v určitém směru velmi podobná komunikaci se správcem daně a se státní správou sociálního zabezpečení. Avšak i tato komunikace má své zákonné úpravy, či nařízení a proto je v některých oblastech odlišná.

V rámci elektronizace komunikace s VZP vychází právní úprava ze zákonů č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dále zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a také zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách.

Z pohledu zdravotního pojištění nám elektronickou komunikaci přímo, tak jak tomu bylo u sociálního pojištění, žádný zákon neupravuje. Avšak z výše uvedené právní úpravy nám vyplývá jednoznačná oznamovací povinnost pojištěnce či zaměstnavatele pojištěnce. Dle jednotlivých nařízení je nutné veškerá oznámení pro VZP provádět zásadně na příslušných formulářích VZP. Avšak v návaznosti na tato nařízení je umožněno tyto formuláře podávat nejen písemnou formou, ale i elektronickou. Kdy dle informací je VZP schopna přijmout vyexportované soubory v požadovaných formátech na médiích Compact disk, Flash disk, e-mailem, přes portál VZP a datovou schránkou.

Podáními za pomocí médií Compact disk a Flash disk bychom se v tomto článku nechtěli zabývat, jelikož se nejedná o přímou elektronickou komunikaci. Stále je nutné tyto média fyzicky doručit zdravotní pojišťovně na její pobočku. Což není předmětem tohoto článku. Avšak pokud by pro někoho byly tyto informace důležité, je možné si na internetových stránkách VZP vyhledat podrobný návod jak toto podání uskutečnit.

V rámci elektronické komunikace s VZP je možné využít její bezplatné služby a to Portálu VZP, kdy je nabízeno pojištěncům a zaměstnavatelům, kteří vlastní příslušné certifikáty akreditované certifikační autority, jenž má s VZP uzavřenu dohodu o zabezpečení elektronické komunikaci, tedy tzv. zaručený elektronický podpis. Za pomoci portálu je uskutečňována bezpečná výměna digitálně podepsaných dat a zároveň poskytování informací z informačního systému VZP. Portál VZP poskytuje jednotný přístup do informačního systému a zajišťuje tak jednotný způsob komunikace s ním.

Je zřejmé, že nejčastěji pro elektronickou komunikaci bude využíván e-mail, či datová schránka, ať už přímo klienta pojišťovny či jeho zástupce. Tato podání nejsou přímo zákonem specifikována, avšak jsou definována postupy VZP. Níže bychom rádi uvedli několik případů jednotlivých podání za pomoci e-mailu a datové schránky s jejich náležitostmi respektive podmínkami pro úspěšné uskutečnění elektronického podání:

 • Plná moc k zastupování klienta
  • podání pomocí e-mailu s elektronickým podpisem, není nutné podepisovat přílohu elektronickým podpisem,
  • podání pomocí datové schránky klienta, není nutný elektronický podpis, nelze podat z datové schránky zástupce bez elektronického podpisu klienta.
 • Oznámení o prodloužení termínu k podání přiznání k dani
  • podání pomocí e-mailu s elektronickým podpisem, není nutné podepisovat přílohu elektronickým podpisem,
  • podání pomocí datové schránky klienta, není nutný elektronický podpis, lze podat z datové schránky zástupce bez elektronického podpisu, lze podávat oznámení i hromadně.
 • Obecné podání – odvolání, žádost, podání vysvětlení apod.
  • podání pomocí e-mailu s elektronickým podpisem, není nutné podepisovat přílohu elektronickým podpisem,
  • podání pomocí datové schránky klienta, není nutný elektronický podpis, lze podat z datové schránky zástupce bez elektronického podpisu, avšak je zde doporučeno použití elektronického podpisu.
 • Přehled příjmů a výdajů OSVČ
  • podání pomocí e-mailu s elektronickým podpisem, není nutné podepisovat přílohu elektronickým podpisem,
  • podání pomocí datové schránky klienta, není nutný elektronický podpis, lze podat z datové schránky zástupce bez elektronického podpisu, avšak je zde doporučeno použití elektronického podpisu.
 • Přihláška OSVČ k pojištění
  • podání pomocí e-mailu s elektronickým podpisem, není nutné podepisovat přílohu elektronickým podpisem,
  • podání pomocí datové schránky klienta, není nutný elektronický podpis, lze podat z datové schránky zástupce bez elektronického podpisu, avšak je zde doporučeno použití elektronického podpisu.
 • Odhláška OSVČ k pojištění
  • podání pomocí e-mailu s elektronickým podpisem, není nutné podepisovat přílohu elektronickým podpisem,
  • podání pomocí datové schránky klienta, není nutný elektronický podpis, lze podat z datové schránky zástupce bez elektronického podpisu, avšak je zde doporučeno použití elektronického podpisu.
 • Přehledy zaměstnance
  • podání pomocí e-mailu s elektronickým podpisem, není nutné podepisovat přílohu elektronickým podpisem,
  • podání pomocí datové schránky klienta, není nutný elektronický podpis, lze podat z datové schránky zástupce bez elektronického podpisu, avšak je zde doporučeno výslovně ošetřit v plné moci.
 • Přihlášky/odhlášky zaměstnanců
  • podání pomocí e-mailu s elektronickým podpisem, není nutné podepisovat přílohu elektronickým podpisem,
  • podání pomocí datové schránky klienta, není nutný elektronický podpis, lze podat z datové schránky zástupce bez elektronického podpisu, avšak je zde doporučeno výslovně ošetřit v plné moci.
 • Obecný nezávazný dotaz, podnět
  • podání pomocí e-mailu bez elektronického podpisu, lze i s elektronickým podpisem, není nutné podepisovat přílohu elektronickým podpisem,
  • podání pomocí datové schránky klienta, není nutný elektronický podpis, lze podat z datové schránky zástupce bez elektronického podpisu.

Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti