Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Informace Generálního finančního ředitelství

Ing. Martin Houdek,

11. listopadu 2013

Na stránkách Finanční správy bylo zveřejněno sdělení k ručení za nezaplacenou daň podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Dne 31. 10. 2013 bylo zveřejněno na stránkách Finanční správy sdělení k ručení za nezaplacenou daň podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o DPH), v některých specifických případech provádění platebních transakcí.

Informace již počítá s novelizací tohoto ustanovení § 109, která je obsažena ve vládním návrhu (senátní tisk č. 184). Tento postup budou správci daně uplatňovat od 1. 1. 2014. Informace se týká plateb v oblasti faktoringových transakcí, plateb v rámci notářské, advokátní úschovy a vázaného účtu, plateb platební kartou, plateb v exekučním a insolvenčním řízení a nakonec plateb v rámci skupinové registrace k DPH.

Faktoringové transakce, postupování pohledávek a jejich správa třetím subjektem

Pokud bude správci daně věrohodně prokázáno, že bezhotovostní úhrady za konkrétní zdanitelné plnění provede zprostředkovaně přes třetí subjekt – faktora či správce plátcovy pokladny, nebude použito ručení daně dle ustanovení § 109 zákona o DPH. Musí být však prokázáno, že třetí subjekt vystupuje jako faktor na základě uzavřené faktoringové smlouvy. Riziko spojené s tím, zda příjemce zdanitelného plnění hradí skutečně na účet řádné faktoringové společnosti, nese příjemce zdanitelného plnění. Správce daně bude přihlížet k faktickému stavu platby. Jako věrohodné budou správcem daně posuzovány ty bezhotovostní úhrady, kde bude průkazně doložená celá transakční stopa platby, tj. od příjemce zdanitelného plnění přes třetí subjekt až ke zveřejněnému účtu poskytovatele zdanitelného plnění.

Notářská, advokátní úschova a vázaný účet

V případech kdy účet poskytovatele zdanitelného plnění, určený pro přijetí finančních prostředků z následného převodu z úschovy či tzv. vázaného účtu, splňuje podmínku zveřejnění účtu, a následná úhrada je skutečně na takový účet poukázána, nebude zde ručení uplatněno. Ze strany správce daně je doporučeno ošetřit výše uvedené podmínky ve specifikaci účtů přímo ve smlouvě o úschově nebo o vázaném účtu. Opět se zde předpokládá doložení celé transakční stopy dotčené platby.

Platby platební kartou

V rámci platebního styku, kdy platby probíhají pomocí platebních karet, dochází k úhradám nejčastěji v nižších částkách, které zpravidla nebudou dosahovat limit pro aplikaci předmětného typu ručení (limit 700 000 Kč stanoven v rámci novelizace – senátní tisk č. 184). Správce daně považuje platby prostřednictvím karty nad tento limit jako značně neobvyklé a pokud k nim příjemce plnění přesto přistoupí, nese riziko s tím spojené. Obdobné závěry správce daně shledává pro úhrady prostřednictvím internetových plateb, např. Pay Pal, Pay Sec, Pay U a jiné.

Platby v exekučním a insolvenčním řízení

V případě, že se poskytovatel zdanitelného plnění dostane do pozice dlužníka z titulu svých dalších ekonomických aktivit a je vůči němu zahájeno insolvenční či exekuční řízení, kdy zákon jasně reguluje pohyb majetku a peněžních prostředků dlužníku náležejících, nemůže se příjemce zdanitelného plnění, který v souladu se zákonným postupem poukáže platbu za zdanitelné plnění na účet exekutora či insolvenčního správce, dostat do pozice ručitele.

Smlouva o sdružení a skupinová registrace k DPH

Jedná se o osoby podnikající na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, kteří jsou plátci daně a deklarují DPH jako celek v daňovém tvrzení. Při úhradách za zdanitelné plnění uskutečněná jednotlivými členy v rámci činnosti o sdružení, není nutné dle správce daně stanovovat speciální výjimky z ručení. Sdružení je registrováno jako celek (tj. jako jeden plátce DPH), nicméně nedisponuje obecnou právní subjektivitou a nemůže mít tudíž vlastní účet u poskytovatele platebních služeb. Z tohoto důvodu skupina oznamuje své bankovní spojení patřící jak zastupujícímu členu skupiny, tak i dalších jednotlivých členů tak jak ukládá ustanovení § 109 zákona o DPH.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti