Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Novinky v daňovém řádu

Ing. Pavel Říha,

16. prosince 2014

Od 1. ledna 2015 vstoupí v účinnost dvě novely daňového řádu. Jednou je zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

Tento zákon nabývá účinnosti, i když jednotné inkasní místo zřízeno není. Druhou novelou je zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zatímco první novela „zlepšuje postavení daňové správy v souvislosti se zavedením jednotného inkasního místa“, druhá novela „zlepšuje boj s daňovými úniky“. Tak jako tak ve většině případů je zhoršeno postavení daňového poplatníka. Ale teď k jednotlivým (na první pohled většinou kosmetickým) změnám:

Delegace a atrakce

V roce 2014 chodila daňová správa za daňovým subjektem (v rámci akce venkov pomáhá Praze), v roce 2015 budou chodit daňové subjekty za daňovou správou. U delegace (možnost změny místní příslušnosti daňového subjektu) a atrakce (převzetí daňového řízení nadřízeným správcem daně) se ruší možnost odvolání proti tomuto rozhodnutí. V praxi bude možné přesunout daňového poplatníka na jakýkoliv finanční úřad a daňový poplatník s tím nic neudělá (samozřejmě kromě správní žaloby). Finanční správa prohlašuje, že delegace a atrakce nebudou ve větší míře aplikovány, ale skutečnost může být samozřejmě jiná.

Jednání za právnickou osobu

Některé právnické osoby mají ve svých stanovách určeno, že za právnickou osobu může jednat jen více členů statutárního orgánu společně. Pro daňový řád toto ustanovení platit nebude, neboť za právnickou osobu bude jednat pouze jedna fyzická osoba. A to kterýkoliv člen statutárního orgánu. Finanční správa situaci velmi zjednodušila, ovšem na úkor kontroly mezi členy statutárního orgánu.

Lhůty kratší než jeden den

Správci daně jsou při kladení časových nároků na daňové subjekty velmi přísní. Nově budou ještě přísnější, neboť lhůtu kratší než jeden den bude možné nově stanovit daňovému subjektu i bez jeho souhlasu. Čili pokud se správce daně ráno rozhodne, že odpoledne chce mít na stole celé účetnictví společnosti, tak mu v tom nic nebude bránit.

Lhůta pro správce daně

Pro správce daně však jsou lhůty prodlouženy. O pět dnů se posouvá běh lhůty v případě neposkytnutí součinnosti daňovým subjektem. Pokud správce daně vyzve daňový subjekt nebo třetí osobu k součinnosti, tak se běh lhůty přerušuje a to nově až do pátého dne po poskytnutí této součinnosti.

Zpřísnění mlčenlivosti správce daně

Nově je porušením mlčenlivosti správce daně poskytnutí informace zdravotním pojišťovnám.

Povinné elektronické podání

Osoby, které mají zřízenu datovou schránku, musí činit podání (přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení) pouze elektronicky datovou zprávou (podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky). A pro jejich zástupce platí to samé. Pokud daňový subjekt má datovou schránku, tak i zástupce musí podávat elektronicky (i kdyby datovou schránku neměl). Na toto téma připravujeme samostatný článek. Ale to až budou vyřešeny sporné otázky s finanční správou. Doufejme, že vyřešení proběhne 25. ledna 2015 v rámci jednání tzv. Koordinačního výboru mezi Komorou daňových poradců ČR, Ministerstvem financí ČR a Generálním finančním ředitelstvím, na kterém bude projednáván příspěvek „Interpretace § 72 odst. 4 daňového řádu“, jehož jsem spoluautorem.

Pokud daňový subjekt neučiní podání elektronicky, tak takové podání je bez vady, ovšem s automatickou sankcí 2 000 Kč za jedno špatně učiněné podání. A pokud je tím závažně ztížena správa daně, tak ještě až 50 000 Kč navíc.

Zpřesnění zahájení řízení

Správci daně zahajovali „papírově“ kontroly vždy těsně před uplynutím lhůty pro stanovením daně, ale prakticky s kontrolou začínali až po uplynutí této lhůty. Soud ovšem judikoval, že fakticky byla kontrola zahájena až po uplynutí lhůty a tudíž již nemůže být nic doměřeno. Nyní tento judikovaný stav je přenesen i do daňového řádu.

Automatické zrušení rozhodnutí při kasační stížnosti

Pokud je zrušeno v řízení o kasační stížnosti rozhodnutí krajského soudu, tak se automaticky ruší i rozhodnutí správce daně, které respektovalo původní rozsudek krajského soudu.

Postup při nepodání přiznání

Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání a to ani po výzvě, může správce daně vyměřit daň dle pomůcek anebo nově může předpokládat, že daňový subjekt tvrdil v daňovém přiznání daň 0 Kč.

Přerušení běhu lhůty pro stanovení daně

Nově se běh lhůty pro stanovení daně přeruší po dobu trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní. V praxi si tedy správce daně počká, až jak dopadne trestní stíhání (které například bylo zahájeno na popud správce daně). Správce daně tak část své práce může přenést na policii, aniž by mu cokoliv uteklo.

Pořadí úhrady daňových pohledávek

Pokud daňový subjekt splácí více daňových pohledávek, použije se úhrada na nejdříve splatné pohledávky. Nově, pokud je více daňových pohledávek splatných v jeden den, tak se úhrada na ně rozpočítá poměrem.

Použití daňového přeplatku na zálohu

Kromě možnosti použití daňového přeplatku na nedoplatek na jiné dani, je nově možné použít tento přeplatek i na zálohu na jinou daň.

Přechod daňové povinnosti na všechny dědice

Zatímco v roce 2014 bylo možné, aby daňovou povinnost „zdědila“ pouze jedna fyzická osoba či specifický okruh osob, tak od roku 2015 „dědí“ automaticky daňovou povinnost všichni dědicové.

Nové a vyšší sankce

Horní hranice pořádkové pokuty za závažné ztěžování nebo maření správy daní, nebo za nevyhovení výzvě správce daně se zvyšuje z 50 000 Kč na 500 000 Kč.

Nově se zavádí pokuta za nesplnění nepeněžní povinnosti až ve výši 500 000 Kč za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo nesplnění záznamní nebo jiné evidenční povinnosti stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

Úrok z daňového odpočtu

Nově se zavádí úrok z daňového odpočtu, který je správce daně povinen zaplatit, pokud postup k odstranění pochybností trvá déle než 5 měsíců a to ode dne následujícího po uplynutí 5ti měsíců. V praxi to bude znamenat, že žádný postup k odstranění pochybností nebude trvat déle než 5 měsíců. Prostě se překlopí do daňové kontroly. A za to již žádný úrok z daňového odpočtu nebude.

Individuální promíjení příslušenství daně

Nově se zavádí možnost prominutí penále až do výše 75 %, úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky a to v případě, že byla uhrazena daň, ze které příslušenství daně bylo počítáno. Posouzení žádosti je však na správci daně a nárok na prominutí není. Při posuzování žádosti správce daně přihlédne k četnosti porušování povinností při správě daně. Prominutí není možné, pokud daňový subjekt, či člen jeho statutárního orgánu v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové či účetní předpisy.


Ing. Pavel Říha

Více od autora

Naši klienti