Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Podpůrné služby v době rozvoje obnovitelných zdrojů energie

Ing. Michal Drábek,

10. ledna 2024

V důsledku energetické krize posledních let (ale též v souvislosti s energetickou transformací v rámci EU) byl zaznamenán významný nárůst výstavby v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Takovým příkladem jsou zejména fotovoltaické elektrárny (FVE). Zatímco v roce 2020 bylo instalováno celkem 51,4 MW nových kapacit v podobě 6 293 nových FVE a v roce 2021 činil nárůst 62 MW nových kapacit (9 321 nových FVE), v roce 2022 bylo k síti připojeno celkem 33 760 nových FVE o celkovém výkonu téměř 290 MW, což představuje nárůst výkonu o 366 %.

S tím však souvisí i některé problémy. FVE jsou typickým příkladem nestabilního zdroje energie závislým na počasí. Tím vzniká nesoulad mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, který je nutno v reálném čase vyrovnat. Pro vyrovnání se používá několik nástrojů označovaných jako podpůrné služby. Jednou z nich jsou zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR*).

Příjmy poskytovatele tohoto typu podpůrných služeb (kterým mohou být všechny subjekty připojené do elektrizační soustavy splňující technické a obchodní podmínky stanovené provozovatelem přenosové soustavy) jsou složeny z:

  • Paušální platby za nabízený výkon;
  • Platby za aktivaci služby.

Paušální platby za nabízený výkon jsou poskytovány za nabídnutý výkon ze strany poskytovatele po celé období. Údaje o kontraktech a průměrných cenách za poskytování podpůrných služeb lze nalézt na ENTSO-E platformě, která slouží pro centrální shromažďování a zveřejňování údajů a informací o výrobě, přepravě a spotřebě elektřiny pro celoevropský trh. V následující tabulce uvádíme statistiky vývoje ceny podpůrných služeb aFRR- a aFRR+ pro období 10.2018-9.2023, tedy předcházejících pěti let pro denní kontrakty, a také údaje pro období 2017-2023 pro roční kontrakty.

Tabulka – Vývoj průměrných cen kontraktů na podpůrné služby (v EUR/MW/h)

https://www.kreston.cz/media/news/obrazek-121.png
Zdroj: ENTSO-E – Price of Reserved Balancing Reserves
Poznámka: pro roky 2017-2022 jsou vypsány dva kontrakty ročně oddělené v tabulce lomítkem
 

Z tabulky výše je patrné, že jednotkové ceny za poskytování podpůrných služeb byly historicky poměrně vysoké, zatímco během posledních období výrazně poklesly. Detailní pohled na cenový vývoj roku 2023 je zobrazen v následujícím grafu:

Graf: Vývoj cen podpůrných služeb aFRR+ a aFRR- (v EUR/MW/h)

https://www.kreston.cz/media/news/obrazek-121-druhy.png
Zdroj dat: ENTSO-E – Price of Reserved Balancing Reserves

Průměrná cena za podpůrnou službu aFRR+ se v roce 2023 pohybuje na úrovni 28,28 EUR/MW/h a za službu aFRR- na úrovni 15,00 EUR/MW/h.

Na rozdíl od paušální platby za nabízený výkon hrazené po celé období kontraktu je platba za aktivaci služby spojena pouze s dobou spuštění této podpůrné služby. V případě této služby nejsou ceny dány přímo trhem, ale každý z poskytovatelů si stanoví částku, za kterou je ochoten aktivaci provést – tyto částky se standardně mohou pohybovat ve velmi širokém rozpětí desítek až stovek tis. Kč za aktivovanou MWh, tedy mnohem výše, než se pohybují ceny el. energie na burze. Kapacity jsou následně aktivovány dle principu mezních cen popsaného v předchozí poznámce pod čarou.

Z výše uvedeného je patrné, že poskytování podpůrných služeb může být výnosnou aktivitou pro ty výrobce elektrické energie, kteří nejsou závislí na vnějších podmínkách, a kteří dokáží své výrobní kapacity uvést velmi rychle do provozu v jakoukoliv denní a roční dobu – například elektrárny využívající zemní plyn či biomasu, ale také uhelné elektrárny, jejichž role je v této oblasti velmi významná. Poskytování podpůrných služeb může při adekvátní investici významným způsobem pozitivně ovlivnit tržní hodnotu společnosti – s odhadem Vám naši odborníci v oblasti oceňování rádi pomohou.

*Automatic Frequency Restoration Reserve (Záloha pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací s dobou náběhu 7,5 minut). Mechanismus je založen na principu mezních (marginálních) cen, tj. kapacity jednotlivých poskytovatelů jsou postupně aktivovány od nejnižší nabídnuté ceny, přičemž cena regulační energie je určena poslední aktivovanou nabídkou. Služby jsou rozděleny na + a - podle dopadu podpůrné služby (zvýšení nebo snížení výkonu) pro zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v reálném čase.


Ing. Michal Drábek

Více od autora

Naši klienti