Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Daňové poradenství

Zákon o dani z příjmů od 1.1.2016

Ing. Martin Houdek,

22. ledna 2016

Zákon o dani z příjmů – přehled nejvýznamnějších změn pro rok 2016. Mezi již schválené změny patří určité zúžení definice předškolního zařízení pro účely čerpání slevy na dani, tzv. „školkovné“. Od roku 2016 bude možné uplatnit slevu za umístění dítěte pouze v případě, že se bude jednat o mateřskou školu podle školského zákona a dětských skupin.

Jak už je určitým zvykem s příchodem nového roku nastává i mnoho změn v oblasti daní z příjmů. Rok 2016 není výjimkou, jak už z pohledu kvantity změn tak i včasností schvalování změn, tak aby legisvakační lhůta byla přiměřená a všichni poplatníci se mohli na změny adekvátně připravit. Možná určitou novinkou při schvalování daňových zákon je to, že některé změny, které měly platit již od 1. 1. 2016 nebyly dosud projednány, respektive schváleny, kdy se očekává jejich dodatečné schválení v průběhu roku 2016, jako je tomu například změna daňového zvýhodnění na dítě. 

V tomto článku bychom Vás rádi seznámili se změnami zákona o daních z příjmů a doprovodných zákonů, jež vstoupily v účinnost od 1. 1. 2016, tak i se změnami, jež by měly být platné, respektive účinné v průběhu roku 2016. 

Je pravdou, že neproběhla, a ani momentálně není chystána žádná velká novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, avšak dochází k novelizaci na základě změny jiných zákonů. 

Mezi již schválené změny patří určité zúžení definice předškolního zařízení pro účely čerpání slevy na dani, tzv. „školkovné“. Od roku 2016 bude možné uplatnit slevu za umístění dítěte pouze v případě, že se bude jednat o mateřskou školu podle školského zákona a dětských skupin. Do konce roku 2015 zákon o daních z příjmů definici zařízení neobsahoval a slevu na dani za rok 2015 bylo uplatnit na jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, který svým charakterem poskytuje péči obdobnou mateřským školám. Zároveň v důsledku navýšení minimální mzdy bude možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů až do 9 900,- Kč ročně za každé dítě. 

Navýšení minimální mzdy má dopad i do dalších limitů zákona o daních z příjmů. V případě daňových bonusů dochází k navýšení dolní hranice příjmů pro vznik nároku na daňový bonus. Částka vzroste z 55 200,- Kč na 59 400,- Kč. Součastně dochází i k navýšení částky osvobozených důchodů nebo penzí, kdy nově je limit ve výši 356 400,- Kč. 

Další již schválenou změnou je, díky novele zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zrušení kategorie nehmotného majetku – zřizovací výdaje, kdy bude docházet k daňové uznatelnosti zřizovacích výdajů v aktuálním období, nikoliv formou odpisů. Odepisování zřizovacích výdajů zaevidovaných do konce roku 2015 se dokončí podle stávajících předpisů. Mikro účetním jednotkám je nově umožněno dosáhnout daňově uznatelné ztráty při prodeji určitých cenných papírů. 

Novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zavádí novou rezervu na nakládání s elektroopdadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. 1. 2013. Do základu daně bude celková částka hrazených příspěvků zahrnuta prostřednictvím uvedené rezervy vytvářené v závislosti na době daňového odepisování solárních panelů. Přechodné ustanovení umožňuje uplatnit předmětnou rezervu již za zdaňovací období započaté v roce 2015. Do tvorby rezervy lze zároveň zahrnout i částku připadající na měsíc zdaňovacího období započatého v roce 2014, ve kterých jsou splněny podmínky pro její tvorbu. 

Další z novel je rozšíření osvobození příjmů fyzických osob, kdy došlo k zavedení osvobození u výplaty prostředků při ukončení důchodového spoření tzv. II. pilíře. Účastníci se zároveň mohou rozhodnout, zda budou chtít prostředky vyplatit nebo převést na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění (tzv. III. pilíř). Touto novelou se dále rozšiřuje osvobození penzí o penze s výplatou sjednanou alespoň na deset let, doposud bylo možné osvobodit pouze penze s výplatou sjednanou na dobu neurčitou. 

Další změny zákona o daních z příjmů, jež by měly vstoupit v platnost v průběhu roku 2016, jsou stále v legislativním procesu a proto je vhodné jejich projednání dále sledovat. 

Jedna z významných změn je novela, kterou Poslanecká sněmovna projednává jako sněmovní tisk PS 612, a to zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, resp. třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění na druhé dítě by mělo být vyšší o 3 600,- Kč ročně, tj. roční sleva dosáhne výše 17 004,- Kč, a na třetí a další dítě by se sleva na dani zvýšila o 7 200,- Kč ročně a celková roční sleva tak bude činit 20 604,- Kč. Ministerstvo financí zaručuje posunutí účinnosti této novely od 1.1.2016 i když novela bude schválena později v průběhu roku 2016. 

Další z novel čekající na schválení, projednávaná jako sněmovní tisk PS 514, reaguje na přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb, kdy zavádí novou slevu na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5 000,- Kč pro poplatníky, kteří vykazují dostatečný dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti a začnou elektronicky evidovat tržby. Tuto slevu bude možné uplatnit poprvé v roce, kdy vznikne povinnost evidovat tržby. 

V prvním čtení je momentálně novela zákona o prokazování původu majetku, která je projednávána jako sněmovní tisk PS 504, měla by zavést tzv. „dodanění“ neprokázaného majetkového přírůstku daní z příjmů. Prozatím je novela zákona koncipována tak, že umožní správci daně vyzvat poplatníka k prokázání příjmů, pokud existuje významný rozdíl (alespoň 7 000 000,- Kč) mezi nárůstem jmění poplatníka, jeho spotřebou nebo jinými vydáními a příjmy vykázanými v daňovém přiznání. Poplatník tak bude povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají. Pokud poplatník důkazní břemeno neunese, bude mu základ daně, respektive daň stanovena pomocí tzv. pomůcek. Správce daně zároveň vyměří penále ve zvýšené výši 50 % nebo 100 % stanovené daně. 

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu vedená jako sněmovní tisk PS 571, která má za sebou momentálně 2. čtení v Poslanecké sněmovně, má za úkol do zákona o daních z příjmů zavést sjednocení zdanění otevřeného a uzavřeného podílového fondu. 

Na závěr bychom Vás chtěli upozornit na konec přechodného období, kdy mohli poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání a dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem. Přechodné období tak skončilo dne 31.12.2015. Možnost potvrzovat elektronická podání tzv. e-tiskopisem zůstává nadále zachována pro některé případy, a to zejména pro podání DPH.


Ing. Martin Houdek

Více od autora

Naši klienti