Účetní poradenství

Změny v oblasti zdravotního pojištění 2013

Author
Ing. Martin Houdek

Od 1. 1. 2013 dochází ke zvýšení minimálního, ale zároveň ke zrušení maximálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných a také maximálního vyměřovacího základu zaměstnanců.

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2013 činí průměrná měsíční mzda 25 884 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2013 je tudíž 12 942 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 748 Kč. Zálohu ve výši 1 748 Kč musí poprvé za leden 2013 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2013) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2013 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2011 platily v roce 2012 zálohy nižší než 1 748 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

Maximální vyměřovací základ OSVČ byl od 1. 1. 2013 novelizací zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zrušen na přechodné období roků 2013 až 2015. Maximální vyměřovací základ pro roky 2013 až 2015 byl zrušen i pro zaměstnance.

Od 1. 1. 2013 se stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem (stejně jako v roce 2012) ve výši 5 355 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce 2013 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, měsíčně pojistné ve výši 723 Kč.

Použitelnost dokumentu

Veškeré informace uvedené v daňovém newsletteru mají pouze informativní a obecný charakter a nenahrazují odborné poradenství. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za jejich použití.

Ačkoli je při přípravě newsletteru věnována maximální péče, není možno vyloučit veškeré případné chyby, nepřesnosti a platnost poskytnutých informací. Další informace, upřesnění a konkrétní možnosti aplikace dané informace ve Vaší společnosti je nutno konzultovat individuálně s příslušnými poradci.Naši klienti