Aktuality

Zaostřeno na poradenství

Znalecká činnost

Změny regulované složky cen elektřiny

Ing. Michal Drábek,

22. listopadu 2023

Dne 30.10.2023 vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) nové návrhy cenových rozhodnutí pro rok 2024, v rámci, kterých by mělo dojít k výraznému zvýšení plateb za regulovanou část elektřiny, která tvoří přibližně 40 % konečné ceny elektřiny domácností. Zatímco část odborníků tvrdí, že by výše uvedené rozhodnutí mělo zdražit elektřinu o více než 70 %, druzí argumentují poklesem tržních cen elektřiny, které tento nárůst regulované složky z velké části vykompenzují a zdražení se tak projeví růstem konečných cen elektřiny o nízké jednotky procent. Na tento problém nahlédneme i my v dnešním příspěvku.

Nejprve si představíme navrhované změny v regulované části ceny elektřiny. Přestože se změny týkají velkého množství položek, v rámci toho článku se zaměříme pouze na ty nejvýznamnější a vázané na odebrané množství elektřiny, tedy cenu za distribuované množství, cenu za systémové služby a na cenu za podporu OZE. Abstrahujeme tedy od pevných měsíčních plateb za jistič (vzrostly cca o 40 %, dopad je však v desítkách Kč měsíčně), ceny za činnost operátora trhu (v jednotkách Kč měsíčně) a dalších stálých měsíčních plateb.
V následující tabulce je uvedeno srovnání stávajících a navrhovaných regulovaných cen pro domácnosti (sazby D 01d – jednotarifová pro malou spotřebu a D 02d jednotarifová pro střední spotřebu) a podnikatele (sazby C 01d, C 02d a C 03d pro jednotarifovou malou, střední a vyšší spotřebu) ve vysokém tarifu v síti nízkého napětí. Srovnání uvádíme pro distributory ČEZ a EG.D.

https://www.kreston.cz/media/news/obrazek-1-2211.png
Zdroj dat: ERÚ – Energetický regulační věstník č. 16/2022 a Návrh cenových rozhodnutí pro el.eg. pro rok 2024

Z výše vedeného je zřejmé, že cena za distribuované množství by měla vzrůst o 24-36 %.

Další položkou s významným dopadem je cena za systémové služby, která by měla dle návrhu ERÚ vzrůst ze současných 113,53 Kč/MWh na 257,67 Kč/MWh, tedy o 127 % (ceny bez DPH). Poslední regulovanou položkou diskutovanou v tomto článku je cena za podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (OZE). Tato platba byla v minulém roce snížena na 0 Kč/MWh, nyní by měla vzrůst na hodnotu 495 Kč/MWh bez DPH.

Shrneme-li všechny výše uvedené změny, lze výsledný dopad pro jednotlivé odběratele a distributory ilustrovat následovně (změna je vyznačena na pravé vedlejší ose y):

https://www.kreston.cz/media/news/obrazek-2-2211.png
Zdroj dat: ERÚ – Energetický regulační věstník č. 16/2022 a Návrh cenových rozhodnutí pro el.eg. pro rok 2024

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že navrhované zvýšení vybraných regulovaných cen povede většinově ke zdražení o 50-60 %, v případě sazby C 03d až o 80-90 %. Nyní se zaměříme na vývoj tržní ceny elektrické energie. V následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny ročního futures kontraktu (vysvětlené zde) za období od ledna 2021 do dne vydání tohoto článku. Údaje jsou v Kč/MWh.

https://www.kreston.cz/media/news/obrazek-3-2211-1.png
Zdroj dat: databáze Refinitiv Eikon

Změnu tržních cen budeme s ohledem na rozdílnou výši zafixovaných cen různých odběratelů uvádět na několika modelových příkladech, kdy jednotlivé částky volíme přibližně s ohledem na vývoj zobrazený v předchozím grafu (př. průměrná tržní cena za rok 2023 činí 3 500 Kč/MWh). Údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH, 5 000 Kč/MWh představuje vládní cenový strop.

https://www.kreston.cz/media/news/obrazek-4.png

Z výše uvedených modelových příkladů je zřejmé, že dopad změn tržních cen elektrické energie by byl v rozmezí snížení cen o 30 % až zvýšení cen o 60 % (takto výrazné zvýšení cen by se však týkalo pouze fixací z roku 2021, kdy se ceny pohybovaly výrazně níž než nyní).

Závěrem uvádíme vyhodnocení dopadu navrhovaných změn regulovaných cen elektřiny v kontextu modelované změny tržních cen elektrické energie – tedy zohlednění obou vlivů na výslednou cenu elektřiny současně.

První graf ilustruje změnu výsledné ceny elektřiny pro distributora EG.D. Na ose x je vyznačena aktuální fixovaná cena zákazníka za 1 MWh bez DPH, na ose y je celková změna po zohlednění nových regulovaných cen a aktuálních tržních cen elektřiny v rozmezí 3 500 (dolní hranice barevných sloupců) až 4 000 (horní hranice barevných sloupců).

https://www.kreston.cz/media/news/graf-1-2211.png

Příklad: podnikatel se sazbou C 01d s aktuálně fixovanou cenou silové elektřiny ve výši 4 500 Kč/MWh bez DPH zaplatí při nových regulovaných cenách za předpokladu sjednání nové fixace na cenu 3 500 Kč/MWh bez DPH o 8,51 % více, za předpokladu sjednání nové fixace na cenu 4 000 Kč/MWh bez DPH o 15,13 % více.

Situaci pro distributora ČEZ zobrazuje následující graf:

https://www.kreston.cz/media/news/graf-2-2211.png

Příklad: domácnost se sazbou D 01d s aktuálně fixovanou cenou silové elektřiny ve výši 4 000 Kč/MWh bez DPH zaplatí při nových regulovaných cenách za předpokladu sjednání nové fixace na cenu 3 500 Kč/MWh bez DPH o 11,72 % více, za předpokladu sjednání nové fixace na cenu 4 000 Kč/MWh bez DPH o 19,79 % více.

Výše uvedené výpočty obsahují celou řadu zjednodušení, jak ostatně uvádíme v samotném textu. Pro posouzení tvrzení různých odborníků či politiků v rámci diskuzí k danému tématu a pro odhad dopadu případných změn na situaci konkrétního zákazníka by však mělo jít o dostatečnou ilustraci. Přesný odhad dopadu energetické krize, změny regulovaných cen nebo jakéhokoliv jiného faktoru Vám naši odborníci v oblasti oceňování rádi pomohou kvantifikovat.


Ing. Michal Drábek

Více od autora

Naši klienti