Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Audit konsolidované účetní závěrky je určen pro klienty, kteří jsou povinny na základě splněných kritérií sestavit konsolidovanou účetní závěrku, nebo požadují sestavení konsolidované účetní závěrky za účelem zreálnění ekonomického pohledu na jimi ovládaný kontrolovaný majetek.

Ověříme, zda Vaše konsolidovaná účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku. Také zkontrolujeme zda všechny významné skutečnosti, včetně případných změn účetních metod, byly odpovídajícím způsobem popsány v příloze konsolidované účetní závěrky a zda je tato v souladu s českými účetními předpisy nebo Mezinárodními účetními standardy. Součástí námi prováděného auditu je rovněž ověření konsolidované výroční zprávy a odborná pomoc při aplikaci konsolidačních pravidel a vlastním sestavování konsolidované účetní závěrky.

Audit konsolidované účetní závěrky sestavné podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS

Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS je konsolidovaná účetní závěrka základním výstupem pro společnosti, které mají podle platné legislativy povinnost vykazovat v souladu s těmito standardy a ovládají alespoň jednu další společnost.

Proto musí být účetní závěrky všech společností vstupujících do konsolidace upravené v souladu s mezinárodními standardy IFRS/IAS, a to i když nemají tuto povinnost „ze zákona“.

Při auditu proto posoudíme jak soulad konsolidované účetní závěrky s mezinárodními standardy, tak i nezbytné úpravy účetních závěrek všech zahrnutých společností, tj. zejména posoudíme správnost:

 • stanovení konsolidačního celku,
 • sestavení konsolidované účetní závěrky,
 • ocenění majetku a závazků,
 • provedení převodu závěrek na vykazování v souladu s mezinárodními standardy.

Audit konsolidované účetní závěrky sestavené podle platných českých předpisů

Konsolidace podle platných předpisů se v České republice provádí na základě individuální účetních závěrek účetních jednotek vstupujících do konsolidace. Její sestavení je nutné v případě, že společnosti, které patří do konsolidačního celku, splňují ve svém úhrnu kritéria stanovená příslušnými právními předpisy.

Poradenství při sestavení konsolidované účetní závěrky

Jsme připraveni Vám nabídnout celý rozsah prací na sestavení Vaší konsolidované účetní závěrky, tedy především v souladu se standardy platnými pro Vaši společnost.

 • Vymezení relevantního konsolidovaného celku, tj. určení, které účetní jednotky se musí zahrnout do vykazovaného ekonomického celku.
 • Zpracování konsolidačních pravidel mateřské společnosti včetně pravidel pro zahrnování zahraničních účastí.
 • Zpracování konsolidovaných výkazů jak podle platných předpisů v ČR, tak podle mezinárodních účetních standardů, přičemž
  • převedeme všechny výkazy vstupující do konsolidace na standard IFRS/IAS,
  • připravíme Vámi kontrolované organizace na vypracování podkladů pro sestavení konsolidovaných výkazů,
  • zajistíme začlenění a převod výkazů Vašich zahraničních účastí do celkových konsolidovaných výkazů.
 • Zaškolení Vašich spolupracovníků pro správné používání konsolidačních pravidel.

Pozn.*) Poradenská činnost pro auditované klienty je poskytována při respektování pravidel pro nezávislost auditora stanovených Etickým kodexem IFAC a Komory auditorů ČR. Rozsah některých výše uvedených služeb proto může být pro námi auditované klienty omezen nebo i zcela vyloučen.

Co klient obdrží

Výstupem prací auditorského týmu je Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky a případně dopis vedení účetní jednotky.

Základní podklady pro audit konsolidované účetní závěrky.

 • Účetní závěrky společností zahrnutých do konsolidačního celku včetně příloh.
 • Zprávy auditora o ověření dílčích účetních závěrek společností konsolidačního celku.
 • Konsolidační pravidla a vymezení konsolidačního celku.
 • Konsolidační tabulky obsahující vzájemné vazby mezi společnostmi konsolidačního celku (pohledávky a závazky, nákupy a prodeje mezi členy konsolidačního celku).
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti