Služby

Naším cílem je být spolehlivým a důvěryhodným partnerem

Právní služby

Právní služby poskytuje naše společnost prostřednictvím renomovaného partnera, kterým je Advokátní kancelář JUDr. Libora Konečného.

Právo obchodních společností a koncernové právo

 • Komplexní zajištění založení obchodních společností, včetně zastupování v řízení před rejstříkovým soudem a živnostenským úřadem.
 • Úprava právních poměrů společností vhodnou formulací stanov, společenských smluv a jiných statutárních dokumentů, podpora při svolávání a organizaci valných hromad, při změnách zakladatelského právního jednání společnosti (stanov, společenských smluv), při změnách základního kapitálu, při volbě a odvolání členů orgánů společnosti, zastupování společníků na valných hromadách.
 • Zajištění převodů podílů či akcií.
 • Komplexní právní zajištění přeměn obchodních společností (fúze, rozdělení, převzetí jmění společníkem, změna právní formy).
 • Zajištění procesu likvidace společností.
 • Optimalizace vztahů mezi ovládanými a ovládajícími osobami včetně posuzování rizik odpovědnosti ovládající osoby vůči osobě ovládané.

Právo cenných papírů včetně práva směnečného

 • Komplexní právní poradenství v oblasti cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů s užším zaměřením na akcie a jiné účastnické cenné papíry vydávané akciovou společností, zejména pak poradenství při emisích akcií a jiných účastnických cenných papírů, jejich upisování, převodech a výměně.
 • Právní poradenství při přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry a přeměně zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry.
 • Právní poradenství při veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů.
 • Právní poradenství v oblasti směnečného a šekového práva, včetně zastupování klienta ve sporech týkajících se směnek či šeků.

Právo smluvních dokumentů

 • Návrh vhodného typu smlouvy a její struktury.
 • Sepisování a oponentura smluvních dokumentů.
 • Zastupování klienta při vyjednávání o podmínkách smlouvy s druhou stranou.
 • Pomoc při zajišťování plnění povinností smluvních stran a při smírném či soudním řešení případných sporů ze smlouvy.

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

 • Vypracování pracovních smluv a manažerských smluv, vypracování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, řešení souběhu možností kombinování uzavírání pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Veškerý právní servis v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru včetně zastupování před soudy.
 • Právní servis potřebný pro uplatnění nároků na náhradu škody na straně zaměstnavatele i zaměstnance a dalších právních nároků založených pracovní smlouvu či zákonem.
 • Vypracování a úpravy vnitřních pracovních předpisů a předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci.
 • Konzultace a vypracován právních dokumentů v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
 • Právní servis v souvislosti se zajištěním odměňování zaměstnanců.
 • Řešení právních otázek v souvislosti s uplatňováním principu zákazu diskriminace a rovného zacházení v pracovněprávních vztazích.
 • Právní servis v souvislosti se zajištěním činností skrze agentury práce.
 • Provádění právních auditů a due diligence v oblasti pracovního práva.
 • Řešení právních problémů při zaměstnávání cizích státních příslušníků.
 • Zajištění právních podkladů a vyhotovování dokumentů v procesu kolektivního vyjednávání.

Správní právo a finanční právo hmotné i procesní

 • Vedení sporů před orgány daňové správy a správními soudy v souvislosti s daňovým řízením.
 • Komplexní právní servis v oblasti územního a stavebního řízení včetně zastupování před příslušnými orgány státní správy.
 • Komplexní právní poradenství a zastupování před dozorovými orgány v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Komplexní právní servis a zastupování před živnostenskými úřady.
 • Právní konzultace a zajištění zastupování v rámci ochrany práv průmyslového vlastnictví.
 • Právní zastupování v rámci přestupkového řízení před příslušnými orgány státní správy a místní samosprávy.
 • Zajištění komplexního právního servisu při uplatňování práv a povinností v oblasti ochrany spotřebitele.
 • Konzultace a zajištění právního zastoupení při jednání s příslušnými orgány v oblasti mediálního práva.
 • Zastupování před dozorovými orgány v oblasti zaměstnanosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zajištění právního servisu v oblasti ochrana osobních údajů včetně auditu v oblasti ochrany osobních údajů, zajištění plnění oznamovací povinnosti a dodržování právních požadavků v oblasti předávání dat.

Trestní právo hmotné se zaměřením na trestné činy hospodářské

 • Právní posouzení trestně právních důsledků vybraných právních jednání, zejména pak trestně právní aspekty odpovědnosti statutárního orgánu, resp. členů kolektivního statutárního orgánu.
 • Zastupování v soudním řízení ve věcech hospodářských trestných činů.

Vymáhání pohledávek

 • Komplexní vymáhání pohledávek u soudů a v rozhodčím řízení, jakož i při následné exekuci.
 • Uplatnění pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a v likvidaci.

Právní vztahy k nemovitostem

 • Komplexní příprava dokumentace pro koupě a prodeje nemovitých věcí, včetně možnosti advokátní úschovy kupní ceny na depozitním účtu zřízeným a vedeným pouze za tímto účelem.
 • Nájmy bytů a domů včetně komplexního právního poradenství.
 • Nájmy a podnájmy prostor sloužících k podnikání.
 • Realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitým věcem.

Insolvenční právo

 • Sepisování insolvenčních návrhů a přihlášek pohledávek v insolvenčním řízení.
 • Zastupování v insolvenčním řízení a v řízeních vyvolaných insolvenčním řízením, zejména pak v řízeních o žalobě na určení pravosti, výše a pořadí popřené pohledávky, o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty.
 • Zastupování klienta ve věřitelských orgánech.
 • Právní posouzení neplatnosti, resp. neúčinnosti právních jednání z pohledu insolvenčního zákona.

Likvidace obchodních společností a družstev

 • Komplexní právní servis v souvislosti s ukončením činnosti a likvidací obchodních společností a družstev včetně výkonu funkce likvidátora.

Právní rozbory a stanoviska

Jde o komplexní rozbory jednotlivých, konkrétních právních problémů. Rozbor je zpravidla prováděn na základě klientových podkladů s případným místním šetřením. Výsledkem činnosti je právní rozbor, který hodnotí daný problém ze všech významných právních pohledů, a to i nad rámec klientova požadavku, pokud je to pro dosažení kvalitní vypovídací hodnoty posudku nutné.

Právní Due Diligence

Právní Due Diligence spočívá v prověření právně významných skutečností u zkoumaného subjektu, např. v souvislosti se zamýšlenou akvizicí klienta ve zkoumaném subjektu, a je prováděno s pomocí standardních auditorských metodik a postupů. Na základě výběrových šetření zkoumáme veškeré okruhy právní problematiky dle zadání klienta. Výsledkem je zpráva o právním auditu, ve které jsou zachyceny a rozebrány zjištěné právní nedostatky.

Smluvní a jiné dokumenty právního charakteru

Tato činnost zahrnuje především sepisování a oponenturu smluvních a jiných písemných dokumentů právního charakteru, vyhotovování listin o jednostranných a vícestranných právních jednáních.

Zastupování před soudy a dalšími orgány státní správy

Jedná se především o zpracování podání (žaloby, návrhy apod.) k soudu či správním úřadům a zastupování při úkonech v řízení před těmito orgány. Zahrnuje právní zastoupení v obchodních, civilních a pracovněprávních sporech, uplatňování nároků proti státu, zastupování v rozhodčí řízení (zejména dle pravidel Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR), řízení před katastrálními úřady, řízení před živnostenskými úřady.

Právní podpora ve statutárních věcech obchodních společností, Management-Law-Care

Nabízíme komplexní správu korporátních záležitostí klienta, včetně zakládání a vzniku českých obchodních společností. Tyto služby dále zahrnují právní podporu při činnosti orgánů společnosti jako např. při svolávání a organizaci valných hromad, při změně stanov společnost, změnách základního kapitálu, při volbě a odvolání členů orgánů společnosti apod., dále zastupování společníků, příprava akcionářských dohod a jejich vyjednávání, ošetření rizik spojených s uplatňováním práv minoritních akcionářů. Může jít také o průběžný dohled nad právními jednáními a úkony statutárního orgánu - posuzují se z pohledu obecného občanského práva, případně i daňového a trestního práva.

Komplexní právní zajištění přeměn společností a akvizicí

Společnost Kreston A&CE dlouhodobě patří mezi nejsilnější společností v oblasti oceňování při přeměnách společností a ve značné části případů poskytuje komplexní služby včetně celkové koordinace daného procesu přeměny. V oblasti akvizičních transakcí provádí Kreston A&CE přesnou identifikaci a vyhodnocení veškerých významných rizik a měřitelných přínosů.

Právní služby v oblasti přeměn společností a akvizicí zahrnují:

 • právní posouzení zamýšlené přeměny či akvizice a identifikaci souvisejících rizik, doporučení nejvhodnější formy přeměny či akvizice
 • právní Due Diligence
 • komplexní přípravu a realizaci jednotlivých právních kroků (příprava smluv, projektů, valných hromad, uveřejňování oznámení, rejstříková řízení)
 • zpracování dokumentace pro financování akvizice a její zajištění
 • zastupování při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, plnění oznamovacích povinností v souvislosti s akvizicí (např. ČNB, poskytovatelé veřejné podpory)
 • právní zajištění povinných nabídek převzetí resp. dobrovolných nabídek převzetí

Právní zajištění restrukturalizačních a sanačních projektů

 • snižování a zvyšování základního kapitálu
 • zápočty a kapitalizace pohledávek
 • stand-still dohody s věřiteli
 • ukončování činností a likvidace společností
Zpět na výpis služeb

Mohlo by vás zajímat

Více článků

Naši klienti